A Szentlélek kiáradása
A Szentlélek kiáradása

Magyar Testvéreim!

Isten szívében élt egy szándék kezdettől fogva: megismertetni magát. Teremtésben, természetben, történelemben, Szentírásban.
Szent Urunk mennybemenetelét másképpen látják a tanítványok és másképpen Jézus, és Jézusnak éppen az a célja, hogy a maga látását tegye a vigasztalás forrásává.
A tanítványok az elmenetelben csak az elszakadást látták. Ezzel azt hitték, minden elveszett, minden összeomlott, minden reménység hamuvá lett.
Jézus nem mondott el mindent az apostoloknak, de ami az üdvösség eléréséhez szükséges, azt mind tudatta velük. Lelkileg még nem voltak készek, hogy befogadják a teljes igazságot. Az igazság Lelke, a Szentlélek majd mindent tudtukra fog hozni.
Nikodémus, görög nevet viselve lehetett a Zsidó Nagytanács tagja és mikor titokban éjjel keresi fel Jézust nem tudhatta, amit Jézus tisztán látott: beszélgetésük egyike volt a legjelentősebbeknek a világtörténelemben.
A BÚCSÚZÓ TÖRVÉNYVALLÁS ITT KÖSZÖNT EL A MEGSZÜLETŐ LÉLEKVALLÁSTÓL! Nikodémus felfedezte a Szentlelket, de azt nem tudjuk, vette-e hasznát?

Hallgassuk meg Kodály Zoltán nagy zeneszerzőnk művét: Jővel Szentlélek Úr Isten!

A kicsiny nyájnak fedi fel Jézus azt a nagy titkot, hogy az Ő elmenetele előfeltétele a Paraklétos eljövetelének, a Paraklétos által pedig a Testté Lett Ige, a Testbe Zárt Ige.
Milyen nagy a különbség a mennyei Krisztus és a földi tanítványok között. A mennyei Krisztus átöleli szeretetével az egész világot, a földi tanítványok csak Jeruzsálemet.
A mennyei Krisztus múlt, jelen és jövendő megtestesülése. A földi tanítványok csak azért a kis időért aggódnak, amelyben benne élnek. Milyen nagy a távolság Krisztus és közöttünk.
Jézus mindig és mindenütt együtt lesz övéivel, ez az Ő hagyatéka.

„S a ragyogó azúron át a Lelke
A Genezáret kékségét kereste”
/Juhász Gyula/

„Jöjj Szentlélek, gyere szállj le rám. Reményt hozó fénysugár” Hallgassuk meg Csíksomlyó szent hegyén a szentséges hitvallást!

Ft. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr tanítja az Apostoli Hitvallásról szóló igehirdetés-sorozatban (382 oldal): – Hiszek Szentlélekben címmel 1984. június 10-én Pünkösd vasárnap 9 oldalon át.

Ft. Hegedűs Lóránt

„A hitvallás feje az Atyaistenben való hit megvallása, a hitvallás szíve az Úr Jézus Krisztusban való hit megvallása, a hitvallás lelke: HISZEK SZENTLÉLEKBEN.
Jung a XX. század legnagyobb pszichológusa mondta: „Egyetlen 35 éven felüli ember sem kereste fel fogadószobáját, akinek lelki problémái mélyén ne az elintézetlen vallási kételyek kérdése húzódott volna meg.”

Meggyőződésünk, hogy vak véletlennek, puszta törvényszerűségeknek hosszú időn át való érvényesülése, fejlődése, kikristályosodása, világos és tárgyilagos tudományos tapasztalat szerint az ős-atomrobbantásól számítva 15 milliárd éves világmindenség sohasem juthatott volna el a szellem-erkölcsi felelősséggel rendelkezni tudó ember magaslatáig. „Két dolog van a mi számunkra, ami állandó csodálattal és megilletődéssel kell hogy eltöltsön bennünket, – tanítja Kant: a csillagos ég felettünk és az erkölcsi érzék bennünk.”
Kicsoda a Szentlélek? Jézus megdicsőülésének Lelke, kereszthalála szeretetének Lelke, feltámadása erejének Lelke, örökkévalósága józanságának Lelke.
Mi csak csordultig telhetünk szívünkben a Szentlélekkel, de nem vehetjük annak a teljességét. A Szentlélek teljességét csak az egész látható és láthatatlan Anyaszentegyház veheti úgy, hogy annak feje Krisztus. Ahol a gyülekezet fejétől a Krisztustól szentlelkesül, úgy benne Krisztus egészen megtestesül.

Amit a tudós püspök, a lángelme professzor, a jóságos barát az Apostoli Hitvallásról 382 oldalon tanít, azt a titkot egy versben így gazdagítja Sík Sándor: A kék palást. Olvassuk el!

Sík Sándor"Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!"

(Boldogasszony Anyánk)

Amelynek színe mint a menny
És mint az édesanya-szem,
Olyan ölelő, olyan áldott,
Énekelem a Kék Palástot.

Kék mint az ég, jó mint az ég:
Mélység, magasság, messzeség,
Körülkarol és el nem enged,
Megharmatoz és fölmelenget.

Olyan könnyű a mosolya!
Búzavirág és ibolya.
És mégis oly kimerhetetlen
És titokzatos, mint a tenger.

Ó tőlem milyen messze már
Amely eléd bírálni jár,
A farizeusi szemöldök.
Már gyermeki bizalmat öltök.

Bizalmat, jó meleg ruhát:
Ha rám uszítja táborát
A Bűnnek Isten-tűrte titka,
Elburkolózom ráncaidba.

De nem magam, mind elhozom,
Kiért a gond mázsája nyom,
Mind, mind aki kedves szívemnek,
Kézen vonom megbújni benned.

Az árvákat, a foglyokat,
S kik megjárták a poklokat
A sötétség évein által, -
Fogadd alád, anyai Fátyol.

S akik után szívünk sajog,
A nagyszemű ártatlanok,
A kisdedek, s akik még jönnek
Másnapján az eldúlt özönnek...

De már nem is imádkozom:
Úgy buzog föl a bizalom
Szívem megéledt melegéből
Mint a forrás a föld szívéből.

Fölöttem a végtelen ég,
Lenn: hallgató arany kepék:
Keresztbe kötve várja sorsát
Szegény, pihegő Magyarország.

Az eleven-kék bolt, a menny.
Mintha libbenne odafenn,
És békére és háborúra
Egy nagy kék palást ráborulna.

Egy riporter találomra kérdezett embereket arról, hogy neki mit jelent a pünkösd-várás? Tízből nyolc még a kérdést sem értette fénylő kereszténydemokráciánkban!
A válaszokat máshol kell keresnünk.
Csiha Kálmán Erdély püspöke mondotta egyszer:

Csiha Kálmán püspök úr

„Jézus semmi jót nem kapott ettől a világtól. Hát mi se várjunk túl sokat ettől a világtól.
Jézus viszont Szentlelket adott, semmi mást. Ez a mi legdrágább kincsünk. Mindenünket elvehették, de a Szentlelket soha”

Ezredévek óta vagyunk itthon a Kárpát-hazában, mely régebbi, mint Trianon átka és az igazság Lelke le fogja győzni a gonosz diktátumot: 64 év után. Nézzük meg a kisfilmet!

A Szentlélek Úristen a Szentháromság harmadik személye, mely együtt imádandó az Atyával és a Fiúval, – tanítja Káténk. A Lélek nem mond újat ahhoz képest amit Jézus mondott, mert nem mond mást. A szentségnek új világa mérhetetlen mezőket nyitott az apostolok előtt. Boldogságos Szűz Mária a 11 tanítvánnyal várta a megígért Lelket lángnyelvek és szélzúgás formájában, mely kiáradt minden népre, nemzetre, nyelvre, kultúrára, égtájra.
Mindenki a maga anyanyelvén hallgatta Isten fenséges dolgait.
Már nem fájt annyira a világ baja és nyomorúsága, mert bennük volt a győzedelmes Krisztus Szentlelke által.
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről. Hallgassuk meg a csodálatos verset!

Áldott ünnepet kívánok Testvéreimnek a Lélek ünnepén!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. május 19.

A képek forrásai:
delmagyar.hu
origo.hu
hu.wikipedia.org