Igei útravaló hazafiaknak http://iuh.blogger.hu hu „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem” /Zsoltárok könyve 51:12/ http://iuh.blogger.hu/2018/02/17/tiszta-szivet-teremts-bennem-istenem-zsoltarok-konyve-51-12 Pálos rend kolostora
Pálos rend kolostora

Magyar Testvéreim!

A régi egyház által kiemelt bűnbánati zsoltárok között ez a negyedik, és amint jellemezni szokták, – ez a legmélységesebb, legmegragadóbb, legszebb, legfontosabb, legfenségesebb.
Olyan eleven, közvetlen, őszinte bűnbánat tárul elénk a zsoltárban, amit a legbensőbb megindultságban, az élő Isten közvetlen jelenlétét megtapasztalva fogalmazhatott a legtisztább
prófétai lélek.
A zsoltárt a hittudósok kivétel nélkül kiemelkedőnek tartják. Luther és Kálvin alapvető theologiai kommentárt fűz hozzá. Legmegrázóbb Savonarola magyarázata, melyet halálra ítélése után börtönében írt.
A húsvétot megelőző 40 nap az imádság, a böjt és a hitvallás időszaka, mely a legnagyobb keresztyén ünnepre készít fel. A negyvenes számnak mély, szimbolikus üzenete van.
Az özönvíz, a pusztai vándorlás, a Sinai-hegyi szövetségkötés, Jézus böjtje mind kötődik e számhoz.
Szüksége van, vagy inkább lenne a ma emberének is az elcsendesedésre, önvizsgálatra, bűnbánatra, hiszen a felgyorsult világ tempója pusztító örvénylésként sodorja feszített életének minden óráján.

„TISZTA SZÍVET TEREMTS BENNEM, ISTENEM,
ÉS AZ ERŐS LELKET ÚJÍTSD MEG BENNEM!
NE VESS EL ORCÁD ELŐL,
SZENT LELKEDET NE VEDD EL TŐLEM!”

Az elődeink anélkül, hogy bármit tudtak volna a korról, mely utánuk következik, vagy bármit tudtak volna rólunk, kik utódaik vagyunk, fogadalmat tettek, mely kötelez.
1241-ben a pusztító tatárjárás után BOLDOG ÖZSÉB esztergomi kanonok lemondott egyházi méltóságáról, szétosztotta javait, majd a Pilis-hegység rengetegébe vonult vissza
remeteségbe néhány társával a Pilisszentlélek mellett lévő Hármas-barlangba.
A feltámadásért, a megmaradásért böjtöltek és imádkoztak Istenhez, elé vitték népük remélt szebb jövendőjét, mely meghallgatásra talált. Az egek megnyíltak és Mennyei Jelenések tanítása szerint a szentek imádságát angyalok viszik az Úr trónusa elé.
A Szent Kereszt tiszteletére 1250-ben monostort építettek maguknak, mellyel megalakult az egyetlen magyar alapítású férfi rend, Szent Pál első remete szerzeteseinek rendje.

BOLDOG ÖZSÉB Nézzük meg a kisfilmet!

Sokak szerint a világ legnagyobb öttusázója lett volna az 1950-ben 20 évesen letartóztatott GÉRECZ ATTILA, akinek kápráztató lángesze a mindenséget fogta át.
Becsülete, tisztasága, szabadságvágya olyan erővel tört fel benne, hogy a koholt 15 éves büntetését azzal kezdte Vácon: – fordított angol, német, francia költőket, ismerte a Bibliát és történelmünket, majd megírta a BOLDOG ÖZSÉB HIMNUSZT. Hallgassuk meg!

A 26 évet élt csoda tiszta lelkét az angyalok könnyes szemmel tették le az Úr kezébe, mondván, ennyi jóságot és tisztaságot nem képes a föld befogadni.
Valaki azt mondta, hogy kevesen ismerik úgy a szív titkát, mint Papp Lajos professzor, aki a hatalom szemében egy üldözött tudós, nem operálhatja betegeit, de egy egész társadalom szívét gyógyítja imádságaival, mint egy koron a zsoltáros, Boldog Özséb szerzetes, vagy éppen Gérecz Attila költő.
Egy előadásában elmondta a szívsebész professzor, hogy Isten milyen zseniális módon teremtett bennünket, hiszen a legnagyobb teher a szívünkre hárul, és abból csak egy van.
Míg más szervünkből akár kettő, mely tehermentesíti egymást, de a szívünket csak az imádság, a bűnbánat és a szeretet képes tehermentesíteni.
Olvassuk el és SZÍVLELJÜK meg Papp Lajos szívsebész professzor, író gondolatait:

Dr. Papp Lajos

"A fogyasztói társadalom kioltja az emberi értékek helyes szemléletét. A csillogó, a fényes, az egyre több hajszolása erőlteti őket. Ha nem ez lenne a cél, hanem a test és a lélek harmóniájának megteremtése, az egészség megtartása, akkor nagyon lehetne örülni annak, hogy nem éhezünk, van ruhánk, cipőnk és meleg szobában élhetünk. El kell döntenie az embernek, bárhol is él, hogy az anyag elsőrendűségében, vagy a szellem, a nagy erkölcsi értékek elsőrendűségében hisz-e: materialista vagy Istenhívő. Hitem szerint földi létünk azt a célt szolgálja, hogy lelkünk nemesedjen."

A megnyert tiszta szívvel és erős lélekkel, de a Szentlélek támogatásával is újjászületett élet ismét az Isten szövetségében él, és más vétkezőket Istenhez való visszatérésre int.

Enkara-Pilisszántó-Pálos rend – Versben Babits Mihály: Olvassuk el!

Babits Mihály

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”

A misztikus Pálos rend mérhetetlen szenvedéseken és próbákon ment keresztül fennállása óta. Sorsuk hordozza a nemzet történelmét. Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás királyaink voltak a legbőkezűbb mecénásaik. Aztán elérte őket előbb a Habsburg, majd a kommunista gyűlölet, mely a teljes felszámolásukra tört. A Lengyel Czhestochowa nyújtott menedéket a nehéz időkben, hol imádkozva a nemzet megtéréséért és megmaradásáért, néhányan ismét visszatérhettek a Sziklakolostorba.

Ezt a földet választottam című dalt hallgassuk meg a Republic zenekar előadásában!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. február 17.

A képek forrásai:
palosepiteszet.hu
kelet.hu
citatum.hu

]]>
Sat, 17 Feb 2018 14:47:11 +0100 181211_21045
„Szüntelen hálával tartozunk az Istennek értetek” /Szent Pál II. levele Thesszalonikába 1:3/ http://iuh.blogger.hu/2018/02/10/szuntelen-halaval-tartozunk-az-istennek-ertetek-szent-pal-ii-levele-thesszalonikaba-1-3 Munkácsy Mihály: Tépés csinálók Munkácy Mihály
Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók 1871,                                 Munkácsy Mihály

Magyar Testvéreim!

Ott ül az asztalfőn. Szép, daliás, tüzes magyar fiú volt, amikor elment a hazáért, – mint sápadt, roskadt, szomorú ember sántikált vissza. Isten tudja, talpra áll e még valaha?
Hanem aztán kigyullad a homloka, lángol a szeme, hullámzik a szíve mikor beszélni kezd. Úgy szorítja mankóját, mintha a zászló rúdja lenne.
Éppen most mondja:

„Ott rohannak… pusztító tűz…
A fele már ki van dőlve…
Most elnyeli a füstfelleg…
Meghaltak tán? – Nem! ott mennek!
Ott hallatszik, hogy Előre!

Mint viharkor a tengernek
Összezúdul minden habja:
Mind ott vannak… egymás mellett
A fiú és édes apja.
Az apa elhullt és a fiú
Ráborult a vérző főre:
Csak egy szót még édes apám! …
A haldokló fölnézett rá
És azt mondta, hogy: Előre!

De ha maradt még egy fia,
S kívánta a haza tőle:
Az egyiket nem siratta,
A másikat odaadta
S ment a gyermek, ment Előre!”

A nyomorék veteránt hallgatva zokogva borítja arcát tenyerébe az egyik asszony. Részvéttel teljesen figyel szavaira egy leány. Szörnyülködve tördeli kezét egy nő. Törődötten, megadóan, magába roskadva hallgat egy öregasszony. Pár hónapos leányka szendereg anyja kebelén, semmit nem tudva még a világ rémségeiről.
Piros szoknyájában egy mezítlábas kicsi szőke leányka elmerülten szemléli a gyolcsokat, a tépést, mely majd vérző sebek fájdalmát fogja csillapítani valahol a harctéren.
De ki és mi fogja csillapítani annak a régi leánynak lelke viharát, aki azt mondta egykor a magyar és az egyetemes művészet legnagyobb géniuszának:

„Miska, a benned lobogó fény fog megvakítani. A napba lehet nézni, de reád nem.”
„A szenvedés, az elhagyatottság, az árvaság,a hazátlanság,a kivertség, a megvertség, a kihasználás, a kizsigerelés, az agyonhajszoltság, a vívódás korán sírba fog vinni.
A magyar néplélek legnagyobb festője leszel, senki úgy nem ismerte, nem élte és nem szerette fajtáját mint te. Sorsa teljességében magadat fogod viszont látni a vásznakon.
Az emberekben, a tájban, Krisztusban”

Az újszövetségi kánon legrégebbi műve a két Thesszalonikai levél. Szent Pál Filippiből menekül Szalonikibe és missziói igehirdetése nyomán három hét alatt egy magas hőfokú gyülekezet alakul ebben a gazdag kikötővárosban. A prozeliták miatt innen is menekülnie kell, átmenetileg Athénban talál menedékre. Innen néz vissza és ide várja a híreket Timotheustól.
Különös mélységgel rajzolja meg az apostol emlékeit és tanítja a görög embert: „a keresztyén ember tiszta életet él, becsületes, szereti felebarátját, keményen dolgozik, független, Jézus Krisztus szolgája”
Boldogan és büszkén írja további tanításában az apostol kedves népének:

„SZÜNTELEN HÁLÁVAL TARTOZUNK AZ ISTENNEK ÉRTETEK, TESTVÉREIM, AMINT EZ MÉLTÓ IS, HISZEN HITETEK NŐTTÖN-NŐ, ÉS AZ EGYMÁS IRÁNT VALÓ SZERETET
GAZDAGODIK MINDNYÁJATOKBAN”

Hálával tartozunk Istennek mi is. De kikért is? Kiket kaptunk? Kik szerettek? Kik segítettek? Kik vigasztaltak?
A Tépéscsinálók 48-as hőse és Budavár 45-ös hőse ugyanaz a magyar baka, nem száz év különbség választ el, hanem ezredév hite köt össze.

Hallgassuk meg Cseh Tamás dalát: Széna tér!

Majd nézzük meg e kisfilmet a Becsület napjáról!

Az előrenyomuló szovjet hadsereg ostromgyűrűje 1944. december 24-én karácsony este zárult be Budapest körül. Kezdetét vette az 53 napos ostrom, melyet katonailag már semmi nem indokolt. Magyarországon hét hónapig tartott a front, a második háború legszörnyűbb páncéloscsatája, majd városostroma. A védők választhattak: megadják magukat, vagy katonai esküjükhöz méltóan harcolva megpróbálnak eljutni a német vonalakig. „Élelmiszerünket felhasználtuk, utolsó töltényünk csőre töltve. Választhatunk a kapituláció vagy a harc nélküli lemészárlás között. A sötétedés beálltával KITÖRÖK”, – jelentette a német parancsnok.23900 német (ebből 9600 sebesült) és 20000 magyar (ebből 2000 sebesült) katona nehézfegyverek és páncélosok nélkül indultak meg a jelre.A szovjet tüzérség felkészülten állt lesbe és az álca mögül pokoli tűzet zúdított a Bécsi-kapu és a Széll Kálmán tér felé nyomuló védőkre. Többek között Vannay László és Prónai Pál a Rongyosgárda létrehozói is hősiesen küzdöttek fiaikkal, de alig ezren érték el a Budai hegyek mögött a német arcvonalat.Szemtanuk és történészek szerint leírhatatlan volt a látvány. A halottak hegyekben feküdtek vérbe fagyva és összeégve. Az alagútba menekülteket benzinnel öntötték le és gyújtották fel a bolsevik szovjetek. A holttestek közül több még mozgott, mikor lánctalpasok hajtottak rajtuk keresztül.Sztálin és Hitler gigászi csatáját és sátáni gyűlöletét szerencsétlen népünk szenvedte meg és fizette ki az apokalipszis poklában. Budapest védői a tradicionális magyar világ  utolsó bástyáinak egyikét védték.Hét hónapig tartott a front Magyarországon, mely idő elégségesnek bizonyult arra, hogy a nyugat nagyrészt megmeneküljön, hiszen május 8-án véget ért az iszonyatos háború Berlin és a nácizmus elestével.

Istennek tartozunk hálával értetek DICSŐ HŐSÖK, akik adták a legdrágábbat, az egyetlent, életüket a HAZÁÉRT.
A Tépéscsinálók ismeretlen Kossuth-katonája, Budavár ismeretlen védői, 56 ismeretlen mártírjai egy szabad magyar világ talajában gyökerezve mutatnak ágaikkal és gyümölcseikkel egy keresztyén világ felé, mely végleg elveszni látszik.

A Kárpátia zenekar egy dala megörökítette a Kitörés hősiességét. Csak egy nap az élet fiúk Hallgassuk meg!

Sokat elárul a közélet állapotáról, hogy egy szűk kört leszámítva a feledés homálya takarja e páratlan bátor, hős és becsületes katonai helytállást.
Németországból többen jönnek emlékezni eleikre, mint mi itthon.

Tóth Mátyás László: Kitörés Olvassuk el!

1.

Az izzó érzelmek viharos tengerén
s a part nélküli szenvedés és fájdalom
felemelő útján
fogok diadalt aratni
erővel szenvedéllyel igaz erkölccsel
mely belőlem ered s úgy foglal magába
mint ahogy a folyó csendesen
egyesül az óceánnal
tudatom közepén a gyémántszilárdságú
nyugalommal töröm át
a kínok acélrúdjaiból
épített börtön falait
s lelkem lángoló ezer-fokaival
egybeolvasztom a földből
emelkedő vashegyeket
egyetlen jogarrá egyesítve
szenvedéseim valóságát
s az intuíciók csalhatatlan ösvényén
meglelem igaz utam
mely a végtelenség felé visz

2.

A fájdalmaimból kovácsoltam
nyugalmat
s most Isten felken a végzetemmel
hogy szívem lelkem életem
az akaratának adjam
s én a belső csönd derűs erejével
eleget teszek akaratának
a misztikus kiteljesedés őrületével
mely alig hallható
felragyog benső énem
s átfényli külső burkaim vékony világát
elengedem magam
ahogy a szikrázó fény gravitációja
vonzza éjfekete bensőm
s egyesülésünkön keresztül
megnyílik az út a megvalósuláshoz:
a kettősségen keresztül
a kettősség-nélküliig
a párhuzamon keresztül
az egységig
a megnevezhetőn keresztül
a megnevezhetetlenig
s a változón keresztül
a változatlanig

2009.

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. február 10.

A képek forrásai:
mek.oszk.hu
cultura.hu

]]>
Sat, 10 Feb 2018 11:57:56 +0100 181211_20845
„Hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata” /Szent Lukács evangéliuma 2:35/ http://iuh.blogger.hu/2018/02/03/hogy-nyilvanvalova-legyen-sok-sziv-gondolata-szent-lukacs-evangeliuma-2-35 Andrea Mantegna: Jézus bemutatása a templomban /1465/
Andrea Mantegna: Jézus bemutatása a templomban (1465)

Magyar Testvéreim!

Áldott, különös találkozást ír le számunkra az evangélium. Egyszerűsége, tisztasága, tömörsége megkapó szépséggel ejti rabul a figyelmes olvasó szívét.
A Törvény előírása szerint egy szegény, tiszta és végtelenül becsületes pár igyekszik a templomba, hogy bemutassák a Gyermeket az Úrnak.
Atyja Szent József és Anyja Boldogságos Szűz Mária még nem tudja, hogy egy próféta és egy prófétanő már igaz és kegyes életükkel várják őket az imádság házában.
Vigasztalást, üdvösséget és világosságot várt Simeon és Anna. A Messiást már ekkor megelőzte híre. Az angyali seregek himnusza, a pásztorok látogatása és a királyok hódolata eljutott az ország egész területére. A vén Simeon próféta mikor karjaiba vette a gyermek Jézust, élete legfőbb célját érte el.
A MINDENSÉG, A TELJESSÉG, ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ragyogott reá a különös Gyermek tekintetéből – Megérthetjük, hogy szavait nem értette és csodálkozott a „SZENT SZÜLE PÁR”.
Csak azt tudták, hogy sok rossz történt eddigi életükben. Egy szegény ács és egy szegény leány mit is várhatott az élettől a nagy Római Birodalom egy kis lenézett tartományában? Gondok, aggodalmak, csalódások, izgalmak, betegségek látogatták őket. A világpolitika nagy színpadán Augusztus, Heródes, Kajafás és mások játszották a főszerepet.
És egy napon csodálatos mennyei látogatókat küld Isten. Köröznek az angyalok a szívek, otthonok fölött, keresik a helyet, hogy leszálljanak, hogy fényességes karácsony szülessen a sárba szakadt és bűnbe hullott boldogtalan világban.
Egyszer csak jönnek hozzánk, egyszer csak megyünk valahova és egyszer csak várnak bennünket. Van ilyen? Létezik, hogy észrevesz valaki és fontosak leszünk nem csak a szavak szintjén? Hihetjük még, hogy érdek és képmutatás nélkül szeret valaki?

Reményik Sándor nagy erdélyi költőnk írja egy versében : „Ragyogjon minden alkalom”
Ó, régi versek. Olvassuk el a művet!

Reményik SándorÓ, régi versek: rozsdás fegyverek:
Segítsetek most, fényeskedjetek!
Ragyogjon égi sugár rajtatok,
Nem énmiattam, de miattatok -:
Miattad, árva erdélyi Sion:
Ragyogjon minden áldott alkalom,
Mikor a vers: esküvő, temetés,
Keresztelő és igehirdetés -
Összeolvad költő és lelkipásztor
S ember csak az, ki szelíden is bátor.

Ó, régi versek, rozsdás fegyverek,
Segítsetek és fényeskedjetek!!
(1936)

A december 25. napját követő 40. nap a GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE, melyet február 2-án tart a katholikus egyház. A gyülekezet közössége a MI Urunk Jézus Krisztus bemutatását ünnepli. (Latinul: Purtificatio Beatae Mariae Virginis) Az óegyház hagyománya szerint az Úr Jézus ekkor találkozik először papságával és híveivel a templomban.
A jelen lévő agg Simeon próféta Jézust a nemzeteket megvilágító világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya és a gyertyaszentelés szokása.

Gyertyaszentelő. Nézzük meg a kisfilmet!

Urunk bemutatása, a Szent Család látása ünnepén hallgassunk meg egy szép lelki éneket, melyről ezt írta egy rajongó:
„Legcsodálatosabb előadó, legfájdalmasabb dal, két nappal halála előtt írta és hangszerelte, 1984. szeptember 7. péntek”

Máté Péter: Ne menj még. Hallgassuk meg!

Aki a Lélek indítására elmegy a templomba ma is különös találkozások születnek:

1. Ahogyan Tiszadobon beszélte el egy még élő szemtanú, hogy gyermekkorában az Andrássy grófok együtt vették karácsonykor az Úrvacsorát a templomban a falu népével, és ha belázasodott egy gyermek a téli hidegben, azonnal orvost hívtak és a kastélyban ápolták költségükön.

Tiszadobi Andrássy-kastély
Tiszadobi Andrássy-kastély

2. Ahogyan láttuk 1989 csodás karácsonyát Temesváron és Menyőben a televízión keresztül, majd négyszer személyesen is, hogy a Gyermek szeretete képes legyőzni a gonosz Heródest. Térdig érő sárban szilágysági magyarjainkhoz gumicsizmában gyalogolt H. D. Genscher akkori német külügyminiszter, hogy Chrudinák Alajossal szívére ölelje a maroknyi, agyondolgozott, megalázott népet. Hogy majd aztán tavasszal az USA elnöke terítsen asztalt a hős lelkipásztornak és a sok ezer bátor mártírnak a Fehér Házban.

Menyői református templom
Menyői református templom

3. Ahogyan láttuk a Váradi Bazilikában a papszentelés után, hogyan várja a téren fiatal pásztorát egy egész csángó falu, hogy jelképesen vállukon vigyék haza Moldvába, hogy szolgálja és szeresse őket a sírig, Istent az örökkévalóságig.

Nagyváradi Bazilika
Nagyváradi Bazilika

Elmondhatjuk a géniusz költő-vátesszel. Ady Endre: Új várak épültek. Olvassuk el!

Ady EndreMég a máglyák, im, ki se hültek,
Régi-zászlós még sok orom,
Röpdös babona és turul,
De az új várak fölépültek.

Az új várak: nagy, piros lelkek,
Szándékok, célok és hitek,
Vágyak, amelyek az avas
Várakra villámmal tüzelnek.

És a napok lángolva telnek,
Az ó várak leomlanak,
Csupa új vár lesz a világ,
Hol győztes bárdok énekelnek.

Kicsoda ez a Gyermek, hogy Isten nagy embere, a próféta így beszél róla? Világossága és szeretete roppant birodalmakat fog bejárni és hatalmásságok fognak porba hullani, kik a világ uralmáért küzdenek, míg ez a Gyermek és tanítása magasságokat és mélységeket formál. Ő az a jel, melyben győzni fogsz.
De Jézust nem emberek teszik királlyá, hanem Isten keni fel Messiássá. Ebben a hitben, látásban és engedelmességben keni fel Simeon Boldogságos Szűz Máriát.
Ahol Jézus megáll, ott csoda történik: lakodalomban, úton, tengeren, hegyen, temetőben.

„Megáll az Istennek Igéje
És nem állhat senki ellene,
A nagy Isten vagyon mivelünk,
És Szentlelke lakozik bennünk.”
(171. Dicséret)

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. február 3.

A képek forrásai:
commons.wikimedia.org
egyvaradiblogjanagyvaradrol.blogspot.hu
eloben.hu
szilagysag.eloerdely.ro
mariaradio.ro
hu.wikipedia.org
ekorlap.hu

]]>
Sat, 03 Feb 2018 13:03:28 +0100 181211_20564
„Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” /Szent Pál I. levele Timotheushoz 2:4/ http://iuh.blogger.hu/2018/01/27/aki-azt-akarja-hogy-minden-ember-udvozuljon-es-eljusson-az-igazsag-megismeresere-szent-pal-i-levele Bánffy kastély - Válaszút Kallós Zoltan
Bánffy kastély - Válaszút                                                                          Kallós Zoltán néprajzkutató

Magyar Testvéreim!

Szent Pál apostol második missziói útja során Macedóniába ment, fiatal hűséges tanítványát Efézusban hagyta, mely az I. keresztyén században Róma után a legjelentősebb város volt Kis-Ázsiában, a mi Törökország területén. Megbízatása az volt, hogy küzdjön az eretnekek ellen. Efézuson nagyon meglátszott a hellénista világ hatása.
Vitatkozás, versengés, legendák járják át a gyülekezet életét.
A prófétai Igehirdetés megromlik az egyházban, eljátsszák a kijelentett Igét, az Athéni iskolából ismert filozófiai szósz önt el mindent.
A szomorú következmények nem maradnak el: az élettől és a kijelentéstől elszakadó írástudomány, üres spekuláció, intellektuális gőg, s odalesz a keresztyénség sok nagy ajándéka: az egyszerűség, a gyakorlatiasság,az evangéliumi lelkület. Vagyis a tiszta szívből,jó lelkiismeretből való szeretet.
Nem is gondolnánk,hogy az a világ és élethelyzet mi mindenben hasonlít korunkra és sajátságos élethelyzetünkre.

Hallgassunk meg egy szép evangéliumi éneket! Birtalan József: Bár szétszakadva él az egyház

Nem biztos, hogy értelmetlen, amit nem értesz, mondotta valaki, – hiszen mindig lesznek kevesek, akik a sokakért fognak imádkozni és dolgozni. Ezért hagyta ott egyedül az idősödő apostol fiatal tanítványát, hogy kísérelje meg akár a lehetetlent is. Olyan időket élünk, hogy ez a bizonyságtétel nemcsak szó, hanem tett is, mégpedig olyan tett, amely szenvedés-közösséget létesít. Társammal, „baj-társammal, Krisztussal. Teljes odaadásról van szó. Nem mondja kifejezetten, hogy a vértanú halálról, de arra készít elő.
A katona, a sportoló, a földmíves nem habozhat a feladat előtt. El kell végezni legjobb tudása szerint, bár soha nem tudhatja kimenetelét.
Jézus hívó szavára gondolkodás nélkül ott kellett hagyni a halászhálókat a parton és követni kellett a tanítvánnyá léttel rögökkel terhes keresztútján.
Jézus hívó szavára gondolkodás nélkül újra ki kellett vetni a hálókat egy más alkalommal, mert nélküle addig kudarcos volt munkájuk.
Jézus hívó szavára gondolkodás nélkül le kellett jönnie Zákeusnak a fáról,hogy egy közösségben legyenek színről-színre.

Akkor úgy tűnt emberileg, hogy kevesek, kicsik, erőtlenek, a feladat pedig meghaladja erőiket.

A nyitóképen láthatjuk a mezőségi Válaszút szimbolikus épületeit, az egykori Holttengert, lépkedünk gróf. Bánffy Miklós zseniális céljain és kiáltjuk feléje ma is: „Beszélj nekünk az álmodról”. Lépkedünk a száműzött írófejedelem gróf. Czegei Wass Albert gyermekkori boldogságán és kérleljük az angyalokat, hogy örökszép verseit szavalják a világ népeinek.
Imádkozzuk lábainkhoz Makkai Sándor zseniális püspököt, hogy beszéljen a Sárga Vihar, az Ördögszekér és Nagyenyed hőseiről, osszon Úrvacsorát és áldja Nyírő József szolgatársa porát Kidében.

A kisebbségi létben, a szórványsors magányában az igazság és az üdvösség munkálása különleges kihívás tud lenni. Hála és valami belső megelégedettség tölti be Szentlelkes erővel azt a világot.
Kevesen értették, hogy Trianon tragédiája után a sikeres műépítész, polihisztor, egyházi ember Budapestről visszatér Kalotaszegre, Sztánára, hogy megépítse kőből-fából házát a Varjúvárat, és Igéből a Várat, az Erdélyi Református Egyházkerületet.
Ezt írta: „Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. Tudjuk: miért!
Senki sem fog segíteni, senki se sajnáljon”

Kós Károly Varjúvár - Solymár
Kós Károly                                              Varjúvár - Sztána

Wass Albert: Záróvers. Hallgassuk meg a Kormorán zenekar eladásában!

Íme az egyház, a kevesek a sokakért, a világért, az igazságért és az üdvösségért harcolt nemes harcában Szent János apostol aranymondását hordozza ezüsttálcán, betöltve ezzel a Törvényt, mely a Szeretet:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érette, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” /Szent János evangéliuma 3:16/

Mondja a legenda, hogy mikor a tizenharmadik csapás is beteljesedett Ferencz József osztrák császáron és magyar királyon,felsóhajtott: „Nem kellett volna kivégeztetnem az aradi 13 hős mártírt, el fogok veszni vétkeim miatt”.
Evangélium nélkül a világ értelmetlen, de a világ nélkül az evangélium irreális. A sebesen rohanó tiszta patak bő vize reá zuhog az ódon vízimalom kerekére, mely a garatra felöntött búzát finom lisztté őrli. Igy lesznek ők együtt hárman az élet hordozói.

Áprily Lajos: . Olvassuk el e biblikus verset, mely az Örök élet hordozója!

Áprily LajosZápor elől futott kocsink.
Fekete felleg-táltosok
zivatart vontattak az égen.
A városvégi szőlőhegy fokán
- mint véres őse egykor Golgotán -
várva, mikor öleli át az est fenn,
magában, feszület nélkül, sötéten
állt a kereszt.
Holló gubbasztott a sötét kereszten.

A holló álmodott:

Tömeg-zúgás indult a hegy tövében.
Valakit hoztak. Annyi bánatot
holló nem látott még ember szemében.
Rikácsoló, kaján szó hullt: "A mester!"
Vetélkedő gúny vágott rá: "Király!"
És a kereszt megtelt egy szőke testtel.
Karján végigfutott a vér, az omló,
s a szegre-sujtó kalapács nyomán
végigfutott a borzongás a fán -

Nagyot rikoltott s felrebbent a holló.

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. január 27.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org

]]>
Sat, 27 Jan 2018 12:05:02 +0100 181211_20283
„Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek” /Szent Pál apostol levele Rómába 6:18/ http://iuh.blogger.hu/2018/01/20/miutan-tehat-megszabadultatok-a-buntol-az-igazsag-szolgaiva-lettetek-szent-pal-apostol-levele-romaba Kölcsey Ferenc síremléke Kölcsey Ferenc: Himnus
Szatmárcseke, Kölcsey Ferenc síremléke                        Kölcsey Ferenc: Himnusz

Magyar Testvéreim!

35 esztendeje mondotta el Dr. Fekete Károly nyírségi esperes, a zseniális igehirdető és jóságos lelki atya: – „hogy várhatod el, hogy megértse presbitered a római levél üzenetét, ha te magad nem érted azt?” Őt igazolta ebben is a múló idő és a kiüresedett kegyesség. Ma már nem megverik a pásztort, hanem megveszik, de a nyáj így is úgy is szétszéled.
Szent Pál apostol a Gamáliel rabbi lábánál nevelkedett hittudós, a farizeusi írástudomány képviselője küzd a zsinagóga zsidóságával, „Új időknek új dalaival”.
Fejtegetését átszövi a legmagasabb prófétaság és a legmélyebb Krisztus-misztika.
Feine úgy látja, hogy Szent Pál ebben a levélben számol le a benne rejlő farizeussal, és ezzel tudatosítja magában a mást, az újat, Jézust.
A keresztyénség története a Római Levél története. A hit és cselekedet, Törvény és Kegyelem, eleve-elrendelés és felelősség, tartozás és hálaadás, üdvbizonyosság és erkölcs, megigazulás és megbékélés, Krisztus és Lélek, belső ember és bűn, keresztség és új élet, törvény és szeretet, –  mind-mind a Római Levél veretes üzenete.
E küldetéses sorsánál fogva válhatott a reformáció aranykönyvévé. Luthert ez a levél tette reformátorrá, és Kálvin fő műve az Institutio, – ennek a levélnek tanításait fejti tovább.

1823 január havában különös gazdagsággal áldotta meg Isten a magyarságot, az angyalok szerint különös jókedvében volt az Atya.
1. napján Kiskőrös fölött ragyogott egy csillag, Petőfinek ismerte meg a világ a mélyben ringó gyermeket.
21. napján Alsósztregova fölött lassított egy üstökös, mely elhalványította a nagy Goethe fényét, hiszen Madách lett kiválasztva Az Ember tragédiája megalkotására e napon.
22. napján Szatmár-Cseke csöndes kúriájában fejezi be a világ legszebb Himnuszának írását Kölcsey Ferenc, mely a magyarság kollektív imádsága.

E nap a magyar kultúra napja.
Ilyen mélységű, szépségű, biblikus Himnuszt egyetlen nép sem mondhat magáénak a világon, mint a magyar. A Református Kollégium egykori diákja 33 évesen örökkévalót alkotott az Örökkévaló Isten dicsőségére, népe megbecsülésére, a lelki népek között.
Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót vagy egy történelmi hőst. A világon egyedül álló módon ez egy közbenjáró imádság, fohász.
„Isten, áldd meg a magyart” Egy szorongatott, üldözött, kétségbeesett nép imádsága a magyarok megtartó Istenéhez.
A Boldogasszony Anyánk katolikus himnusza, Tebenned bíztunk eleitől fogva református zsoltára, Erős vár a mi Istenünk evangélikus dicsérete, Berlioz - Liszt Rákóczi Rákóczi indulója után Kölcsey Ferenc - Erkel Ferenc Himnusza az egyetemes magyarság imájává tudott nemesedni a szíveken-lelkeken.

Szétszórt gyöngyszemekhez Hallgassuk meg Kiss Kata művét!

Akiben Krisztus él, az tulajdonává lett a Krisztusnak. Nem a bűn szolgája, mert az gyáva rab, hanem Krisztusé, mely szabad.
Akik Krisztus szolgái lettek, azok az igazság szolgái lettek, – tanítja az apostol. Ebben a kontextusban szeretném bemutatni egy-egy idézeten keresztül a magyar nép kultúra négy kiválóságának teljességet kifejező géniuszát.
Könyvtárak és a valóság őrzi a népdal, néptánc, népmese, nyelv,  építészet, varrás, szövés, faragás, gasztronómia, gazdálkodás beszélhetetlen kincsesházát tájegységenként bejárva.

1. Karácsony Sándor földesi református tudós-pedagógus fogalmazta meg, – „hogy a magyar kultúra azért hasadt meg, mert a magyarság gyarmati sorba került. Gyökeres magyar kultúránk tehát olyan kultúra, mely a népből sarjadt. Addig fejlődött, míg a Habsburg gyarmatosítás meg nem kezdődött.”

Karácsony SándorKarácsony Sándor
református tudós-pedagógus

2. Kodály Zoltán a katolikus zeneszerző és pedagógus szintén teljesen elutasító a Habsburg-házzal szemben.
„A nép hagyományőrző jelentősége csak növekedett azáltal, hogy a térbeli egyenlőtlenségről, ami a „lentről” érkező gyermeket a hozott hátrány mellett az elköltözéssel, a számára kedvezőtlen környezetváltozással is megterheli, ahol az új környezet „legjobb esetben közömbös, de bizony, sok esetben gúnyos, sőt ellenséges. Külsőleg, lélekben egyaránt idegen. A középosztálybeli gyermek újból előnyben van.”

Kodály ZolátnKodály Zoltán
katolikus zeneszerző és pedagógus

3. Márton Áron legendás székely katolikus püspök írja egy helyen: „Ha középiskoláink növendékeit a szülők foglalkozása és lakóhelye alapján osztályozzuk, tanúságos megállapítása jutunk. Ezek az iskolák városokban vannak, ahol régebb egy népes, tehetős, és felfelé törő középosztály, iparos és kereskedőréteg gondoskodott az intézetek benépesítéséről, s annak ellenére, hogy ez a réteg az utolsó évtizedek alatt fájdalmasan meggyérült és leszegényedett, a növendékek arányszáma nem tolódott el a falu javára olyan mértékben, mint ahogy ezt várni lehetett volna.”

Márton ÁronMárton Áron
katolikus püspök

4. Németh László világirodalmi magasságban alkotó író református volt és orvosként praktizált. Az alábbi tanítást jegyezte le: „A román király magánvagyonából egymillió lejjel támogatta a legszegényebb falvakat is vizsgáló terepmunkát, mire százával jelentkeztek román vállalkozók, akik csatlakoztak a király kezdeményezéséhez.
Nemcsak ember és ember áll közelebb a románságban mint nálunk, de közérdek és hatalom is.”

Németh LászlóNémeth László
író

A nemzet napszámosainak, a kultúra és tudomány alkotóinak és őrzőinek sokszor jutott a keserű kenyér, a nincstelenség és a névtelenség, várfogság vagy bitófa.
Béri Balogh Ádám kurucezredes az igazsághoz, Rákóczi Fejedelemhez és a magyar szabadsághoz holtig hű vitéz feje messze gurult testétől Buda várában, miután még egy utolsó pillantást vetett szépséges feleségére Festetics Juliannára és hét gyermekére. A császári önkény 400 esztendeje Bocskai, 300 esztendeje Rákóczi, vagy éppen 200 esztendeje Kossuth ellenében ugyanaz volt, amiről fenti négy tudósunk írt.
Hallgassunk tárogató muzsikát, mint egyik legszebb magyar hangszert az igazság és szabadság szolgáinak emléke előtt!

Béri Balogh Ádám
Béri Balogh Ádám
kuruczezredes

Balassi Bálint, Kölcsey Ferenc és Csokonai Vitéz Mihály koszorús költőink szép verseikben magasztalták a kulacsot, a bort és a bordalt, mint a búsuló magyar jókedvre derítésének áldott eszközét.
A FIRKIN zenekar is megtette: Borfohász Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2018. január 20.

A képek forrásai:
panoramio.com
autogram.hu
vk-foldes.bibl.hu
szellemitulajdon.hu
uj.katolikus.hu
adontes.hu
origo.hu
hu.wikipedia.org

]]>
Sat, 20 Jan 2018 06:31:14 +0100 181211_19990
„A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba” /Mennyei Jelenések 17:8/ http://iuh.blogger.hu/2018/01/13/a-fenevad-amelyet-lattal-volt-es-nincsen-fel-fog-jonni-az-alvilagbol-de-elmegy-a-karhozatba-mennyei Körösfői Krisch Aladár: Az 1568- ai  évi tordai Országgyűlés
Körösfői Krisch Aladár: Az 1568- ai  évi tordai Országgyűlés

Magyar Testvéreim!

Különös és sorsdöntő esztendő volt 1918 nemzetünk életében, melynek következményei máig hatnak. Szent János apostol a nagy Látó beledermed a látottakba.
A holnapot, az eljövendőt és az örökkévalóságot láttatja vele a Mi Urunk Jézus Krisztus. Amit az apostol Babilonra mond, az Rómára talál, majd korszakok Birodalmaira.
A Fenevad az Impérium, a Világbirodalom, a Totalitás. Nem annyira lakosai számára és kiterjedésére, hanem hatalmára, felfuvalkodottságára, önistenítő bálványimádása miatt.
A személyi kultusz mindig megelőzi a birodalmi kultuszt. A leírás misztikus, élményszerű és mégis valóságos.
Mi, akik még életünk első felét az elmúlt században éltük, láttunk fenevadakat. Illyés Gyula verse: AZ EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL mindent elmond művészi eszközeivel.

A megértésben segít az apostol:

„Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van” /Mennyei Jelenések 17:9/

Ady EndreErre válasz Ady keserű látomása,miután behajtotta ceruzával aláhúzott Bibliáját e helyen:

Fuimus
De jó, ha elszállt minden álmunk,
Ha nem tudunk senkit szeretni,
Ha érzéketlen kővé váltunk,
Ha nincs reményünk s nincs több álmunk.
Hullhatnak forró könnyek értünk:
Nem érezzük terhét a vádnak,
Hitvány ellen nem forr a vérünk,
Csókot, ütést egyként nem érezzük.
Mit sem várva, mitől sem félve
Állunk az őrült forgatagban
S ha eltipornak összetépve:
Voltunk… aztán… mindennek vége
(Debrecen, 1899)

Lotz Károly lassan távozva az életből éppen 1900-ban kérdezte rajongóitól,akik szerint a világ legszebb hölgyeit ő festette: „Valóban nem értem, hogy érdemlek meg ilyen nagyszerű ovációt”. Életre, szépségre, szerelemre, boldogságra, igenre, anyaságra, nagyanyaságra, hűségre, gondoskodásra, várásra, álmodta a jövőt. Országház, Opera, Múzeum legragyogóbb jövendője mosolyog a fiatalság hervadhatatlan koszorújával, selymes bőrével, illatos hajával.
Ezek a csodás hölgyek a jövendő apáinak, fiainak lettek teremtve Isten gondolatában és a festő lánglelkében. A szépség hordozói, jóság cselekvői, a gondoskodás odaadói ők.
Itt nincs helye Dürer apokaliptikus metszeteinek, Michelangelo Utolsó Ítéletén kavargó rettenetnek, az alvilágból feltörő fenevad vérszomjas étvágyának.
Leányok, feleségek majd nagymamák akartak ők lenni, nem pedig korán özvegységre jutott nyomorult és megnyomorított hervadás.

A fenevad elhozta nemzetünkre 1918-at, melynek sötétlő ege alatt elvesztettük a háborút, a Monarchiát, gróf Tisza István, majd édes Erdélyt.

Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból Hallgassuk meg a verset!

Szent János apostol vén presbiterként nem lehetett mártír, de talán többet szenvedett mint 11 apostoltársa, kik a mártíromság keresztje alatt lettek az Úr vértanúi.
Olvassuk az Igében, hogy nagyon sír azon amit lát és ami az eljövendő.
Gulyás Pál lánglelkű debreceni költő Trianon után a Doni pokolba néz bele:

Gulyás Pál

„Hadd haljak úgy meg, hogy megleltem,
hadd haljak úgy, hogy átöleltem
a messze szálló szép eget,
mit utol érni nem lehet”

Éppen ma 75 esztendeje, hogy megismerhették a magyar katonák a távoli harcmezőkön a 40 fokos orosz télben magukra maradva, hogy végzetes és tragikus lett a jelen és az eljövendő. Végzet, tragédia és pusztulás zúdult a 207500 lélekre. Sztálingrád, Moszkva vagy éppen ott Voronyezs nem ismert irgalmat. Jány Gusztáv ezredes kétségbeesve morzézta Horthy kormányzó úrnak, hogy elveszünk egy szálig. A kényszerpályán vergődő és sodródó ország nem várhatott irgalmat sem az orosztól, de ekkor már a némettől sem. A pusztulást, szenvedést, gyötrelmet nem lehet leírni.

Hívjuk segítségül a Kárpátia zenekart: Hősök Hallgassuk meg a dalt!

Ebben a világban nagyon messze volt a Szentkorona, az Aranybulla, a Vallásszabadság, festők és költők szépbe szőtt hite. Édesanyák, feleségek, testvérek, gyermekek végeláthatatlan bánata koszorúzta a hazát, a végtelen hómező méteres fagyán még a nyomorult nyírfa kereszt is könnyezni kezdett egy öreg muzsik vagy anyóka kezében.

II. világháborús magyar sisak II. Magyar Hadsereg pusztulása a Donnál

A szovjet Vörös Hadsereg páncélos aknatüzében katonai források szerint 148000 drága hős katonánk veszett oda, míg sokan eltűntek, hadifogságba estek. Kevesen tértek majd haza nagy betegen, testi-lelki sebet hordozva egy életen át. Anyagi veszteségünk 70 %-ra teszik, valójában mindenki és minden odaveszett az alvilágban a fenevad támadása után
1943. január 12. napját követően.

Ady Endre: A titok arat Olvassuk el e verset, melyet a Mennyei Jelenések 17. fejezetéről írt a költő – Vátesz!

«Láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon,... melynek hét feje és tíz szarva vala... és az ő homlokán ilyen név vala megírva: Titok...» (János jelenései 17.)

AAdy Endreratja a földet a Végzet,
Nagy aratás van, sokasodik
Kereszt és tarló
S aki eddig az égre nézett,
Hűlt orcával ma sárba hajló.

S ki a szentek véréből ivott,
Szilajul, veres fenevadján
Nyargal részegen
A szörnyű asszony, a Titok
S minden ugrása száz tetem.

Vörös bársonyban és skárlátban
Nyargal és dermesztően kacag
S meghal a lélek
S így rosszabb, mint holtan a sárban
S ez rosszabb halál, mint az élet.

Mind őrülünk, arat a Titok,
Halott lélekkel botorkálunk
S az asszony kacag,
Ki a szentek véréből ivott,:
Fúl az ember s ő arat, arat.

Az Antikrisztus .világuralma, világhatalma tör fel elénk kárhozatos és kárhoztató ábrázatában. Egészen személyesen és el az egyetemes apokalipszisig.
A Sátánban láthatjuk Brutust, Cassiust, Nérót, Tituszt, Júdást, kis és nagy diktátorokat számolatlanul. Istent, Egyházat, Hazát elárulókat! Ha csak egy órájuk lenne e földi létben, azt is a Bárány és népe ellen fordítanák.
Aztán egyszer csak kondulnak a harangok, és felcsendül az Ige: „Felemeltetem a földről és mindeneket magamhoz vonok” – így szól az Úr Igéje az oltártól.
Erre felel reá a Gyülekezet Közössége hitvalló énekkel:

„Úr lesz a Jézus mindenütt,
Hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy s nem telik”
/398. Dicséret 1. v./

A fenevad már a kárhozatba merült, ennek örül föld s ég, Csend és békesség honol a tájon s a vadvirág szent tisztasága és egyszerűsége hirdeti, hogy embernek kell maradni az embertelenségben is.
Csendes a Don! Hallgassuk meg a Kárpátia zenekar dalát, tisztelegve ezzel is HŐSEINK ÁLDOZATA ÉS EMLÉKE ELŐTT!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
Debrecen-Józsa, 2018. január 13.

A képek forrásai:
tudastar_unitarius.hu
members.iif.hu
egyvaradiblogjanagyvaradrol.blogspot.hu
parokia.hu
mek.oszk.hu

]]>
Sat, 13 Jan 2018 11:51:59 +0100 181211_19710
„A Lélek indítására elment a templomba” /Szent Lukács evangéliuma 2:27/ http://iuh.blogger.hu/2018/01/05/a-lelek-inditasara-elment-a-templomba-szent-lukacs-evangeliuma-2-27 Magyar Testvéreim

Körtvélyfája Református temploma Ködkereszt a Kőhegyen
Körtvélyfája Református Templomaí,                                   Jelenés Budaőrs fölött             
Erdély, Maros megye                                              Tanúságtétel 2018. január 3.

A Szentírás kimagasló személyiségeiről mondhatjuk el, hogy a TEMPLOM EMBERE. A Mi Urunk Jézus Krisztus születésekor egy ilyen ember volt az igaz és kegyes agg Simeon, aki mennyei kijelentést kapott Istentől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja Úr Krisztusát. Tudta, hogy neki a Templomban lesz vele a beszélhetetlen reménnyel várt találkozása, ezért egy pillanatot sem szalasztott el. Isten szava mindig IGEN és ÁMEN, a vén próféta pedig megérhette élete legszebb óráját, hiszen a karjába vehette a VILÁG MESSIÁSÁT, ÁLDOTTA ISTENT és tudta, hogy Akit tart és magasztal, Az tartja fenn Igéje, Szentlelke és Cselekedete által a Világmindenséget.
Ézsaiás próféciájának 42:06 és 49:06 része Himnuszként tör fel imádságos lelkéből:

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat
beszéded szerint békességgel,
mert meglátták szemeim üdvösségedet,
amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,
hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak,
és dicsőségedül népednek, Izráelnek”
(Szent Lukács 2: 29-32)

A Csíksomlyói Kegytemplom hívő Gyülekezetének bizonyságtételét hallgassuk meg, 2017. december.31-én (A teljes videó az alábbi címen érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=KNNt6u9a6Z0&t=171s ):

A 110 esztendeje született és 20 esztendeje 90 évesen meghalt Wass Albert írófejedelem Újévi Üzenetét olvassuk el hitünk épülésére és életünk tanúságára!
Isten nagy kegyelme elhozta számunkra, hogy a 2018. esztendő első Igei útravaló hazafiaknak blog bibliai dolgozatát ISTEN EMBERE, A TEMPLOM EMBERE, AZ EGYHÁZ EMBERE írta meg számunkra. E helyről és ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a NET-SZÓSZÉKEN A HIT EMBERÉT, NAGYTISZTELETŰ SZÁSZ ATTILA
ESPERES URAT, AKI ELHOZTA SZÁMUNKRA A GÖRGÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÖSZÖNTÉSÉT ÉS KÖRTVÉLYFÁJA GYÜLEKEZETÉNEK SZERETETÉT
ÁLDOTT ERDÉLY MEGSZENTELT FÖLDJÉRŐL, AZ EGYKORI TÜNDÉRKERTBŐL.
Olvassuk el Igei tanítását Nagytiszteletű Esperes Úrnak!

Esztendők határán

“én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”
Fil. 4,11-13

A római mitologiában Janus az átjárások és kapuk, a kezdet és vég védőszelleme. Kettős arccal ábrázolták: egyik arc a kapun kifele a másik befele nézett. Mintha a végeláthatatlan teret és időt akarta volna átölelni messzi távolba révedő tekintetével. Mintha azt akarta volna érzékeltetni a jámbor halandóval: Mindent látok, mindent tudok, mindenütt jelen vagyok.

Az esztendők határát akaratlanul is Janus arccal lépjük át. Úgy tekintünk előre, hogy közben emlékeink a múlt felé húznak, mint ahogy a koronájával ég felé törő fa is gyökereivel a földbe kapaszkodik. Kérdések sorjáznak lelkünkben, melyeket próbálunk megválaszolni. Mit adott és mit vett el tőlünk a lassan múlttá levő 2017-es esztendő? Gazdagabbá vagy szegényebbé tett bennünket az elmúló idő? Janus arcunk múltat vallató tekintete előtt elsuhannak események, melyeknek tanúi, cselekvő részesei, esetleg szenvedő alanyai voltunk. Bizonyos, hogy leltárunk nagyon szubjektív. Hitünk, lelki beállítottságunk függvénye. Ha az elvárások mércéjét túl magasra állítottuk, akkor most csalódottak vagyunk és hajlamosak a panaszra. Ha Pál apostol mottoul használt szavaiból is kicsendülő hitével és bölcsességével tekintünk életünk elmúló szeletére, akkor lelkünkben tudunk hálásak és megelégedettek lenni.

A mögöttünk lévő idő értékelésében és az előttünk lévő esztendőről szóló elvárásainkban mindenek előtt elveket kell megfogalmaznunk, melyek meghatározzák egész látásunkat, szempontjainkat. Először is el kell döntenünk milyen szemszögből nézünk múltat és jövendőt?  A magunk egyéni életének, lakóhelyünk közösségének, magyar népünk, egyházunk, benne gyülekezetünk közösségének szemszögéből? Vagy pedig értékelésünk szempontjait belehelyezzük Isten velünk való üdvtervének áramába, és ezt kérdezzük: Az elmúlt idő történései és az előttünk álló esztendőhöz kapcsolódó elvárásaink mennyire szolgálják Istennek bennünket üdvözíteni akaró üdvtervét?

Ha értékelésem és elvárásaim kiindulópontja az én, beszélhetek eredményekről, sikerekről, melyekkel én lettem gazdagabb. Kesereghetek veszteségeken, kudarcokon, melyekkel úgy látom, én lettem szegényebb. Én, azaz az ember, vagy emberi közösség. Ha pedig az esztendők határán Isten üdvtervének szemszögéből nézek Janus arcként vissza és előre, kénytelen vagyok belátni, hogy sikereim nem mindig illeszkedtek be az Úr akaratába. Személyes életem bukásaival, közösségi életünk kudarcaival pedig nem biztos hogy feltétlenül szegényebbek lettünk. Lehet épp azok szolgálták Istennek velünk való akaratát. Az elmúlt esztendő ajándékait éppen ezért elsősorban aszerint kell mérlegelnem, hogy vajon, egyéni és közösségi életünkben előbbre jutottunk-e az Isten iránti engedelmesség és alázat útján? Előbbre jutottunk-e abban a tanulásban, mely az ún. jót és rosszat egyaránt úgy tudja elfogadni mint Isten nekünk adott, bennünket mindennel gazdagítani akaró ajándékát? Ne gondoljuk, hogy csak az általunk szépnek és jónak gondolt dolgok szolgálnak bennünket! Istennek változatos nevelőeszközei vannak. Jónást a tenger mélyére vetette, hogy majd hirdethesse Ninivében az Úr ítéletét, a tékozló fiút a disznók vályújához alázta, hogy később megtisztult lélekkel örvendhessen az őt visszafogadó atya bocsánatának, Pétert a háromszori tagadás lelki fájdalmából a kőszikla hit magasságába emelte, hogy majd Krisztusban arra a hitre építse fel anyaszentegyházát.

Természetes és mélyen emberi, hogy az esztendők fordulóján várakozások fogalmazódnak meg bennünk. Jövőnket, még vágyainkat sem építhetjük azonban homokra. A fundamentumnak szilárdnak kell lennie. Épen ezért az nem lehet más, mint Krisztus. Mert igaz az Ige: “…más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1 Kor. 3,11)

Fájdalmas látni, hogy világunk, melyben élünk, a szilárd alapot egyre inkább homokra cseréli. A vízben fuldokló gyermekét látó, de azon segíteni nem tudó szülő fájdalmas tehetetlenségével tapasztaljuk ezt. Az egykor annyira hőn óhajtott ujabb kori életünk fájdalmas velejárója a közösségek egyre inkább való lemorzsolódása, felbomlása, a csak magunknak való élés, az egymástól való egyre fokozottabb elidegenedés, az elanyagiasodás következményeként a lelki értékek lekicsinylése, háttérbe szorítása, egy olyan közbeszéd, melyben mindaz ami kétezer év óta igennek bizonyult, az mára nemmé silányult, és amire mindeddig határozottan nemet mondtunk, azt a mai világ az igen piedesztáljára emeli.  Miközben homokra épített világunk szabadságot hazudik, egyre szorosabbra vonja szabadságunk korlátait, amikor modernnek nevezett eszmék jegyében tabutémákat állít fel, amikor  az igent nemnek és a nemet igennek hazudja. Pedig az Úr szava ma is és minden időkben érvényes: “…a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt. 5,37) Talán azért engedi meg mindezt Isten ideig-óráig, hogy egyre inkább meggyőződéssé váljon bennünk az Ige igazsága: “…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2 Kor. 3,17)

Igen ott, és csakis ott.

Az Úr Lelkét önmagából kitaszító világunk, életünk pedig épp ezért válik törvényszerűen önmaga igaznak hitt eszméinek rabszolgáivá.
Isten sokszor állít bennünket ebben az esztendőben is döntéshelyzetbe. Naponta döntenünk kell családban és munkahelyen. Minden alkalommal megpróbáljuk lelkiismeretünk, hitünk szerint a legjobb utat választani. Érezzük és hordozzuk döntéseink súlyát, viseljük azok következményeit. Hogy döntéseinkben, önmagunkban és egymásban ne csalódjunk, fordítsuk tekintetünket a megváltásunkat, bűneinkből való szabadításunkat munkáló Megváltó Jézus Krisztus felé és úgy lépjük át az esztendők küszöbét, hogy benne még inkább megtaláljuk a mindenre elégséges erőforrást, hogy a mögöttünk lévő idő tapasztalatait hitben leszürve elmondhassuk Pál apostollal: “én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővöl-ködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil. 4,11-13)

Az Igehirdetés után hallgassuk meg és mondjuk el a Csíksomlyói Kegytemplom hívő Gyülekezetével az egyetemes hitvallást, a Hiszekegyet! 40:41-től 43:43-ig.

Az Apostoli Hitvallás elmondása és meghallgatása után hallgassuk meg és mondjuk el a Csíksomlyói Kegytemplom hívő Gyülekezetével a Miatyánkot! 57:08-tól 58:10-ig

Ez a nap az Isten igaz ismerőinek, szentjeinek követőinek napja.

A Csíksomlyói Kegytemplom oltárától hallgassuk meg a papi Záróimádságot és a Gyülekezet közösségétől a Te Deum-ot! 1:14:08-tól 1:22:05-ig

Szívből köszönjük Esperes Úr szolgálatát, Isten gazdag áldása kísérje további Életét, Szolgálatait, tudományos munkásságát, szép Családja, Gyülekezete és az Egyházmegye közösségeiben.

A Csíksomlyói Kegytemplom hívő Gyülekezetének szolgálatával hallgassuk meg és énekeljük el két Himnuszunkat! 1:30:50-től 1:34:45-ig

Szász Attila tiszteletes úr
Szász Attila
Nagytiszteletű Szász Attila esperes úr
Körtvélyfája

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debfecen-Józsa, 2018. január 5.

A képek forrásai:
hirado.hu
A videók forrása: Csíksomlyó youtube oldaláról

]]>
Fri, 05 Jan 2018 19:53:38 +0100 181211_19451
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is” /Szent János apostol 1. levele 1:3/ http://iuh.blogger.hu/2017/12/30/amit-tehat-lattunk-es-hallottunk-azt-hirdetjuk-nektek-is-szent-janos-apostol-1-levele-1-3 Rafaello: Az athéni iskola
Raffaello: Az athéni Iskola

Magyar Testvéreim!

A múló időnek ezek a napjai és órái újra eszünkbe juttatják, hogy kegyelemből élünk, mérlegre tesszük eddigi életünket, értékeljük az esztendő eredményeit és hiányait.
Hálát adunk Istennek mindenekét, szüntelenül imádkozunk és cselekedjük a jót mindenkivel.Szent László király kettős évfordulóján újra megjelent és  zarándokolt hű magyarjaival a nagyváradi Vár csodásan felújított ezer éves komplexumába.Ismét  egy helyen látta a világ magyarságát Csíksomlyón, majd Várad magyarságát az Omega koncerten,később Szatmárnémetiben augusztus utolsó vasárnapján.Elmondta megyés püspök úr,bárhol vitték Hermáját Erdélyben, mindig ragyogott az ég fölötte,miközben körben sötét esőfellegek tornyosultak a horizontig.Tanúi voltunk szava igazságának,hiszen a szentek közösségében érettünk elmondott királyi közbenjáró imája áldásként hullt vissza reánk.

Hitből való igazságként élhettük meg ebben az esztendőben a csíksomlyói zarándoklat 450.
a reformáció 500. és a Magyar Református Egyház 450.évfordulóját.
Reménységünk van arra,hogy a történelem és az idő Ura újabb századokat készít elő megváltott népének,mert terve van vele.
Mondjuk Wass Albert nagy költőnkkel: „Mert az emberi élet legdrágább kincse az idő, nem lehet pótolni semmivel”
Az ókori gondolkodás, benne az újszövetségi kijelentéstörténet valójában négyféle időről beszél:

1. Folyó idő: khronosz
2. Az idő: kairosz
3. Jó idő: eükairosz
4. Rossz idő: akairosz

Karácsonykor Isten Jézus Krisztus testté lételekor kettéosztotta az időt. Tapasztalhatóvá, élhetővé, szerethetővé vált az Isten szerinti élet. Közel jött az Isten Országa és benne az örök élet reménysége.
Az Ige belépett „a halál árnyékának völgyébe” és az apostolok számára így szül a bizonyosság bizonyságtételt.
Szent János apostol Evangéliuma, Levelei és a Mennyei Jelenések könyve csak Bach fugáihoz és variációihoz mérhető. A keresztyénség summáját olyan tér és idő feletti tételben képes kifejezni, mint senki más e világon. Kezdetről, Igéről, Szeretetről, Világosságról, Világról, Egyházról, Életről, Bűnről, Igazságról, Parancsolatról megfogalmazott intuitív mondatai az örökkévalóságnak íródtak.
Ő az az apostol, aki a kánon kinyilatkoztatását lezárja, hivatalos tanítója annak, amit hinnünk kell, Hirdette Szent Urunk szeretett tanítványaként, apostolaként majd presbitereként, hogy Isten lényege a szeretet, kereste a végtelen szépséget jóságos lelkében, élte a hűséget áldott szívében, megtalálta az igazságot a Kereszt lábánál Szűz Mária jobbján, megtapasztalta a jóságot a keresztre nézve.
Magasztaljuk az ifjúsági kórus énekével Urunkat. Hallgassuk meg!

„Szent, szent, szent vagy mindenség Ura, Istene!
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet!
Hozsánna a magasságban, áldott, ki az Úr nevében jő”

„Ne mondd hogy fáj, ne mondd, hogy kár, ne mondd, hogy minden hiába már” – Erre a nagy életigazságra is megtanít az apostol és Koncz Zsuzsa művésznő szép dala. Hallgassuk meg!

Szent János apostol lelke megtelik azzal a csodával, hogy Jézus Krisztus megszületett. Sasként olyan magasságokat szárnyal be, melyek a kezdetekig visznek vissza, mint Beethoven zenéje, ahol megáll,ott már csak Isten van. A létezés kezdete, eredete, genezise. Az Örömóda himnuszként szárnyal :

„Lángolj fel a lelkünkben szép égi szikra szent öröm.
Térj be hozzánk drága vendég, tündökölj ránk fényözön”

A testté lett Ige elérhető az Egyház számára: látható, hallható, hirdethető, látogatható, szerethető, gyűlölhető, tagadható, árulható, szégyellhető, várható.
A karácsonyi evangélium megmutatja, hogy mi a legfontosabb és legnagyobb kérdés az ember és egy közösség életében. Az élet Igéje átvonult a történelmen és az üdvösséget hozta el az idők teljességében. Akik látták és hallották, azoknak megadatott a kiváltság, hogy hirdessék. Jó és rossz időkben. Mint a 12 apostol mellett a tizenharmadik: Boldogságos Szűz Mária, vagy a 4 evangélista mellett az ötödik: Johann Sebastian Bach. A hitvalló, szenvedő és vándorló egyház hűségesei, akik nem a világ kegyeit keresik és nem a Mammont szolgálják ki.
Istenhez imádkoznak a magyar nemzet felemelkedéséért. Legszebb hangú énekesnőnk művészi előadása csodás példája: Boldogasszony Anyánk (Régi magyar himnusz) Hallgassuk meg!

Szent János apostol társaihoz hasonlóan vállalta a mártíromságot, mely háromszor meg is érintette. A mérgezett bor, a forró olaj és a kőbányák pokla valami csoda folytán „általmentek rajta”, mert Jézus a legnagyobb titkok kijelentését őreá bízta és élnie kellett. Szent István diakónus, majd Keresztelő Szent János megnyitották a vértanúk sorát.
Vértanúk vére a keresztyénség magvetése.Igy emlékezünk a Római Katholikus Egyház 32 mártír plébánosára,7 ferences szerzetesére,a Református Egyház 11  kivégzett lelkipásztorára,a Görög Katholikus Egyház Gulágon meghalt 28 papjára,végül az Evangélikus Egyház 1 mártír lelkipásztorára.
Petőfi Sándor a néplélek apostola mindig nagy tisztelettel adózott dicső elődeink hőstettei előtt, kik Isten és haza ügyéért kész voltak a mártíromságot is vállalni. Ő maga is égő áldozata lett a szabadságharcnak az aradi sorstársaihoz hasonlóan.
Petőfi Sándor: Vajdahunyadon Olvassuk el a dicsőséges költeményt, mely éppen azon a napon kelt,mikor Kossuth Lajos a Nagytemplomban kimondta a Habsburg-ház trónfosztását Bocskai és Rákóczi fejedelmek példáján!!

Petőfi Sándor1.

Fogadjatok be, ti dicső falak,
Fogadj magadba, híres ősi vár!
Légy üdvezelve... hol a hős lakott,
A költő ottan lelkesedve jár.

Mily hős lakott itt, a nagy Hunyadi!
Mily lelkesűlés éget engemet!
Szivemnek hangos dobbanásai,
Beszéljetek ti ajkaim helyett.

Itten lakott, tán olykor épen itt
Gondolkodék e bástya tetején,
Innen tekintett a jövőbe ő,
Ahonnan most a multba nézek én.

Itt pihené ki fáradalmait,
Midőn elzúgtak a kemény csaták,
Melyek Konstantinápoly tornyain
A büszke félholdat megingaták.

Jó pihenő hely... csendes szép magány
Mélyen lehajló völgynek zöld ölén...
Itt lenn a vár; nem éri vihar
Még a zászlót sem tornya tetején.

El van rejtezve a világ elől
E szent magány; beléje más nem lát,
Csak messziről fehér fejével a
Hegyek nagyapja, a vén Retyezát.

2.

Szólott Hunyadvár bámuló gyönyörrel:
"Kit látok? oh kit látok? Hunyadit!
Megjöttél hát, oh hősök hőse, végre,
Kit vártalak négy hosszu századig.

Én hittem azt, hogy vissza fogsz te jőni,
Ez a hitem volt, mi erőt adott,
Hogy el ne dőljek, hogy viselni bírjam
A négyszáz éves gyászt és bánatot.

És megjövél... légy hévvel üdvezelve,
Hosszan várt vendég, oh hős, oh apám!
Csak az fáj most, hogy nem tud sírni a kő...
Örömkönyűimet hogy ontanám!"

Felelt a vendég: "Sajnállak, szegény vár,
Hogy örömedet el kell rontani!...
Csalatkozol: nem az jött, akit vártál,
Az én nevem Bem, és nem Hunyadi."

Szólt vissza a vár: "Én azzal törődjem,
Mi volt akkor s mi mostan a neved?
A név mulandó, változékony; ami
Örök, azt nézem én, a szellemet.

Nem a nevedről, hanem szellemedrül
S annak müvéről ismerek reád:
Az vagy, ki voltál, négyszáz év előtt s most
Te mentetted meg a magyar hazát!"

Vajdahunyad, 1849. április 14.

Az esztendő végén számot adunk Isten rostájában, hiszen megszámláltattunk és reméljük, hogy nem találtattunk híjával. Káténk szerint is vétkezhetünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, imádkozzák a katolikus testvérek is bűnvalló imájukban.
Tompa Mihály pap-költő, Arany János és Petőfi Sándor barátja egy szép versben prédikálta el gondolatait. Az esztendő végén Olvassuk el!

Tompa MihályMint habja a sebes folyónak
Sietve zúg alá,
És nincs erő, mely a lezajlót
Visszafordítaná:
Nap nap után elment, betöltve
A megszabott határt,
S mi érezzük, hogy életünkből
Egy év megint lejárt.

És oh mily év volt ez! hozott ránk
Bút, gondot és sanyart...
Fejünkre gyászt tőn és szemünkből
Kínos könyűt facsart:
Mély csüggedésbe ejtve gyakran
S hálót vetett elénk...
Ah, csuda volt, hogy el nem estünk
S meg nem emészteténk!

És mely nekünk vajmi kevés jót,
De sok gonoszt adott:
Rideg szóban említsük-é a
Lefolyt órát, napot?
Az évre hangos, terhes átkot
Kiáltva szertelen:
Emléke is legyen szivünkből
El-kitörölve...? Nem!

Kényeztet a jó sors: - kevéllyé
Tesz, bűn- s bukásba ránt:
A bajt, nyomort ösmérje keblünk
Gondos kertész gyanánt!
Ennek keze gyomlál ki onnan
Nagy-sok mérges gyomot,
Mely annyi szép erény-virágot
Növésben elnyomott.

Az Úr bölcs, jó, ő adja nékünk
Az édest, keserűt:
Amazt fogadd hálaadással,
Ezt gyáván ne kerüld!
Ő hordja e roppant világnak
Örök nagy gondjait...
Öröm- s búban, élet- s halálban
Kössön hozzá a hit!

Hangozzanak fennen szivedben
Az erkölcs szavai,
Légy, a magas célt nézve, ember,
Keresztyén s hazafi!
Áldozz, hogy a szent láng ezer sziv
Fagyát olvassza fel,
Tudj hatni, tűrni és szeretni,
Meghalni is, ha kell!

Így semmi nem szülhet szivedben
Aggályt, rémületet,
Lábad oroszlányokra, s áspis-
Kígyókra vetheted!
Jöhet jó s rossz év: - bú, baj árja,
Amely feléd rohan:
Megállhatsz minden rázkódásban
Nyugton és boldogan!

Éjfélkor még néhány hagyományőrző faluban megkondulnak a harangok, köszöntve az új esztendőt. Himnuszt énekelünk, koccintunk, boldogságot kívánunk egymásnak, mely szép szokás napjainkban is. Azonban az ünnepi órák sem feledtetik már Bogár László professzor tegnapi szavait: „Franciaországnak vége” – A sort lehetne folytatni és borzongató felleg nehezedik a holnapra.
Legyen csontjainkba rekesztett tűz az evangélium és ne legyünk kisszerűek, szürkék, langyosak. Ezekből van elég. A megmaradáshoz sokkal több kell. Nem mártírokra, de hétköznapi hősökre van szükség. Végső földi célunk nem lehet más, mint hogy egy hazában éljen újra minden magyar, az üdvösség koronáját pedig megadja a Mi Urunk Jézus Krisztus.

„Hajt az idő gyorsan, rendes útján eljár.
Ha felülünk felvesz, ha megállunk nem vár”
(Arany János)

E. F.: zenekar Látomás című dalát hallgassuk meg!

Köszönöm Családom egész évi hűséges támogatását, Harcostársaim szeretetét, Kerecsenyi Tibor Testvérem lelkiismeretes szerkesztői munkáját, Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés és Hivatal példamutató egységét és helytállását nemzetünk Kárpát-medencei szolgálatában.
A Jó Isten örökkévaló kegyelme áldja és szentelje népünket éljen bárhol a világon, tekintete hordozza életünket az eljövendő esztendőben. Krisztus Urunk legyen közösségünk őriző pásztora a békesség kötelékében a Lélek vezetése alatt.

ÍMohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2017. december 30.

A képek forrásai:
muveszet21.blogspot.hu
mek.oszk.hu
hu.wikipedia.org

]]>
Sat, 30 Dec 2017 15:12:13 +0100 181211_19233
„Üdvözítő Született ma nektek” /Szent Lukács evangéliuma 2:11/ http://iuh.blogger.hu/2017/12/23/udvozito-szuletett-ma-nektek-szent-lukacs-evangeliuma-2-11 Magyar Testvéreim!

A Szent család

(A nyitóképen Jacob van Oost: Szent Család Szent Ferenccel)

Egyszerű, szerény, tiszta és becsületes az a part, ahova hosszú adventi idő után megérkezik Szent Urunk. Sok mindent láttak és sok vihart megéltek a fövenyek és az öblök.
Kémlelték a távoli, ködbe merült horizontokat, mérhetetlen világokat. Fényre, napsütötte világra vágytak, de mára többnyire sötét fellegek látogatják szomorú napjait. Pedig ő még látta a kezdetet, a csodát, az első hajnalt.
Az élet titkát, az evolúció belső rendjét, az évszakok emelkedését és hanyatlását. A lélek csodáját, hogy tud gyönyörködni egy arcban, egy naplementében, egy festményben, egy versben, egy zeneműben.
Tud gyönyörködni Isten szeretetében. Az Isten szeretete érthetetlenebb, mint Isten teremtő hatalma.
A Szentírás erről a két legnagyobb csodáról értesít bennünket: Isten teremtő hatalmáról és Isten megbocsátó szeretetéről.

A magyar néplélek legmélyebb, legtisztább és legszentebb öröme a harangszó volt, mely vasárnaponként Isten tiszteletére hívogatott és elhalálozáskor népével sírta a gyász bánatát.Szürke hétköznapokon a toronyban lakik és aggódva várja a híreket a vérzivataros világból.
Abban a világban, ahol a szakralitás ősi rendjéhez igazodott az élet és halál, öröm és bánat, hétköznap és ünnepnapok soha senki meg nem kérdőjelezhette érc-lelke létét.
Partiumban és Erdélyben még ma is három napos a sátoros ünnepek ideje.
A tegnap, holnap és holnapután angyaljárással megáldott gyémánt-hóesése feledteti a sokszor nyomorúságos élet hétköznapi sarát, legalább három napra.
A lángész Ady egészen páratlan mélységgel ábrázol és Érmindszenten járva érti és éli meg a látogató annak a világnak misztikus mélységét és magasságát.
Számára a gyermekkor karácsonya gyémánt tisztaságú és hófehér volt,mely elkísérte a menny Urához, valahol Sion-hegy alól az ÖRÖK SIONRA.

Érdmindszent látképe
Érdmindszent

„Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni”

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Hallgassuk meg a művet a gyermekek szolgálatával!

Angyalok, királyok és pásztorok Isten áldó oltalmába rejtve munkálták az üdvösséget a történelemben. A költő-vátesz láttatja velük az Üdvözítő üdvösséges útját, mely a megváltás egyszeri és tökéletes áldozatát hozta el a bűnbe roskadt világnak.
„Hiszen minden egész eltörött”, – s egyszer csak égetően elkezdett fájni Isten hiánya, a felebarát hazugsága, a házastárs hűtlensége, az Éden bezárt kapuja, a testvérek rivalizálása, Bábel gőgje, az aranyborjú imádata, a szülőföld elvesztése, az igazság gyűlölete, a jóság semmibevétele.
Látjuk Mózest messze földre menekülni, Józsuét határokat kijelölni, királyokat bánatba merülve sírni, prófétákat megkeseredni, igazakat szenvedni, gonoszokat magasra emelkedni.
Mindig élt a hívő lelkekben az ősevangélium ígérete, hogy jön Valaki, aki a kígyó fejére tapos. És az ígéretek betelnek, az Istennek Szent Angyala érkezik előbb Zakariás paphoz, majd Szűz Máriához, később Erzsébethez, végül Szent Józsefhez. Himnusz csendül fel imádságos és engedelmes életük drága napjain, válaszul a mennyei kijelentés örömhírére: VELÜNK AZ ISTEN!

Ady Endre: Karácsony (A legszebb karácsonyi vers) Szabó Gyula színművész előadásában hallgassuk meg!

Csillaglátó emberek megértették az üzenetet és elindultak a Gyermek látására. Mert nem akárki, hanem ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK.
Nevében hordozza sorsa küldetését, Isten akaratát, élete célját, Üdvözítő üdvösséget hoz és születik, mint bárki ezen a világon, és nekünk.
Angyalok, királyok és pásztorok igyekeznek Jézus ölelő kezei felé. Még nem látták, de már szeretik.
Világunkban is így van, hogy akik szeretik Istent és a Megváltót, látására igyekeznek. Távoli országokból is sietnek haza, hogy legalább karácsonykor találkozzon a család és közösen mehessenek templomba. Igy válik legszebb ünnepünkké a karácsony. Isten megállít és összegyűjt bennünket. Azt akarja, hogy csillaglátó emberek lehessünk. Minden karácsonykor újraálmodjuk a régit.
Látjuk apánkat és anyánkat fiatalnak, egészségesnek és boldognak. Már nincsenek, de mégis bennünk élnek.
Zámbó Jimmy dala egy régi karácsonyt idéz meg és mi még emlékszünk, hogy voltak ilyen karácsonyok is. Lehet, hogy anyagiakban szegényebb volt az a kor, de lélekben sokkal gazdagabb.
Csendes éj, szentséges éj. Hallgassuk meg!

Augustus császár csak a birodalom térképét nézegette, Heródes fejedelem királyi hatalmát féltette az Üdvözítőtől,sokakat pedig közömbösen hagyott a világtörténelem legnagyobb és legszebb örömhíre, mely kettéosztotta az időt és a történelmet. Ők a jelenben éltek, a jelen fenntartásáért küzdöttek. Ma is sokan élnek így, és szinte már menekülnek Isten, ünnep és főleg az emberek elől.
Ma már egész iparágak épülnek az ünnepkörre, egy-egy „hosszú hétvégére”. A szekularizált Európában már csak néhány ország őrzi és éli az evangélium örömhírének napi csodáját.
A karácsony misztériuma adja meg számunkra a múlt megértését, a jelen örömét és a jövendő remélt szépségét.
A testté lett Ige a tegnap, ma és mindörökké változhatatlan valóságát hordozza a Jó Pásztor személyében.

Wass Albert írófejedelem egy művét hallgassuk meg a Kárpátia zenekar előadásában: Karácsony

Jó beletartozni keresztes és csillagos templomok közösségébe és a gyülekezet közösségében méltósággal énekelni az ősi dicséreteket:

„Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,
Mely Betlehemnek mezejében régen,
Zengett e képen:”
(315. Dicséret 1. v)

Kegyelemteljes áldott ünnepeket kívánok Testvéreimnek!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2017. december 23.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org

]]>
Sat, 23 Dec 2017 16:15:40 +0100 181211_19006
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek” /Mennyei Jelenések könyve 3:20/ http://iuh.blogger.hu/2017/12/16/ime-az-ajto-elott-allok-es-zorgetek-mennyei-jelenesek-konyve-3-20 Isten széke télen - Marosn megye
Isten széke - Maros megye és Nemes Beresztelke - Maros megye

Magyar Testvéreim!

Az Istenszéke örökkévaló néma fenséggel magasodott a Maros fölött, hófödte síkján derengett a decemberi fény, mely a Kelemen méltóságát szórta le a völgyek életére.
Látta, hogy egy közeli kis gyülekezet árva és otthontalan gyermekeknek játékot ad a kezébe, hogy feledtesse a zord világ gonoszságát, mely már három évesen arcon verte.
Látta, hogy kisiskolás gyermekeknek könyv kerül kezébe, melyből betűvetést tanul összevont osztályban sorstársaival.
Látta, hogy kicsi életében először asztalnál ebédelhet és a dermesztő téli éjszaka nem egy csutkakúp alatt találja.

Kárpátia zenekar dala háborúban és békében üzen számunkra: Mézeskalács. Hallgassuk meg!

Még nem tudják ezek a gyermekek, hogy miért mostoha a sors vele, de lelke mélyén tisztán érez tiszta szeretetet, hiszen egyszer csak feláll a szőnyegről és a játékait kedves mosollyal szétosztja az őt körbeálló felnőttek között. Neki ennyi jutott a világból, de azt is habozás és feltétel nélkül kész átadni. Folytassa innen a költő, majd a gyülekezet éneke. Olvassuk el és hallgassuk meg!

„Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent biztatással.
Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk édes örömünkben,
Szeretetünkben!”

„Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítőnk”

Egy régi angol szövegíró és dalszerző /How W.W. (1823-1897) a walesi partok mentén nem hódító utakra indult, hanem az alábbi igét olvasta a Mennyei Jelenések könyvéből:
„ÍME, AZ AJTÓ ELŐTT ÁLLOK ÉS ZÖRGETEK”, – melynek sorai szép dallammá és énekké nemesültek tovább lelkében:
„Ó JÉZUS ÁRVA CSENDBEN AZ AJTÓN KÍVÜL ÁLLSZ,
BEJÖNNÉL MÁR, DE NÉMÁN KULCSFORDULÁSRA VÁRSZ,
MI MONDJUK, HOGY MIÉNK VAGY, TE VAGY A NÉV A JEL:
Ó SZÉGYEN, HOGY TE LÉGY AZ, AKINEK VÁRNI KELL.” /457. Dicséret 1. v./
„HA VALAKI MEGHALLJA A HANGOMAT ÉS KINYITJA AZ AJTÓT, BEMEGYEK AHHOZ,ÉS VELE VACSORÁLOK, Ő PEDIG ÉNVELEM”
Az Örökkévaló Ige a múló időt kettéosztotta és e mennyből jőve bekopogott a világ, majd az egyház szívének ajtaján, bebocsátásra várva. Volt aki örömmel nyitott Neki ajtót, pedig látszólag a világ gyermeke volt, és boldogan vacsorált vele az Úr.
Történt aztán olyan, hogy a kopogtatásra nem nyitottak ajtót, pedig otthon voltak. Egyházi emberek voltak, de Isten dolgaira soha nem volt idejük, Jézus számára pedig nem volt hely a szívükben és életükben. A laodiceai gyülekezethez hasonlóan langyosak voltak, mindenre használhatatlanok, vezért az Úr kiköpte szájából.
Az első adventben azok számára volt fontos a Mi Urunk érkezése akik akkor és ott éltek, a második adventben azok számára fontos a Mi Urunk érkezése, akik ma és itt élünk és várjuk második visszajövetelét.
Jaj annak az egyénnek és közösségnek ha kényelmeskedik, ha kifogásokat keres, ha alszik. Altatja a világ és az egyház maradék lelkiismeretét, hogy minden rendben van, nincs semmi dolga, csak szót kell fogadni a nagyoknak és soha semmi baja nem lesz.
Isten olyan karácsonyt szeretne látni a földön, mint amilyet Wass Albert írófejedelem alkotott az égiről.
Wass Albert: Magyar karácsony az égben. Hallgassuk meg!

Jézus olyan karácsonyt szeretne látni, hol számára van hely a szívekben, hozzá sietnek örömmel, boldogan telepednek lábaihoz a jobb részt választva, melyet nem vehet el tőlük senki.
A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY FIA Ő, AKIT A VERES SÁRKÁNY kora gyermekségétől fel akart falni. ÉDESANYJÁBÓL, BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁBÓL sugárzott a fény, a melegség, a ragyogás, az egyetlen igen, az öröm, a reménység. Hajában tündökölt a tizenkét csillagból álló korona, ÉS ÉRKEZIK VELE ÉS BENNE AZ ÉLET!
Ne késd le a Vele való találkozást, kéri Zámbó Jimmy egy szép karácsonyi dalában, melyről azt írta egy rajongó, hogy szívfacsaróan gyönyörű.

Zámbó Jimmy: Harang szól a kis faludban.

„És szorongva szól a vendég:
Ma karácsony van, karácsony,
Emlékszel a régiekre?
Ady Endre

Áldott adventi időket kívánok a Testvéreimnek!

Mohács László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2017. december 16.

A képek forrásai:
panaramio.com

]]>
Sat, 16 Dec 2017 11:19:32 +0100 181211_18683