Mert Ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni” / Ap. Cselekedetei 20:35/

0

Tiszadob Andrássy kastély

Tiszadob, Andrássy kastély, épült 1880 és 1885 között

Magyar Testvéreim!
A tragikus sorsú Radnóti Miklós drámai mélységű verssorai visszanéznek a Biblia szenvedő hithőseire, akiknek élete tükrében saját arcát látta viszont.

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod
ez volt a múlt, emez a vad jelen
hordozd szívedben. Éld e rossz világot”
/Nem bírta hát/

Szent Pál apostol szívét Efézusban kötötte láncra az emlékezés, mikor búcsúznia kell a gyülekezettől, annak véneitől, vagyis a presbitériumtól. Hajszolt, üldözött, hányatott életének legtöbb idejét ebben a városban töltötte a szolgálat rendjén. Mindig fáj az elszakadás, mikor egy szeretett, megszokott közösségtől kell elszakadni. Sok lelkipásztor átélte már, mikor jön az áthelyezésről szóló fellebbezhetetlen utasítás a püspöktől. Munkája a régi missziói mezőkön be van fejezve, új aratásba kell indulni.
Alázattal, könnyek között és megpróbáltatások között égtem Krisztusért és értetek. Isten kegyelmének evangéliumát szóltam zsidók, görögök és pogányok között.
Senkitől semmit el nem vettem, nem kívántam a másét, sőt két kezem kemény munkájával még segítettem is az erőtleneket.
Az én életem nem számít, rövidesen feláldoztatom Rómában a hibbant Néró oltárán Krisztusért, de titeket a Szent Lélek kiválasztott az Ő Egyházának legeltetésére, reátok bízta a nyájat, melyet én többé nem látok.
Nem bírták tovább hallgatni az apostolt, leborultak előtte és sírva ölelték át minden jóságáért melyet értük tett!!

Még annyit mondott nekik Szent Pál apostol, Krisztus Urunkat idézve: „NAGYOBB BOLDOGSÁG ADNI, MINT KAPNI”

A világ nem érti ezt az Igét, mert nem kapta meg az Igazság Lelkét. A világ, a Mammon, az önzés, az én-központúság csak kapni akar és soha sem adni. Mindent, gyorsan és lehetőleg azonnal. Igy volt ezzel sok önző és gazdag ember, azonban egyszer csak történik valami.
Steve Jobs a világ egyik leggazdagabb embere volt, az Apple vállalat alapítója és vezetője. Élete utolsó napjain írta:
„Az üzleti világban elértem a siker csúcsát. Ugyanakkor munkámtól eltekintve kevés öröm ért. Felismerem, hogy mindaz a gazdagság és elismerés, amire annyira büszke voltam egész életemben, elhalványul és jelentéktelenné válik, ahogy közeledik a halál. A sötétségben látom az életben tartó gépek zöld fényeit… Most már tudom, amikor elegendő vagyont halmoztunk fel, mely élethosszig kitart, más dolgokat kellene keresnünk, amelyeknek nincs köze a vagyonhoz. AMIT MAGAMMAL VIHETEK, AZ CSAK A SZERETET ÁLTAL KIVÁLTOTT EMLÉKEK. GONDOSAN ŐRIZD A SZERETETET A CSALÁDODÉRT, A HÁZASTÁRSADÉRT, A BARÁTAIDÉRT”

De Istennek legyen hála, sokunknak égett lelkébe Jézus tanítása, az apostol kedves idézete:
NAGYOBB BOLDOGSÁG ADNI, MINT KAPNI.
Így hitt, élt és cselekedett egykor gróf Andrássy Gyula is, aki 1880-1885 között felépíttette hazánk egyik legszebb kastélyát Tiszadobon Erzsébet királyné tiszteletére, akit a Habsburg gyűlölet gyorsan magyarrá tett.
Fidelitate et Fortitudine (Hűségért és bátorságért) Nézzük meg a nyitóképen

A csíkszentkirályi és a krasznahorkai Andrássy család egy régi székely család, mely a honfoglaló magyarok egyik vezérének leszármazottja. Századokon át naponta térdre borulva imádkoztak erdőn-mezőn, kápolnában-belső szobában, mindig másokért, mindig a családért, mindig a nemzetért. Címerük, hitvallásuk évezredek egén húzott fénycsóvát, melynek fénye bevilágította a napsugaras nyugatot Szentpétervártól Katalóniáig.
Ők elkerülték Steve Jobs útvesztését.
Krasznahorka és az Andrássy nemzetség. Nézzük meg a kisfilmet!

Tanítják a zene tudósai, hogy három hangszer egészen egyedül állóan, specifikusan magyar hangszer.
A néplélek alkotása, mely leghűebben fejezi ki beszélhetetlen gazdag nyelvi és érzelem világunkat.
Nem lehet e dolgozat témája, hogy azt fejtegessük, miért nem egyetemes hangszer? a TÁROGATÓ,
a CIMBALOM, és a CITERA! NAGYOBB BOLDOGSÁG ADNI, MINT KAPNI!
Krasznahorka büszke vára a kuruc-király Thököly és Rákóczi kedvelt vidéke, hol még ma is sokak szerint éjjelente felsír a tárogató, ha a legnagyobb magyar Kassáról arra jár imádkozni népéért.

Gázsa – Erdélyi cimbalom zene. Hallgassuk meg!

Tücsök citera zenekar: Bihari népdalok Hallgassuk meg!

NAGYOBB BOLDOGSÁG ADNI, MINT KAPNI!
Imádkozta az Igét egy szegény szülő Nagybánya mellett 1650-ben és Isten kegyelméből olyan gyermeket kaptak, aki egy egész világnak mutatta fel a legszebb metszésű aranyos Bibliát, melyhez foghatót nem látott és nem olvasott addig sem az egyház sem a világ. Valaki azt mondta, hogy ilyen csoda csak a mennyben készülhetett, hiszen a testté lett Ige teljesen azonos a kijelentett és írott Igével, melyet bearanyoz a NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY.
Misztótfalusi Kis Miklós 30 évesen érkezik Hollandiába, hol elképesztő szorgalmával, alázatával, tehetségével a betűmetszést és könyvnyomtatást olyan magasságba emeli, aminek nincs párja a művelt világban.

Misztófalusi Kis Miklós Aranyos Biblia

Misztófalusi Kis Miklós                             Amsterdami (aranyos) Biblia

Saját költségén kinyomtat 3500 db. ARANYOS BIBLIÁT AMSZTERDAMBAN, majd szétossza!!
Hazatérve Kolozsvárra, ajtaja előtt sorakozik megrendelésért esdekelve: ANGLIA, SVÉDORSZÁG, SVÁJC, NÉMETORSZÁG, LENGYELORSZÁG, HOLLANDIA, VATIKÁN, OROSZORSZÁG egyházi és világi előkelősége. Lobogó zsenije 52 éves korára hamvadt el az emberfeletti munkában.
Áldott életének nagysága előtt Pápai Páriz Ferenc egy verssel tisztelgett, mi is ezt tesszük, Istennek adva hálát
MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS önzetlen életéért:

„Mindenféle nyelvben és minden formában
Betűt metszhet vala nagyobban s apróbban
Úgy járt vala tudós keze az acélban
Mint másnak a könnyen engedő viaszban”

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. július 22.

A képek forrása:
sokszinuvide.24.hu
webvidek.ro
sk-szeged.hu

„Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig” /Ap. Cselekedetei 13:47/

0

Algyógyi körtemplomA nyitóképen látható Hunyad megye, Algyógy, Magyar Református körtemplom

Magyar Testvéreim!
A történetírás a maga fejlődésének minden fokán gyakorolta azt, hogy kiemelkedő emberek tetteit feljegyezze az utókor számára. A krónikás, a históriás figyelő szemének hű tekintetét a forrás eredőjére fordította, mint egykoron a fáraó írnoka, vagy Munkácsy Miltonjának Évája.
Érthető tehát, hogy az ősgyülekezet legkiemelkedőbb embereinek tetteiről szóló történeti művet nemsokára Praxeis
Apostolonnak nevezték.
A MISSZIÓ KERESZTYÉN HŐSKÖLTEMÉNYÉT HAT LÁNGLELKŰ APOSTOL VESZI A VÁLLÁRA ÉS INDUL EL KRISZTUS URUNK IGÁJÁNAK FENSÉGES TERHÉVEL A FÖLD VÉGSŐ HATÁRÁIG:
LUKÁCS evangélista, BARNABÁS, SZENT PÁL apostol, SZENT JÁNOS apostol, MÁRK evangélista és SZENT PÉTER apostol.

Hitvallásukat Szent Pál apostol így fogalmazta meg alapigénkben:
„Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösséggé légy a föld végső határáig” (13:47. v.)
De mi is áll ebben a parancsban? Pál és Barnabás kimondták a nagy igét: „Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel és káromolva ellene mondtak Pál beszédének.
Ekkor Pál és Barnabás bátran azt mondta: Először nektek kellett hirdetnünk az Isten Igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.” /13:45-46. v./

A népek fiai (pogányok) örvendeztek, magasztalták az Úr igéjét, mindnyájan hívőkké lettek. Szívükbe zárták az apostolok tanítását, megkeresztelkedtek és megszentelt életükkel példát mutatnak máig.
Annyira, hogy áldott eleink még településüknek is Gyógyít nevet adtak,hol római kori téglákból körtemplomot építettek az Úr dicsőségére,ma még 27 magyar református lélek küzd a strázsán.
Nézzük meg a nyitóképet!

Erdély és Moldva határán fut a kis Szeret-patak, melynek neve GYÓGYÍTÓ SZERETETKÉNT őrzi KÁRPÁT-HAZA keleti határát, Gyimesbükköt. Trianon átka megtanította velünk, hogy a Csonka-Hon keleti határa Zajta lett, ami addig az ország közepének számított. Az emberi gonoszság végállomásnak szánta,hiszen a Fehérgyarmat–Szatmárnémeti vonalon a román testvérek voltak kedvesek felszedni a síneket a román oldalon a második háború után.

Zajta temploma

Szegény kicsi 450 lelkes Zajtát a határt húzó román-cseh-japán(!)  hóhér Romániához csapta, amit rögtön észlelt vitéz GAÁL LAJOS iskolaigazgató, kántor-tanító!! Kitartásának, lelki erejének és diplomáciai fáradozásának köszönhetően a LEGHŰSÉGESEBB FALU 30 nap után visszakerült Magyarországhoz.
Sopron, Balassagyarmat, Zajta legalább megmenekült. Köszönjük a KÁRPÁTIA zenekarnak, hogy méltó emléket állított a korabeli hősöknek. Rongyos gárda – Civitas Fortissima. Hallgassuk meg a két dalt!

Világossággá teszlek, hogy üdvösséggé légy, – mondta Szent Urunk Szent Pál apostolnak. A beteljesedett prófécia hálaadásra indította a hívő lelkeket, mely himnusszá nemesedik egy közösség ajkán:

„Mária ragyogó ékesség
Egyetlen igen a földön.
Egyedül tiszta és egyedül jó.
Istenhez egyedül méltó”

Mária hozzád száll imánk. Hallgassuk meg!

A legendás MÁRTON ÁRON (Csíkszentdomokos 1896-1980) a harisnyás székely püspök a lelkiismeret apostolaként pappá szentelése után Trianon gyászával a szívében ezt mondta:
Márton Áron püspök úr„Hitünk parancsa az, hogy a templomon kívül is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk és egymás terhét kölcsönös megértéssel hordozzuk.”
Világosság és üdvösség volt népe javára, hiszen a kisebbségben szenvedők jogaiért küzdötte végig életét.
16 év a román kommunizmus börtöneiben sem tudta megtörni.
Ezt mondta egyszer: „A nép is olyan mint a gyermek: tettekből ért”. Tudta MÁRTON ÁRON katholikus püspök, amit HEGEDÜS LÓRÁNT református püspök így fogalmazott meg:
„Ma egy lerontott, megsemmisítésre ítélt természetben él egy veszélyeztetett emberiség, egy mellőzötten hatástalan egyházzal, egy számára értelmetlenné váló világmindenség rendjében.
Isten mégis elibénk tárja a megdicsőült mindenség-egyház-emberiség és természet látomását, hogy lássuk: Ő ezeknek kárhozatán át is végbeviszi teljes megdicsőítő és üdvözítő munkáját”

MÓNUS JÓZSEF, a Farkas dicső múltunk legendás jelenkor harcosa, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat kitüntetettje legyőzte a világot és meggyőzte a megkötöző kételkedőket, hogy „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Mónus József íjász

A föld végső határán is tudják, hogy a dobogó legfelső fokán magyar és székely zászló fog lobogni az idők végezetéig.
Ezt nyilatkozta Törökországban: „De harcosaim, a nyílvesszőim, amikor elindultak a messzeség felé, tudták, hogy egy nemzetért küzdenek”.
Tiszteletére és a vizes világbajnokság küzdő harcosai sikerének szóljon a Vágtázó Csodaszarvas dala: Hunok csatája!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. július 15.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mindszentyalapitvany.hu
tortenelemportal.hu

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket nem tudják megölni” /Máté evangéliuma 10:28/

0

Munkácsy Mihály: Honfoglalás

A nyitókép Munkácsy Mihály: Honfoglalás című festménye, mely az Oszágházban látható

Magyar Testvéreim!
Szent Urunk Jézus Krisztus rendkívül mély benyomást tett az emberekre. Özönlöttek hozzá gyógyulni, tanulni és vigasztalódni. Ebben az igeszakaszban bepillantást nyerhetünk drága Lelkének érzelmi világába.
A Biblia így írja: „megindult lelkében a tömeget látva” – édes anyanyelvünk így is értheti: „belesajdult a szíve a tömeget látva”.
A magyar nyelv az Ige nyelve, mondja Sir John Bowring angol tudós, aki száz nyelven beszélt. „Ezt a nyelvet beszéli az igazi „Ars Hungarica, melyet beszélni magyarnak kötelesség, idegennek pedig dicsőség” - mondja Ravasz László és Prohászka Ottokár a letűnt század két lánglelkű magyar prófétája.
Münchenben az Akadémián festette meg MUNKÁCSY MIHÁLY a világ legnagyobb festőművésze a Húsvéti locsolkodás című képét mire a nyers német kritika így illette: „Ilyen vadak a magyarok, hogy vödörből hideg vízzel öntik le a leányokat”? Válasz: „Az népem a legjobb lelkű nép a világon, tisztasága és szeretete húsvétkor a legnagyobb”.
Ez a gondolat vezérelte a fénylő csillagot, mikor a nyitóképen látható HONFOGLALÁS című monumentális alkotás egyik modelljének az írófejedelem JÓKAI MÓRT kérte fel. Azt akarta kifejezni, hogy a legendásan szép arcú író mintegy ábrázolja ki a honfoglaló magyarság tisztaságát és jó szándékát, ellentétben a vad ázsiai horda mítosszal.

Nemeskürty István tanár úr és a Kormorán zenekar dalát Demjén Ferenc énekli. Honfoglalás. Hallgassuk meg!

A történetírás sokáig nem a jelentőségéhez mérten kezelte az 1110 éve 907. július 4-8-án a magyar törzsszövetség valamint az egyesített keleti frank és bajor hadak között a pápa támogatásával Pozsony mellett lezajlott csatát.
A Kárpát-medencében letelepedett magyarság első nagy honvédő háborújának is tekinthetjük, ekkor megszilárdította és véglegessé tette ÁRPÁD – NAGYFEJEDELEM művét a HONFOGLALÁST.
„Decretum: Ugros eliminandos esse” – Rendelet, hogy a MAGYAROK KIIRTASSANAK!!!
De ott állott a százezernyi rabló hordával szemben a bizánciak szerint: MEGASZ ARCHON a nyugatiak szerint: MAGNUS DOMINUS
Ott volt jobbján öt fia és a SZENTHÁROMSÁG leghűbb szövetségese: a MAGYAROK NAGYASSZONYA!
A bal parti sereget a fővezér Luitpold őrgróf, a jobb parton előrenyomuló csapatokat pedig Theotmár salzburgi érsek vezette.
A sereg utánpótlását Sieghardt gróf dunai flottája biztosította. Az egyesített európai hadtesteket a magyar hadvezetés becsalta egy szűk medencébe, ott menekülést színlelt, majd körbefogva egy hetes öldöklő küzdelemben egészen Ennsburgig kergette vissza.
A világraszóló pozsonyi győzelem végleg megerősítette a MAGYAR NAGYFEJEDELEMSÉG hatalmi helyzetét és európai nagyhatalommá válhattunk. Jó száz esztendőn keresztül nem merte idegen hódító a lábát földjeinkre tenni.
A katonai akadémiákon fő tantárgyként oktatják ma is a szárazföldi, vízi és erődítmény elleni hadviselés technikáját, melyet dicső eleink mutattak fel először a világnak.

Árpád Nagyfejedelem és három fia életét áldozta a hazáért a csatában Emlékükre hallgassuk meg Juhász Gyula hitvallásos versét Bács Ferenc színművész nagyszerű előadásában: Vértanúink!

Beteljesedett Szent Urunk prófétai tanítása: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában”
/Máté apostol evangéliuma 10:28/ Bármily veszedelmes vállalkozás is, nem szabad félni az emberektől.
De mély Isten-félő hittel kell menekülni az Úrhoz a veszedelemben, mint tette ezt a zsoltáros Dávid király:

„Uram, Istenem, hozzád menekülök!
Szabadíts meg üldözőimtől,
és ments meg engem,
hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán,
szét ne szaggassanak menthetetlenül.”
(7. Zsoltár 2. 3. v.)

Ma a félelem reneszánszát éljük és egész iparágak épülnek erre. A lelkünkre leselkedő gonosztól féljünk leginkább.
Isten felsége, szentsége és igazsága olyan valóság, amely előtt a hívő csak Jézusba fogózva állhat meg.
(119. Zsoltár 120. v.)

„Mert attól még, hogy holnap meg kell halnunk, ma ajándék a föld és ég” – vallja az Omega zenekar Oratóriuma. Megváltott életünk győzedelmes élet, hol már nem akarják megölni a testet és a lelket, mert nincs hatalmuk fölöttünk. Szent Urunk áldott jobbján „éldegélünk üldögélünk rózsalevélkéken” (Dsida Jenő) Egy új nap a teremtésben. Hallgassuk meg!

Dicső nagy eleink egészen emberi és esendő gondolatát öntötte fenséges versbe a nyugat nemzedékének költőkirálya Juhász Gyula, mikor századok után felkél a föld alól Árpád fejedelem, Szent László király, Rákóczi fejedelem, Petőfi Sándor, Horthy kormányzó és talál e még hitet e földön? És talál e még hazát e földön?
Juhász Gyula versét énekli áldott emlékű Főtiszteletű prof. Dr. Hegedüs Lóránt püspök úr leánya Zsuzsanna.

Prof. Dr. Hegedűs Lóránt püspök

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a Család minden tagjának nemzetmentő missziójáért. Zsuzsanna művészi szopránja vigasztalja szívünket, pásztori szolgálata Lóránttal dicsőítse a Seregek Urát.
Juhász Gyula – Buday Dénes – Hegedüs Zsuzsanna: Szeretnék néha visszajönni még. Hallgassuk meg!

„Szeretnék néha visszajönni még, ha innen majd a föld alá megyek. Feledni nem könnyű a föld izét. A csillagot fönt és a felleget. Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk.
Csak meg nézném, hogy kék e még az ég? És van e még magyar dal Váradon? Csak meghallgatnám, sír e a szegény? Világ árváját sorsa veri még.”

A győzedelmes pozsonyi csata és Árpád fejedelem emlékét áldja a magyar emlékezet tiszta szeretete.
Kárpátia zenekar: Árpád apánk Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes

Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. július 8.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
imagestore1.blogger.hu

„Az Egyház eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentélek segítségével számban is gyarapodott” /Ap. Cselekedetei 9:31/

0

Péter és Pál apostolok a csíksomlyói templom oltárán(A nyitóképen Péter és Pál apostolok, a csíksomlyói templom oltárán)

Magyar Testvéreim!
Boldogok voltak az angyalok e különös napon a mennyben, hiszen a Szentháromság titkos tanácsvégzése kijelölte az Anyaszentegyház zarándok útját és a misszióhoz megtalálták a méltó apostolokat.
Valóban méltó és igazságos, hogy Péter az apostolfejedelem és Pál a népek térítő apostola egyaránt kiemelt helyet kapjanak a Bibliában, a misszióban, az oltárnál, a szívünkben, a naptárban.
Péter az Egyház sziklaalapja. Jézustól kapott hatalmát az oldás és kötés, illetve a kulcsok jelképezik. Az Úr maga jelölte meg őt Kéfás névvel. Megbízatása a Szentföldről kivezette az akkori világbirodalom fővárosába, ahol megszületett a vértanúk egyháza.
Szent Péter apostol nem elvont fejtegetéseket mond, nem dogmatikát vagy történelmet tanít, hanem rámutat Isten nagy tetteire. A beszéd hatása éppen olyan csodálatos, mint maga a beszéd, mert az maga az EVANGÉLIUM.
A magyar néphagyományban is feltűnik alakja: vallásos mondáink egyik legfőbb hőse a gyarlóságaiban, de jóravalóságában annyira emberi Péter, aki Urával a földön a világ népei között vándorol.

Boldog angyalokról tesz bizonyságot az Omega zenekar oratóriumi műve. Hallgassuk meg!

Szent Pál apostol rendkívüli képességekkel született. Testben gyönge, valami örökletes betegséget hordozott.
De csodálatos a felfogó képességének frissessége, elvonó ereje, egyetemes pillantása. Lelkének képgazdagsága elemi erővel árad, s kifejezése külön nyelvet és élő retorikát teremt. Betetőzi intellektusa nagyszerű képességeit páratlan erejű intuíciója0, mely egy új gondolatrendszert teremt.
Elmondhatjuk: ha Szent Péter apostol maga az Evangélium, Szent Pál apostol maga a THEOLOGIA TUDOMÁNYA
A hagyomány szerint Kr. u. 67-ben ugyanazon napon, vagyis június 29-én halt vértanúságot Rómában ÁLDOTT URUNK KÉT SZENTJE: PÉTER és PÁL
A nagy lengyel író megírta, hogy már azon a napon megértette Róma és az Egyház, hogy a világ igazi ura nem a cézárok, hanem Jézus és az ő apostolai, hiszen néki adatott minden hatalom mennyen és földön.
A mártírok vére magvetés és beteljesedik az eschatonban: In hoc signo vinces! Vagyis: E jelben győzni fogsz!
Senki nem születik szentnek, hanem azzá válik, mondotta valaki. Azért voltak boldogok az angyalok, mert tudták, látták és tapasztalták, hogy az Egyház épül, követői az Úr félelmében járnak és számban is gyarapodnak.

Péter Pálkor megpendül a kasza és a régiségben még úgy volt, hogy hívő népünk a lelkipásztorral kivonul az érett búzamezőre, hálát ad az életért majd másnap megkezdődik az aratás nehéz, de szép munkája.
Idén július 1-én is sokan indulnak a határba, majd BOLDOGASSZONY ANYÁNK látására a CSIKSOMLYÓI KEGYTEMPLOMBA az oltárhoz, aki mellett láthatjuk a két APOSTOLFEJEDELMET, a mennyben pedig a két magyar SZENT KIRÁLYT.

EZER SZÉKELY LEÁNY napja is ez a hagyományban, melynek látása minket is boldogsággal tölt el. Nézzük meg!

Egyházi és nemzeti ünnepeink azonban sajnos egyre inkább kiüresednek. A szekuralizált Nyugatnak útjában áll a szakrális Kelet. Komoly válságban van az egyházi élet Nyugaton. Németországban az egyik legrégebbi egyházkerület kénytelen bezárni ÖSSZES PLÉBÁNIÁJÁNAK 96 %-át. A müncheni érsekség szemináriumába 1 (!) azaz egy (!) papnövendék jelentkezett, miközben még papíron 1,7 millió hívő van.
Gyakorlatilag a nyugati világot már évtizedek óta LENGYELORSZÁG látja el lelkipásztorokkal. És ennek nem a cölibátus az oka, mielőtt bárki is erre hivatkozna.
Kocsis Fülöp g. katholikus püspök úr döbbenetes erejű interjúban elmondta: 20 év és Európának vége !

Olvassuk el a Németországban dolgozó orvosnő levelét!

A költő-vátesz belenézett a századokba és tudta, hogy mi fog történni. Népét halálosan szerető aggodalma csendül Latinovits Zoltán színművész drámai előadásában.
Ady Endre: Intés az őrzőkhöz. Hallgassuk meg!

Trianon átka elnyeléssel fenyegette az 1000 éves MAGYAR KIRÁLYSÁGOT 1920-ban. Útjában voltunk a világ urainak.
De Isten adott nekünk apostolokat, székely leányokat, költőket, zenészeket és adta a RONGYOS GÁRDÁT, kik megmentették népünknek a hűség városát, példájuk nyomán így kell nekünk is megmenteni a hazát, hogy ne fogyjunk, hanem gyarapodjunk.

Kárpátia zenekar: Rongyos Gárda Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. július 1.

A képek forrásai:
vandoruton.network.hu

„Krisztust öltöttétek magatokra” /Galata levél 3:27/

0

Szent László király Nagyváradi vár
A nyitó képeken Szent László kirrály (1046-1095) és a Nagyváradi vár látható

Magyar Testvéreim!
Megragadó szépségű és mélységű az a lelkipásztori ragaszkodás, mellyel Szent Pál apostol körülvette a kelta származású és a mai Ankara környékén megtelepedett népet. Harcuk és küzdelmük példa az apostol előtt, hiszen ő maga is végigszenvedte életét a reá törő judaizmus támadása alatt. Nem személyét és apostoli tekintélyét féltette első renden, hanem, – hogy az általa alapított új keresztyén gyülekezetek beolvadnak a zsidóságba és nyomtalanul elvesznek. Magunkra ismerünk e küzdelemben, hiszen a kelták rokonságban álltak szkíta-hun eleinkkel.
DE EZZEL ELVÉSZ MINDAZ, AMIÉRT KRISZTUS JÖTT: A KERESZT NAGY ÁLDOZATA, KRISZTUS VÁLTSÁGHALÁLA, KRISZTUS KIRÁLYSÁGA! ELVÉSZ AZ EVANGÉLIUM, ELVÉSZ A MISSZIÓ. EZ PEDIG AZ ELLENSÉG GYŐZELME.

E győzelmes harcból született meg szép hazánk, a SZENT KORONA földje. Szent Pál apostol szolgálatát mintegy Szent Gellért püspök viszi tovább, mikor ezt mondja: Árpád óta László az első olyan fejedelem, akit az egész nép elfogad, ezért Isten őt rendelte arra, hogy végre megbékéltesse az országot. „TEDD NAGGYÁ, FEJEZD BE, AMI ISTVÁN HALÁLÁVAL FÉLBESZAKADT” – kéri a látomásban megjelent Szent Gellért püspök.
Nézzük meg filmrészletet!

E győzelmes harcból született meg a Galata levél és a Galáciában élő gyülekezet. Benne törte át az Evangélium egyetemessége a zsidó partikularizmust, a kegyelem gondolata a Törvény gondolatát, lett úrrá a hit a cselekedeten, a szellem szabadsága a megkövesedett farizeusi formalizmuson.
Szent Koronája, Szent Királya és a legtöbb Szentje a magyarságnak van, mert szent hitéről vallást téve hitte és vallotta Hitvallásait és az Írásokat.
E győzelmes harcból született meg Árpád-házi Szent László király himnusza. Olvassuk el!

Keresztes vitézek daliás vezére,
Mi árva nemzetünk ékessége, fénye.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk légy Istennél értünk közbenjáró.

Jámborság volt élted virágzó erénye,
Szűz Anyánk Szent Fia szívednek reménye.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk légy Istennél értünk közbenjáró.

Az Isten tégedet csodákkal megáldott,
Oh, tekintsd mennyekből e nyomorúságot.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk légy Istennél értünk közbenjáró.

Istentől elforduló világunk ma már alig tudja értelmezni, hogy mekkora volt a tétje Kr. u. az I. században, mikor
KRISZTUST ÖLTÖTTÉK MAGUKRA. Mielőtt eljött a hit a Törvény őrzött bennünket. Tehát a Törvény nevelőnk volt Krisztusig. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve.
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.
E győzelmes harcból született meg az európai kontinens, melynek alapja a görög kultúra, a római jog és keresztyénség, vagyis a szeretet.
A Kormorán zenekar és Varga Miklós éneke tisztelgés az ősi föld minden eredménye és sikere fölött: Vén Európa. Hallgassuk meg!

E győzelmes harcból született meg a Szent László király által alapított Klastrom Váradon, mely ma Európa egyik legszebb műemléke, hordozva közel 1000 esztendő hűségét.
E győzelmes harcból született meg a lutheri és kálvini reformáció, mely lelkiségével és műveltségével a modern világ alapjait vetette meg Európában majd a világban és hazai tudósaink áldozata nyomán természetesen Nagy-Magyarországon is.
Ennek már 500 és 450 esztendeje, mely gazdagon termi gyümölcsét Isten dicsőségére és az emberek javára.

„Te leszel a világ legnagyobb nap-út festője és túl fogod szárnyalni a világot”, – mondotta egy hang a Felvidéki gyógyszerésznek 1880. október 13-án Léván. Látnok és próféta vagy. Bejárod Libanont, Szíriát, Irakot, Egyiptomot, Palesztinát, Itáliát és Németországot. Lángész vagy, hiszen azt mondottad a Vatikánban, hogy jobb képet fogok festeni mint Raffaello. Imádott mestered és kortársad lesz Hollósy Simon, Munkácsy Mihály és Ady Endre. De bomló lángelméd „végighajt ég és föld között bús hazátlanul”, hogy majd éhen halj 100 esztendeje, de égő és örök áldozat lettél mint Bella nővéred a tűzvészben, miközben apád a másét oltotta. Megfested majd azt a képet, mellyel Magyarországot a világtörténelembe iktatod.
E győzelmes harcból született meg jó Csontváry Kosztka Tivadar zarándoklatának Magányos Cédrusa, majd a Baalbek című alkotása, mely a világ legszebb, legnagyobb, legfenségesebb alkotása. A festmény tárgya maga a természet és a történelem. A hun fejedelemről, dicsőséges Attila királyról így vall maga Csontváry:
„mireánk magyarokra, s Attila dicsőségére büszke honfiakra kimondhatatlan értékkel bír az a tudat, hogy ennél a kőnél volt a mi létünk történelmének első felvonása. Ennél a kőnél Attila megrendült bizalommal fordult az Isten segítségéhez, s a segítség jött földrengéssel, római templomok összedőlésével, turul sas hozta pengével, s Attila e világ legnagyobb hadvezérének kinevezésével.”

Csontváry Koszta Tivadar: Naplemente Baalbekben
Csontváry Koszta Tivadar: Naplemente Baalbekben

Szent László királyunk, reformátor atyáink, Csontváry Kosztka Tivadar festőművész emléke előtt Tőkés László püspök úr imájával emlékezzünk: „A nagy magyar király hatalma, küldetése és ereje egyaránt isteni akaratból fakadt. A neki szóló hódolat egyben a Teremtő előtti főhajtás és hitmegvallás. Hinnünk kell, hogy szent királyunk mostani megromlott állapotunkban eme újkori próbás időkben is segítségünkre lehet és segítségünkre siet.”

Pál búcsúzik. Hangját elönti a melegség. Ha már nem láthatják őt a galaták szemtől-szembe, lássák keze írását és a Krisztus bélyeget, melyet hordozott testén, mint a galaták a kelta keresztet életükön.

Kelta keresztKelta kereszt

Ég és föld között, ugye Zsuzsi? Koncz Zsuzsa: Ég és föld között. Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. június 24.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu
victorioussurrealism.wordpress.com

„A Lélek gyümölcse pedig” /Galata levél 5:22-23/

0

Csíksomlyó Gyiemsbükk

A nyitó képen Csíksomlyó és a Gyimesbükk

Magyar Testvéreim!
A Szentlélek pünkösdi kitöltése rögtön a kezdetektől gazdagon és hatalmasan teremte a gyümölcsét az egyházban és a világban. A Galaták kelta eredetűek voltak és a mai Ankarában megtelepedve korán találkoznak az Evangélium jó hírével. Pál apostol második missziói útja során jut el hozzájuk és szenvedélyes, harcias, személyes és meleg szívű levélben tanítja őket.
Mi a Lélek gyümölcse? – Olvasunk itt egy felsorolást.
Kilenc gyönyörű kincset sorol egymás után a Szentírás: A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG:
SZERETET, ÖRÖM, BÉKESSÉG, TÜRELEM, SZÍVESSÉG, JÓSÁG, HŰSÉG, SZELÍDSÉG, ÖNMEGTARTÓZTATÁS
Gyümölcsöt csinálni nem lehet, a gyümölcs terem. És minden fán pontosan olyan gyümölcs terem, amilyen az a fa.
Ahogyan Krisztus Urunk tanította egy példázatában: „Nem jó fa az, mely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, mely jó gyümölcsöt terem.”

Hívő magyar népünk lelkét korán megérintette Jézus hívó szava. Hallgassuk meg!

Homérosz keserűen írja, hogy a görögök és a rómaiak nem képesek követni filozófusaik utasításait és tanításait.
Antonio Bonfini könnyebb helyzetben van, hiszen neki a magyarokról kell írnia: „A máséra nem vágyakoznak, megelégednek a magukéval. Aranyat, ezüstöt nem kívánnak, egyébként kiegyensúlyozottak, mértékletesek, természettől fogva becsületesek.”

Nekünk költőink vannak és költőink a világirodalom csúcsait ostromolják megszámlálhatatlanul.
Sík Sándor nagy költőnk hitvallásos versét hitvallásos szívvel szavalta el Sinkovits Imre színművész, mely a Lélek mind a kilenc gyümölcsét hordozza. Hallgassuk meg!

Valaki azt mondta egyszer, a világ nem kaphatja meg az igazság Lelkét, „mert nem látja és nem ismeri őt.”
Ez mindennapi tapasztalatunk. Nem egy ismeret hiánya alapvetően, hanem a bűn velejárója. Amit nem lehet a világból megérteni, kitermelni, vagy eltüntetni az Jézus.
A Lélek annyi mint Krisztus, annyi mint szeretet, annyi mint új élet. Mert ami testtől született test az, és ami Lélektől született, lélek az… Isten Országát azok öröklik, akik a Lélek gyümölcsét termik.
Kanizsai DorottyaSokan mondják, hogy első nemzeti tragédiánk Mohács volt. Abban a világban a teljes elesettség állapotában küldött Isten egy Kanizsai Dorottyát, akinek 42 éve maga volt a krisztusi áldozat ékes földi mása.
Stafírunggal segítette a házasulandókat, pénzzel az életet újrakezdőknek, taníttatta a fiatalokat mesterségre és más hivatásra, karitatív munkát végzett az elesettek között. Aztán beszakadt a pokolba az élet. 1526. augusztus 29-én Szulejmán csapatai megsemmisítő vereséget mérnek népünkre.
Kanizsai Dorottya 400 jobbágyával és néhány maradék pappal vigasztal, temet, új magyar életet és feltámadást hirdet a csatamezőn mikor minden veszni látszik a középkori Magyarországon. A Lélektől született élete olyan példa ma is számunkra, mely a legnagyobbak között kér helyet.
Mai világunk cell-ebeket tud példaként állítani a fiatal leányok elé, akiket követni és utánozni illik, majd a semmibe hullani, betöltve ezzel a Sátán törvényét.

Ady Endre üstökös verse hódol Kanizsai Dorottya áldott emléke előtt. Jóság síró vágya. Hallgassuk meg!

A Lélek gyümölcse: egyes számban említi a Biblia mégis kilencet sorol fel. Miért ? – mert egy fürt.
Szükséges újonnan születnetek, tanítja Urunk. A Krisztus-szerinti új ember képes só, világosság és hegyen épült város lenni. Nem lehet más célja, mint népének szeretete és szolgálata.
Trianon gyalázata darabokra szaggatta országát és életét, erre pedig nem lehet más válasza, mint a megmaradás.
Az önsorsrontó és önfeladó menekülésben és hanyatlásban nem tehet mást, mint kiáltja. NEM, NEM, SOHA!
Idei pünkösdünk előre vetíti a magyar feltámadást, mert Isten jeleket adott, a jelekből pedig tudunk olvasni.

Prof. Dr. Papp Lajos szolgálata zárja e heti dolgozatom: Magyar Miatyánk. Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes
Mohácsi László

Debrecen-Józsa, 2017. június 17.

A képek forrásai:
hargitamosolyavendeghaz.hu
jakadam.hu

„Isten! Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben!” /Csiksomlyó Salvator-kápolna előtti kereszt felirata/

0

Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor

A nyitóképen a Csiksomlyói Kegytemplom és Kolostor látható

Magyar Testvéreim!

SZENT IDŐBEN SZENT HELYEN A SZENTHÁROMSÁG MEGHÍVÁSÁRA ÉLETÜNK KIVÁLTSÁGOS, KEGYELMI ÁLLAPOTÁVÁ TUD LENNI A KIJELENTETT ÉS BETELJESEDETT ÍRÁS SZERINT AZ IGE IGAZSÁGA: „HA AKKORA HITETEK VOLNA MINT EGY MUSTÁRMAG, EZ A HEGY ODAMENNE ÉS SEMMI SEM VOLNA NEKTEK LEHETETLEN” (Mt.17:20)
Meggyötört és darabokra szakított nemzetünk fiainak és leányainak találkozása 64 év, vagy évszázad után minden képzeletet felülír. Rajtunk kívül ezt senki nem értheti, Isten írta szívünkbe.
64 év után Székely gyors - az első megérkezés. Nézzük meg!

Egy tudós székely atyafi a következő gondolatokat írta le az idei Pünkösd napjáról: „A valószínűség számítás szabályai szerint életünkben egyszer adatik meg, hogy Pünkösd napja egybe essen az ortodox közösség ünnepével és Trianon gyászával. A számok misztikája és törvénye azt üzente: 500 éves a reformáció, 450 éves a csíksomlyói búcsú, melyekre emlékeznünk kell!”
Soha nem volt még jelen Szent László király hermája: most közöttünk volt
Soha nem volt ilyen tiszta és felhőtlen az ég Somlyó fölött: most mennyei kékségben tündökölt
Soha nem jelent meg a Csodaszarvas a Salvator-kápolnánál: most ott állt
Soha nem volt ennyi zarándok Moldvából, Székelyföldről, Erdélyből, Partiumból, Anyaországból, Nagyvilágból
Soha eddig még nem imádkozott és énekelt együtt egymillió magyar hívő

Jöjj Szentlélek, gyere szállj le rám. Reményt hozó fénysugár. Hallgassuk meg!

Csíksomlyó csodálatos tanúságtétele a közös lelkületnek és szellemiségnek. A keresztutak népe keresztaljakba szerveződve vitte élete keresztjét a Napfénybe Öltözött Boldogasszonyhoz, kérve minden szentekkel együtt, hogy könyörögjön életünkért, nemzetünkért, üdvösségünkért Szent Fiánál, a Mi Urunk Jézus Krisztus előtt.
„Áldott vagy az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.”
Gyönyörködjünk ennek az igének szépségében és igazságában.
A SZENTHÁROMSÁG VÁLASZTOTTA ŐT GYERTEK LÁTÁSOMRA
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN GONDOLJUNK ERRE

Köszöntünk Somlyó Szép Csillaga a hívek közösségében Hallgassuk meg!

Boldogságos Szűz Mária az evangéliumokban élete nagy fordulópontján tündököl előttünk kedves engedelmességével, jóságos szívével, tiszta szépségével. Az Úr választja ki és szólítja meg angyalán keresztül melyre Himnusszal felel. Három hónapig tartózkodik Erzsébetnél. A Megváltó Krisztust méhében hordozta, melynek gyümölcse az Üdvözítő Krisztus.
Simeon próféta jövendöl Sorsáról és Szent Fiáról. Egyiptomba menekül a Szent család. 12 évesen a Templomban keresi Áldottját, ki Atyja dolgairól tanítja a bölcseket.
A kánai menyegzőn azt kéri Jézus tanítványaitól, hogy mindenben engedelmeskedjenek neki.
Végig kíséri Szent Fiát földi útján, jóságos szívében hordozza.
Ott áll a kereszt alatt és a bánattól félholtan omlik Szent János apostol karjaiba.
Ott van az emeleti szobában a Pünkösd várásában a tanítványi közösségben.
A Napba öltözött Asszony Ő, kinek mennybevitele a bűn és halál fölötti győzelem teljessége.

TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK - énekli a hívő gyülekezet tiszta áhítattal, a földi Istentisztelet mennyei látásával Hallgassuk meg!

Ezerötszáz éves keresztyénségünk megtartása nem csak vallási, hanem nemzeti ügy is.
A Püspöki Konferencia Elnöke biblikus Igehirdetésében elmondta, hogy hordozzuk a Salvator-kápolna üzenetét.
„Isten! Tarts meg minket őseink szent hitében és erényeiben”
Ha mustármagnyi hitünk lesz, az képes hegyeke mozgatni és ez így igaz. Legyünk megbocsátók, béküljünk meg és szeressük egymást. A Hargita ölelő szeretetével őrizte a tudás és szeretet népét, jó magyarjait, csángóit és székelyeit, távolról jött jó palócait.
Szent István király Máriának ajánlotta fel az országot és ma azért kell imádkoznunk, hogy Mária Országa újra a szentek földje legyen. Csíksomlyón járva annyi tiszta és jóakaratú emberrel találkozunk mint sehol máshol a világon.
A gyermekek, fiatalok tisztasága egészen egyedülálló. Ez ad reménységet, hogy a Mammon mindeneket pusztító ereje fölött ragyog az egyház és a nemzet tisztasága, mely Igével újra és újra visszaveri a Sátán támadását.
Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével példaképünk és reménységünk.

Drága csángó-magyar gyermekek énekének szakrális ereje egészen egyedülálló, mely hordozza életüknek szentségét. Nem vagyunk árvák Hallgassuk meg!

Mi Családunkkal szeretjük Istent és szeretjük Nemzetünket. Ragaszkodásunk olthatatlan és megkérdőjelezhetetlen, immár 500 esztendeje, őseink szent hitében apai és anyai ágon egyaránt.
E négy kis saját felvétel legyen:

  1. tiszteletadás a székely kisfiú előtt,aki zarándok-zászlóm tartja,
  2. csángó magyarok előtt, kiket forró szeretettel köszöntenek a székelyek,
  3. a Jézus-hágón özönlő népünk a Nyereg felé,
  4. végül ha egymillió magyar imádkozik, akkor minden lehetséges lesz.

Csíksomlyó

Tiszteletadás a székely kisfiú előtt, aki zarándok-zászlóm tartja

Csíksomlyó

Csángó magyarok előtt, kiket forró szeretettel köszöntenek a székelyek

Csíksomlyó

A Jézus-hágón özönlő népünk a Nyereg felé

Csíksomlyó

Végül ha egymillió magyar imádkozik, akkor minden lehetséges lesz.

Csíksomyló 2017 - A szerző fotói

Szent Fiadat Boldog Asszony - Kérd e népért Ámen

Mohacsi Laszlo tiszteletes
Mohácsi László

Debrecen-Józsa, 2017. június 10.

A képek forrásai
magnificato.ro

„… és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket” /Apostolok Cselekedetei 2:33/

0


Jean II Restout: Pünkösd

Magyar Testvéreim!
A Pünkösd történetében benne van a Szentlélek minden ajándéka.
Az Anyaszentegyház
Az egy akarat
A meggyógyult élet
A művészetek ajándéka
A tudomány ajándéka
A kultúra ajándéka
15 nyelvű sokaság a maga anyanyelvén hallgatta Isten Igéjét
Nem hagylak titeket árván
Mi akar ez lenni?
A szív teljességét szólja a száj
E pünkösd ünnepében a Debreceni Kollégiumi Kántus szolgálatával hallgassuk meg az Urat dicsőítő lelki éneket:
Kodály Zoltán: Jővel Szentlélek Úr Isten /Psaltérium Hungaricum/

A Feltámadott Úr egy egészen meghatározott időt használt fel arra, hogy apostolait előkészítse a Mennybemenetel búcsújára és a Lélek kitöltésére. Történelmi és üdvtörténeti jelentősége lett a Húsvétot követő 40. és az 50. napnak. Az Apostolok Cselekedetei 1:1-11 versében benne van a Jézusról szóló egész keresztyén tanítás. A Hiszekegy lelki-szellemi rendszere belőle meríttetett a zsinati atyák által.
Péter apostol pünkösdi prédikációja értelmet ad a teljes Szentírás kijelentésének, a Teremtés céljának, a Megváltás művének, a Lélek által megszentelt Isten-szerinti élet boldogságos voltának.
A megértéshez jó újra olvasni az Apostolok Cselekedeti 2. fejezetét, melynek mintegy summája Péter apostol prédikációjának alábbi mondata:
„EZT A JÉZUST TÁMASZTOTTA FEL AZ ISTEN, AMINEK MI VALAMENNYIEN TANÚI VAGYUNK. MIUTÁN TEHÁT FELEMELTETETT AZ ISTEN JOBBJÁRA, ÉS MEGKAPTA AZ ATYÁTÓL A MEGÍGÉRT SZENTLELKET, KITÖLTÖTTE EZT, AMIT TI MOST LÁTTOK ÉS HALLOTOK IS” / 2:33/

A szépség csodájának teljessége öltött testet a költő lelkében, mikor 1914. június 4-én Kalotaszentkirályon meglátta Csinszkával a beszélhetetlen isteni misztériumot, az Élet és a Megváltott Élet tökéletes egységét.
Ady Endre: A Kalota partján. Olvassuk el!

Ady EndrePompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő juniusi Nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros és virító sárga,
Izgató kék és harcos barna szín
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
Ékes párták, leesni áhitók.
Papi beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulásuk a dombon,
Óh tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

S reám nyilaz a nyugtalanság:
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húsz éves,
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél
S bennük végkép megpecsételtetett
Az én örök-bús ifjuságom:
Vonzódás, drága űzetés
Csapongás a végső csapásig
S imádkozva nézni e nagy szemekben
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, junius van a szivemben,
Általvonult templomi népség
Belémköltözött áhitata
S e percben a Kalota partján
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

(1914)

A Szent Lélekkel való megtelés szükségképpeni következménye a szólás. Ez a szólás azonban maga a pünkösdi csoda. Ebből a csodából született meg Dsida Jenő művészetének egyik legszebb verse, mely nemzetünk karakterének gyöngyszeme. Psalmus Hungaricus. Hallgassuk meg!

Ebben az esztendőben Pünkösd szent ünnepe éppen Trianon átkának gyalázatos évfordulójára esik. Juhász Gyula hazaszeretetének hitvallásos látását Csurka László színművész páratlan mélységgel szavalja el. Trianon. Hallgassuk meg!

Mit akar közölni Isten a pünkösdi eseményben?

  1. Megszólaltatja az emberiség egyetemes anyanyelvét, amelyet már elfeledtünk. Édes-anyanyelvünk hajtó ereje lesz a missziónak, a Biblia-fordításnak, a nemzeti oktatásnak és Istentiszteletnek.
  2. Helyre állítja a bábeli zűrzavar lázadását, nemzetek és családok és széthullását.
  3. Meghatározza az Egyház misszióját.

A szólás és a hallás csodája a Kárpátia zenekar hazaszeretete, mely Trianon átkát így foglalta dalba: Magyarország katonái. Hallgassuk meg!

Áldó és szerető Istenünk adjon számunkra kedves ünnepet. Gyógyulást, hazatérést és megvigasztalódást.
Növelje az Úr napról napra a gyülekezetet üdvözülőkkel, hogy legyen örvendezés mennyen és földön.


Mohácsi László

Debrecen-Józsa, 2017. június 3.

A képek forrásai:
dehir.hu
mek.oszk.hu

„Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten” /Pál apostol II. lev. Timotheushoz 1:7/

0

Farkas utcai Református templomA nyitókép: a Farkas utcai Református templom. Építtette Hunyadi Mátyás

Magyar Testvéreim!
Régi tapasztalat, hogy az Isten szeretetétől elszakadt nyugati ember már-már alig tud mit kezdeni az egyház klasszikus, nagy sátoros ünnepeivel. „Modernitásában” oda jutott, hogy a Karácsony jó alkalom a bevásárlásra, a Húsvét a kirándulásra, de mit kezdjen a Pünkösddel?
Mikor Budapesten a riporter néhány éve találomra kérdezett járókelőket a Pünkösd ünnepéről, tízből kilenc ember nem tudott válaszolni!! „Ez azért súlyos kérdéseket vet fel”, – mondta Bogár László professzor. Minimum hármat.
1. Egyszer érdemes lenne vizsgálni az egyház missziójának eredményét.
2 .A tömegmédia pusztító hatását.
3. Az iszlám félelmetes térhódítását.
Pünkösdkor az egyház szép dolgokat szokott mondani az embereknek a Szentlélekről. Az apostolok nem tették soha.
Hatása alá kerültek Isten Szentlelkének, és az beszélhetetlen erejével indította őket prédikálni, keresztelni, szeretni és szolgálni. Az evangelizációból született meg a megtérés, a misszió, és a diakónia.
A Szentlélek mondott hatalmas dolgokat a Teremtő Isten teremtett világáról, a Megváltó Krisztus megváltott népéről, az újjászületett élet üdvösséges szolgálatáról.

Reményik Sándor nagy költőnk a szív útján kereste a titkot és meg is találta Máriaradnán. Én a szívemet. Hallgassuk meg!

Mi meg akarjuk ragadni a Szentlélek titkát, levezetjük munkáját a héber és görög Biblián keresztül, ismételgetjük az Apostoli Hitvallást sákramentumaink kiszolgáltatásakor, mondjuk kiüresedve a nyitott sírnál.
Ott pedig a Szentlélek ragadta meg az embereket, vette birtokba értelmüket, szívüket és egész lényüket.
Az egyetlen megfogható az egész pünkösdi történetben, amiről konkrétan beszélni lehet: annak a titokzatos isteni Léleknek a hatása az emberekre.
Megváltozott életük, egészen más emberek lettek.

Ady Endre prófétai sorsában kereste a kevés nyugalmat, melyet Istennél talált meg. Szeress engem, Istenem című verse ennek kifejezése. Hallgassuk meg!

Isten tudja, hogy sokszor elcsügged az ember. Van is elég oka reá, ha látó szemmel és értő szívvel körbenéz a világban.
Igénkben arról olvasunk, hogy Szent Pál apostol misszió útja során Macedóniába megy, hozza az Evangéliumot Európába a Balkánon át. Hű tanítványát, a fiatal Timotheust Efézusban hagyja, hogy küzdjön az eretnekség ellen.
Búcsúlevelét forró szeretet hatja át, féltő könnyei már a közelgő vesztőhely árnyékára vetülnek.
Néró császár dühöng a világ csúcsán, csak Lukács evangélista van velem. Együtt szenvedünk az evangéliumért.
De kincsre lelt Krisztusban és az Evangéliumban, ezért nem csügged emberileg bármilyen mély és kilátástalan helyzetben sem.

Dsida Jenő fiatalon meghalt zseniális tehetségű költőnk átélte az apostolok gigászi küzdelmét, mellyel vitték az Evangélium jó hírét a szomjazó világnak. Én hívlak élni. Hallgassuk meg!

„MINDENKI AZZÁ LESZ, AMIVÉ A SZERETET VAGY A GYŰLÖLET TESZI” – mondta a Katolikus Püspöki Konferencia Elnöke.
Amikor a tiroli Kufsteinben megszámolta a sziklában felvezető grádicsokat Kazinczy Ferenc azt mondta: „Ez a 452 fok a Habsburg gyűlöletének stációja. De büszke vagyok, mert koptatta Zrinyi Péter, Frangepán Ferenc, Rákóczi Ferenc, Batsányi János, Verseghy Ferenc, Szentjóbi Szabó László, Czuczor Gergely. De fogja még Wesselényi Miklós, Lővey Klára, Teleki Blanka és sokan mások.

Kuftsein vára

Egy Lipóttól, Haynautól, Ferencz Józseftől ennyi telik. Soha nem csüggedtek el az Alpok zordon, fűtetlen sziklakriptájában, melyet volt kedves biztosítani szállásul a kedves osztrák.
Séta a múltban. Hallgassuk meg az Edda zenekar szolgálatával!

„Ne csüggedj el kicsiny sereg, ha rád felleg borul”, – mondja szép lelki énekünk, mely sok gyógyulást hozott a nehéz évtizedek kirekesztett magyar világában.
Lélekben készüljünk SZENT PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE, mely ebben az esztendőben TRIANON TRAGÉDIÁJÁNAK napjára esik.

Szeressétek egymást: RÉGI MAGYAR ÁLDÁS. Hallgassuk meg!

 

Mohácsi László tiszteletes
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. május 27.

A képek forrásai:
maszol.ro
hetedhetorszag.hu

„Most már tudjuk, hogy tudsz mindent” /János evangéliuma 16.30/

0

Nagyváradi vár Nagyváradi Székesegyház orgonája

A nyitóképen a Nagyváradi vár és a Nagyváradi székesegyház orgonája látható

Magyar Testvéreim!
Egészen különös, mély értelmű beszélgetés tanúi vagyunk búcsúzó Szent Urunk és apostolai között.
Testben még közöttük van, de már az eljövendő szenvedő és vándorló Egyházát látja, kiknek megerősítésére elküldi a Pártfogó, Vigasztaló, Szószóló Szent Lelket.
NEM TALÁNY TÖBBÉ: HANEM MEGOLDÁS
NEM KÉRDÉS TÖBBÉ: HANEM FELELET
NEM PROBLÉMA TÖBBÉ: HANEM KULCS
Eljöttem a világba, de most elhagyom a világot.
Istenhez emeltetem fel a mennyekbe, imádságaitokkal ott keressetek a jövőben. Kérjetek bűnbocsánatot, békességet, örömet, szolgálatot, szeretetet Istentől, megadja az Atya, hiszen szerettetek engem a földön.
A hitnek a zenéje, tisztasága, rendje szólal meg Áprily Lajos hitvallásos lírájában, mely igénknek alkalmazása életében. Útravaló. Olvassuk el!

Áprliy LajosA lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait,
visz magával a földről valamit.

Eszmét, melyet világra ő hozott,
virágot, melyet ő virágoztatott.

Én Istenem, én mit vigyek neked?
Nem vihetek én mást, csak verseket.

Kiválasztok pár utamra valót,
a többinél tisztábban dalolót.

S ahol ösvénnyel vár az égi rét,
zenét hallok majd, felséges zenét.

Barátom, aki már előre ment,
azt a zenét rég hallja odafent.

S ahogy azt a muzsikát hallgatom,
azt a keveset rendre hullatom.

Az a zene csak vallatja velem:
Süket sor... nem merem... ezt sem merem.

S amikor, Uram, hozzád érkezem,
könnyű kezem miatt szégyenkezem.

A választottakból csak egy maradt,
az, melyben elfogtam egy sugarad.

Az, amelyikben elmondtam neked,
hogyan szerettem drága földedet.

S szólok: Csak ennyit hoztam. Ó, Uram,
ne ítéld meg nagyon szigorúan.

(Áprily Lajos)

„S ahol ösvénnyel vár az égi rét,
zenét hallok majd, felséges zenét.”
Valaki azt mondta, hogy e földön két személy volt, aki soha nem hazudott: Jézus és Bach. Az égi réten éppen őket látjuk és halljuk.
Nagy erdélyi írónk Nyírő József egykori plébánosként így vall igénk igazságáról a keserű emigrációban Madridban. Búcsú az élettől:
„Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ”

Nyírő József

Az apostolok egy olyan mondatot fogalmaznak meg Jézus felé, amelynek megértése komoly kihívás:
„MOST MÁR TUDJUK, HOGY MINDENT TUDSZ” – Rájuk nehezedik a Krisztus mindentudása, s elsietve erre fektetik hitüket. Ezzel egy mély igazságot mondtak ki öntudatlanul is: a hit bizonyítéka nem a hitben van, hanem a Kijelentőben.
Évfordulóhoz érkezve olvassuk áldott emlékű Árpád-házi Szent László királyunk trónra lépésének 940. évfordulóját és szent szolgálatának rövid 18 esztendejét, beteljesedni látjuk rajta is az apostolok megállapítását.
Apostoli királyként semmi más nem foglalkoztatta, mint Istennek dicsőséges szolgálata és népe javának munkálása. Vesperás ének Szent László király tiszteletére. Olvassuk el!

Szent László király„Menedéke magyaroknak,
örök-társa angyaloknak,
égi kegynek eszköze:
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
híres-neves, igazságos,
jó ítélet hírnöke.

Vigadozzál, magyar nemzet,
harsonáljad, énekeljed
új Királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred,
növekedjék dicsőséged,
visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal
hozzád, aki keresztfáddal
magadhoz vonsz népeket.
Szentek útja te vagy égbe,
hitvallóknak dicsősége.
néked áldás, tisztelet! Ámen”

Az 1092-es Szabolcsi Zsinaton az apostoli Szent Király elnökölt és a meghozott 39 törvény ma is helytálló mint egyházi, mint világi életben. Váradon az általa alapított klastrom az egyházmegye bölcsője, melynek lelki-szellemi-fizikai kisugárzása egy ezredév után tündöklőbb mint valaha.
„Most már tudjuk, hogy tudsz mindent” – reád nézve is igaz az Ige kijelentése!
Egy szép dalban vall a régi dicsőségről a Kormorán zenekar. Isten ujja megérintett. Hallgassuk meg!

Benne testesült meg Attila fejedelem ereje, Árpád fejedelem bölcsessége, Mátyás király műveltsége, Rákóczi fejedelem diplomáciája, Horthy kormányzó honszeretete. Legnagyobb szakrális uralkodóink ők.
Szent László király még holtában is igazságot tesz. Tudták ezt az angyalok, hiszen 1095. június 27-én a Szent Király halála éjszakáján Székesfehérvárról elhúzták a koporsóval a szekeret Váradra. Pedig a hagyomány és a forróság miatt ott akarták eltemetni. Gondolták, Biharban annyi bánat és nyomorúság fog szakadni a magyar népre, jó lesz, ha a király a Várból és a Templomból közvetlenül vigyázza és pásztorolja népét imádkozó szeretetével a tatár, török, Habsburg, orosz, Trianon dúlta világban.
Jézus úgy búcsúzik apostolaitól és a világtól:
„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot”

Ó, dicső Szent László, nemzetünk csillaga.
Ha eljő életünk utolsó órája,
A szép Szűz Mária és a magyar szentek,
Értünk az Istennél mind könyörögjetek! Ámen

A nyitóképen láthatjuk a szépen felújított váradi Várat és a Székesegyház orgonáját. Régi himnuszunk muzsikája magasztalja áldott királyunk mennyei szolgálatát a megváltottak közösségében Isten dicsőségére, népe javára.
A zarándok-sereg vigye árva szívében a Templomot a Temetőbe, hogy a Temető Templommá legyen.
Beregszászi Olga művésznő: Boldogasszony Anyánk. Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2017. május 20.

A képek forrásai:
lajk.startlap.org
commons.wikimeida.org
hangraforgo.hu
hu.wikipedia.org