Igei útravaló hazafiaknak http://iuh.blogger.hu hu „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” /Zsoltárok könyve 37:4/ http://iuh.blogger.hu/2018/06/23/gyonyorkodj-az-urban-es-megadja-szived-kereseit-zsoltarok-konyve-37-4 Matyas kiraly

Mátyás király és udvartartása - Várad

Magyar Testvéreim!

Gróf Széchenyi Ferenc államférfi,könyvtár és múzeumalapító, királyi főkamarásmester, aranygyapjas lovag, mély hitű hatgyermekes édesapa minden esztendőben aratási ünnepet szervezett feleségével Festetics Juliannával. Magyarország egyik leggazdagabb és leghatalmasabb rangú főura imában adott hálát Istennek a termésért és a munkásoknak a hűséges fáradozásáért.
Ekkor odaszólította későbbi örökösét István fiát és azt mondta neki: „Itt állnak elől hű jobbágyaink, csókolj nekik kezet. Jeléül annak, hogy tudod, minden gazdagságunk a naponkénti kenyértől az aranyig és a könyvtárig, beláthatatlan uradalmaink,az ilyen ismeretlen és hűséges kezek munkájától függ. ”Szabadkozott az öreg jobbágy, és folyt a könnye. Majd így folytatta a hatalmas úr:" Mindnyájan tudjátok meg, örök példaként él szívemben és ég lelkemben, mikor Krisztus Urunk megmosta tanítványai lábát.
Mikor régen Mátyás urunk Európa valamennyi nyelvét beszélve beszélgetett az emberekkel. Mikor Zrinyi Ilona végakaratként azt helyezte 14 éves fiának szívére, hogy becsülje az embereket és Rákóczi Ferenc Rodostó szentjeként meg tudott bocsátani Európa valamennyi uralkodóházának, akik rendre becsapták, – sőt rokonságban is állt velük!!!"

Sík Sándor: A néma Miatyánk. E csodás imát hallgassuk meg Sinkovits Imre színművész előadásában!

„Gyönyörködj az Úrban,
és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Urra utadat,
bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat,
jogodra fényt derít.”

Az alefbétikus zsoltár vigasztaló és tanító szándékkal fogja össze egy hosszú élet tapasztalatait. Az Isten szövetségében élő kegyes ember mellett mindig ott találta a bűnözőt, az Isten ellen lázadó embert. Fondorlat, álnokság és cselszövés az élete.
Az előbbieket Isten mindig gondviseléssel vezette, a szövetség rendjében kegyelmével, szabadításával, áldásaival vette körül. Utóbbiaknak romlás és pusztulás lett végük.
E fenséges isteni kinyilatkoztatás arra int, hogy Isten szövetségében kell élni, mert a szövetségi rend előbb-utóbb érvényre jut.
Megrendült kebellel olvasom újra és újra, testet ölt bennünk minden sorának igazsága, melyről olyan mélyen és igazán beszélt nekem Barátom, egyházunk egyik géniusza.

Wass Albert: Jegenyék. Hallgassuk meg a művet!

Valaki azt mondta egyszer, tudod úgy van az, hogy mások bűnei előttünk, a sajátunk hátunkon. Cseréljük meg.
Próbálj meg látni az Isten szemével. Nem lesz szebb, tisztább és boldogabb a világ?
Próbálj meg az Ő Lelkével hallani, hallgatni felülről jövő üzenetekre, megszólaló titkokra, Isten szívverésére.
Próbálj meg járni az Ő utaiban. Eleinte nagyon nehéz, de aztán szárnyaid nőnek, futsz és nem fáradsz el, jársz és nem lankadsz meg.
Meg tudod mosni mások lábát? – le tudod csókolni a port kérges kezéről? – belső Rodostódban meg tudsz bocsájtani a téged üldözőknek?

A nemzetek büszkén hirdetik, hogy önmagukért vannak. Nincsenek barátok, csak érdekek. A keresztyén tanítás éppen az ellenkezőjét tanítja: A népek és nemzetek egymásért vannak. Közöttük is törvénnyé tette Isten a szolgálatot.
A British Múzeum sok rablott kincse között ereklyeként őrzik egy fiatal leány múmiáját. Antonius és Kleopátra egyik gyermeke nyugszik itt. Milyen szerelem szülte ezt a csodaszép királykisasszonyt? Kelet és Nyugat találkozásának tetőpontján Alexandriában? A régi dicsőséget őrzi a halál szépsége, de ha felnyitnák a koporsót és reá fújna valaki, porrá omlana annak a világnak minden ragyogása és pompája.
A mulandóság alá vettetett hitetlen élet nem tud gyönyörködni és bízni az Úrban. Pedig történelmileg és földrajzilag is közel jártak Jézushoz.
Madách Imre róluk is írta:

„S nem érzéd-é eszméid közt az űrt,
Mely minden létnek gátjaul vala?”

Ady Endre: Föl-földobott kő. Hallgassuk meg e nagyszerű verset Latinovits Zoltán színművész előadásban!

Magába mélyedve sétált az egykori Boldog Váradon Mátyás király, hogy városalapító nagy elődjének sírjára virágot helyezzen, mikor melléje szegődött egy öreg néne, hogy tegyen igazságot ügyében.
„Felség, mióta kincses nyelvünk ékes gazdagságával szólunk Istenhez és egymáshoz, nem eshetett velünk olyan szégyen, hogy megszégyenülve zavarjanak el a primarból, ma pedig ezeket az időket éljük.
Felség, Ti ketten voltatok Szószólói ügyünknek Isten és nemzetek előtt, tegyétek ezt ma is, mert elveszünk,mint oldott kéve széthullunk, másodrangúként kezelnek a sokad rangúak, kik valaha cselédjeink sem lehettek volna.”

Az igazságos Felség szótlanul nézte a feliratot:

Str. SF. LADISLAU

Felgyorsította lépteit, hogy mihamarabb a Várba érjen Szent László sírjához.
Ott megállt, és Jézus szavait imádkozta : „László,jöjj ki”
Szavahihető emberek vallják,a SZENT LOVAGKIRÁLY kész odahagyni nyughelyét, hogy pusztuló népét megvédje és győzelemre vigye.
Visszatérve, lesz ideje megszáradni ruhájának.

„Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével”

„Mert Te Uram, megáldod az igazat,
körülveszed kegyelmeddel,
mint pajzsal”

„Tégy csodát híveddel,
mert Te megszabadítod azokat,
akik jobbodhoz menekülnek
támadóik elől”

Wass Albert: A bujdosó imája. Hallgassuk meg a dalt a Kormorán zenekar előadásában!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. június 23.

A képek forrásai:
origo.hu

]]>
Sat, 23 Jun 2018 11:48:52 +0200 181211_27402
„Fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan” /Szent Pál apostol II. levele Korinthusba 3:18/ http://iuh.blogger.hu/2018/06/16/fedetlen-arccal-tukrozzuk-vissza-az-ur-dicsoseget-mindnyajan-szent-pal-apostol-ii-levele-korinthusba Szendrey Júlia szobra Koppenhágában

Magyar Testvéreim!

Szomorúan panaszkodott Petőfinek egy lelkészcimborája, hogy lelkiismeretesen készül a szolgálatra és mégis milyen kevesen vannak a templomban.
Szent Ágoston még a madaraknak is tudott szólni, Páduai Szent Antal a halaknak is, én meg a falaknak.
A költőkirály ebben a pillanatban már át is adta segítségül a jövőre nézve négysoros versét:

„Tudod mi a virág?
A földnek jósága.
Tudod mi a jóság?
A lélek virága”

A Szentlélekről a Biblia első verse azt tanítja, hogy kezdetben, mikor teremté Isten az eget és a földet az kietlen és puszta volt, sötétség és mélység uralta a Mindenséget, de az Isten Lelke ott lebegett a mérhetetlen vizek felett. Előbb volt a Szentlélek s azután lett a világ. Műalkotás az, melyet a Lélek szeretete tart össze. Istennek a Lelke itt alapgondolat, terv, állandó ihletés, megmásíthatatlan törvény, rend, a szakadatlan alkotás mámora. Az atommagok kavargó energiája, mely mögött ott a Teremtő Gondolat.

Tanult cimborám, – csapott jókedvűen Petőfi a fiatal, szótlan pap vállára: – „fedetlen arccal tükrözd vissza az Úr Isten dicsőségét és meglásd, menni fog az!”

Erdély csodagyermeke Szatmárról Kolozsváron át Marosvécsre érkezve mondta el a kövi imát és tudta, hogy csak annak az útnak van értelme, mely a templomba vezet.
Áldd meg országunkat, hogy a Te Országod épüljön benne, tükrözzük vissza az Úr dicsőségét az Erdélyi Helikon lánglelkű géniuszainak haza fiúi közösségében az Angyalok citeráján.

Dsida Jenő: Saint Therese de Lisieux. Olvassuk el a verset!

Dsida JenőSzelíd hárfával siratlak
halványszinü rózsa,
pasztell-fényü színes ablak,
finom, gyenge rózsa,
gyenge, lengő és esengő,
hold ezüstje mossa,
ezüst-zengő csöppnyi csengő,
édes kicsi rózsa!

Halál harmatát ki itta,
lenge, szűzi, drága,
fehérarcu kármelíta,
zsenge rózsa ága,
keskeny ajkad égi csókra
nyílott, tiszta mátka,
szép erények rózsacsokra,
rózsaszínü ága.

Máris mentél, alig jöttél,
így vagyon megírva,
fájó illatot köhögtél,
sárga rózsa szirma,
várt a messzi csillag-oltár,
csupa perzsa, szmirna,
alig voltál, beleholtál,
sárga rózsa szirma.

Liliomon éldegélsz most,
rózsa lett a vérted,
habfelhőkön mendegélsz most
s dalomat nem érted,
pedig lelkem sírna, sírna,
vagy röpülne érted –
Hull a földre rózsa szirma,
amint megigérted.

Mennyi rossz tett, csúnya emlék,
én voltam, ki tette,
akasztófát érdemelnék
s rózsát adsz helyette,
buja voltam és goromba
és gőgös felette:
nem borulhatsz hát karomba,
rózsát adsz helyette.

Arcod édes égi fényt vet,
hull a rózsa, hull, hull,
kék felhőn vár Vőlegényed,
hull a rózsa, hull, hull,
tapsikolnak mind a szentek,
hull a rózsa, hull, hull,
amint kézenfogva mentek,
hull a rózsa, hull, hull.

Áttetsző és lenge kis szent,
rózsákat pazarló,
kérd meg énhelyettem Istent,
hogy ne nézze gyarló
voltomat és hadd mehessek,
hol a Hold a sarló,
vándortársatok lehessek,
rózsákat pazarló.

Szelíd hárfán hadd mulatlak,
halványszínü rózsa,
Isten házán szines ablak,
égszín gyenge rózsa,
zsenge, lengő és esengő,
Krisztus csókja mossa,
csókkal zengő csöppnyi csengő,
édes kicsi rózsa!

Mindörökkön élni, élni
adassék meg nékem,
lábatoknál üldögélni
rózsalevélkéken,
Krisztussal s Veled beszélni
fent a tiszta égen,
éldegélni, üldögélni
rózsalevélkéken.

Angyalsóhaj illatából
szirmokat csinálni,
csillagházunk ablakából
földre ledobálni,
szent szerelem szüzi bokra,
egy szobában hálni
Veletek és ágyatokra
rózsákat dobálni!

A legfelségesebb munkája a Szentléleknek az, hogy lelkeket kiválaszt s azokat csendesen alakítja. Olyan munka ez, mint amikor egy erdő szélén valaki virágoskertet ültet.
Ékességre, nemességre, szépségre plántál. Istennek Szentlelke az emberiség őserdeje szélén az Anyaszentegyházban végzi káténk szerint az idők kezdetétől az idők végezetéig. A Szentlélek Krisztus Urunk arcára alakít át egy boldog ismerettel. Ennek az ismeretnek tárgya: Krisztus.
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre”
Ennek az ismeretnek mindig közvetlennek kell lennie. Nem könyvekből, egyháztörténelemből, fárasztó magyarázatokból, hanem személyes tapasztalatból.
Tudhatta e Szendrey Ignác a keszthelyi Festetics-uradalom intézője, hogy leánya sírkövére ő vési fel Petőfi Sándor nevét, akit nem sokra tartott és mégis veje lett?

Szendrey Ignác
Szendrey Ignác

Számára Csokonai volt a magyar irodalom kezdete és vége.
Tudhatta e Boncza Miklós, hogy mégis beteljesül álma? Nem kell látnia életében a hírhedt-züllött Adyt! Számára Jókai volt a magyar irodalom kezdete és vége.

Boncz Miklós
Boncza Miklós erdélyi földbirtokos

Kedves Bertukája Csinszka néven mégis Ady oldalán állt ravatala mellett 1917-ben, de ő már messze járt…

Ha közvetlennek kell lennie egy ismeretnek, akkor bensőnek is kell lennie.

Szendrey Júlia: Gondolatim, Érzeményim. Olvassuk el a verset!

Szendrei JúliaGondolatim, érzeményim
Szárnyra keltenek,
Nyitva hagytam kalitkájok
S elröpültenek.

Ne szálljatok a világba
Ne hagyjatok el,
Nem vár ott barát ti rátok
Nem meleg kebel.

Nem leltek ott rokonszívre,
Hova szálljatok,
Részvétlenség hidegétől
Meg kell halnotok.

Örömimnek, bánatomnak
Édes gyermeki,
Szívem rejtett világának
Kis szülöttei.

Ugy jártok, mint a pillangó,
Mely a tűzbe száll,
S az égető lángok közt ott
Vár rá a halál.

A gúny éles hahotája
Fog köszönteni,
S minden illatos virágról
Elrezzenteni.

S addig szálltok ágról ágra,
Míg a tövisek
Szárnyatokból minden tollat
Ki nem tépdesnek.

S összezúzva, összetépve
Földre hullotok,
S a feledés nehéz lába
Átmegy rajtatok.

Ne szálljatok a világba,
Ott csak bú talál;
Nálam élet, ott keserű
Szomorú halál!

Az, hogy kik voltak Jézus kortársai, közeli-távoli ismerősei ma már nem igazán fontos. De ami megmarad, az a nagy szeretet, amellyel látott és szeretett, mikor még nem is éltünk a föld színén. Önmagában megtestesítette a jóakaratot, irgalmat, kegyelmet melyet szívében hordozott. Keresztfának haláláig való engedelmessége a megváltás áldozata.
Mélyre kell itt eveznünk.
Ki gondolhatta 1850-ben Pesten, hogy majd 168 év múlva szobrot emelnek Dánia fővárosában Szendrey Júliának? Koppenhága elegáns népe nem Petőfi zsenijét látja ott, hanem H. C. Andersen népi írójuk hiteles és hűséges magyar fordítóját!
A nemzet özvegyének, a honvéd özvegyének, a Szeptember végén című vers világhírű múzsájának hősies küzdelmét értékelték.
Még sokan emlékeznek, hogy 1849 dermesztő novemberében férfiruhában, rövidre vágott hajjal, elborult elmével bolyong valaki Fejéregyháza és Héjjasfalva között, ahol Heydte osztrák báró elmondja: látta, hogy még mozgott a költő amikor hatalmas szúrt sebbel oldalán feküdt, lélegzett, mikor tömegsírban eltemették. Értse meg, harcos is volt, nem csak költő, ellenünk harcolt.
Az osztrákok örültek Segesváron, hogy a Kossuth-kutya, a legveszedelmesebb magyar halott.

Kárpátia zenekar: Kisarjadt vér. Hallgassuk meg a dalt!

A hír hallatán Júlia eszméletét vesztette, majd apja vitte haza félőrülten és ekkor már csak az ital segített. Fejébe vette, hogy hátha mégis él az a Sándor, aki olyan szépen tudott írni mint senki más e világon. Megyek a jó öreg Bem apó után Törökországba! – kiáltotta. De ki ad útlevelet egy hírhedt Petőfi özvegynek? Csak Jakob Haynau jogosult.
Az aljas osztrák hóhér hozta formáját: „ha kegyednek szerelemre van szüksége ezért nem igazán kell Törökországba mennie”. Ezután bejelentkezett gavallérnak Haynau jobbkeze, egy cion-barát herceg Liechtenstein, aki minden földi jót felkínált Bécsben, mint egykor a Sátán Jézusnak. Júlia arra sem méltatta, hogy leköpje.
Később megismerhette Haynau börtöneit is Szendrey Júlia, szobájában Kossuth, Petőfi és Bem képeket talált a rendőrség.

„Mese-tüzében alkonyi sugárnak
Kéklő hegyormok halkan muzsikálnak”
Keszthely, Nagykároly, Erdőd, Koltó, Székelykeresztúr, Kolozsvár, Segesvár ormai üzenik, hogy mindeneken túl most is írja valaki, a világirodalom fékezhetetlen kobzosa, angyalok barátja, Jézus dicsőségének hű tükre: „Minek nevezzelek?”

Sík Sándor: Kék hegyek. Olvassuk el a verset!

Sík SándorMese-tüzében alkonyi sugárnak
Kéklő hegyormok halkan muzsikálnak.

Lelkedbe lopják arcuk hűvösét,
És zsongva hív a kéklő messzeség.

Szívedre hullnak, mint az enyhe harmat,
Hívó, mosolygó messze halk hatalmak.

És lelkedet kitárod csendesen
És elindulsz a kék ösvényeken.

Nézel, komolyan, hittel mosolyogva
A fátylasarcú esti hegyfokokra.

És mégy és mégy. Ki tudja, merre mégy?
Ki tudja, meddig zeng a messzeség?

Minő titkoktól terhesül a távol?
A hegyek arcán hétszeres a fátyol.

De megállanod soha nem lehet,
Mert rádleheltek egyszer a hegyek.

Szendrey Júlia tudta, hogy Jézus áldozatának gyümölcse békessége és menedéke lesz. Szüksége is volt reá, hiszen Zolikájának sorsa hányatott lett, második érdekházassága pokol lett, betegsége innen a negyvenen szólította sírba. Édesapja ekkor értette meg, ki is volt az ő egykori szeme fénye?
A Szentlélek átalakító munkája, hogy annyi személyes vagy közösségi veszteség után is képesek vagyunk tükrözni az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, mint Trianon átkának egyik leggyalázatosabb helyszínén Szelmencen, ahol Haynau barátai Magyarország felszámolásán dolgoztak. Az apostol szerint: „Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát”

Kormorán zenekar dala: Elveszített kézszorítás. Hallgassuk meg a dalt!

„Felragyog előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán”

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. június 16.

A képek forrásai:
delmagyar.hu
tudasbazis.sulinet.hu
hu.wikipedia.org

]]>
Sat, 16 Jun 2018 07:53:22 +0200 181211_26590
„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét” /Szent Pál apostol levele a Galata gyülekezethez 6:2/ http://iuh.blogger.hu/2018/06/09/egymas-terhet-hordozzatok-es-ugy-toltsetek-be-a-krisztus-torvenyet-szent-pal-apostol-levele-a-galata Magyország keresztre feszítése

Magyar Testvéreim!

Ez a törvény Isten szeretetének törvénye. A másokért való élésnek a törvénye. A kereszt alatt gúnyolva mondják: „Másokat megtartott, magát nem tudta megtartani?” Nem tudta! Szent Urunk élete fölött ott volt a szeretet törvénye: másokért meghalni.
Hányszor megtörtént már, hogy mi nem voltunk képesek mások lelki vagy anyagi terhéből egy fikarcnyit sem átvállalni? Pedig azt hittük, teherbíró keresztyének vagyunk…
Minden élet befelé nehezedő súllyal bír, ahogyan emlékezik egy régi diák Trianon átok-verte Nagypéntekére:

„Mi halálos csendben néztük a térképet és az előtte álló, szürkülő hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített sendben, inkább magának mint nekünk, ennyit mondott: Consummatum est, – Elvégeztetett!
Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, lebororultunk a padokra és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok.
Nagymagyarország keresztre feszítésének napja volt, 1920. június 4-én Pénteken”.

A világ teljes értetlenséggel, süketen és vakon esik át ezen a fenséges jézusi-apostoli törvényen is. Másokért élni? Másokért meghalni? Mások terheit hordozni? – Hiszen én mindig a fordítottját láttam, hallottam, tapasztaltam, mondja a régi diák. Az erős elveszi a gyengétől, legyen az egyén vagy nemzet. Ki akarja itt még Krisztus törvényét betölteni?
Az e világ istene a Sátán és az ő forgatókönyve látszik megvalósulni, kottájából játszanak a világ urai, kik intézik sorsunkat.
Jézusnak nem volt saját terhe, mert nem volt bűne. Bűneink terhének hordozója Ő.
Saját és szeretett népe terhét Jézussal kívánta megosztani gróf. Apponyi Albert a XX. sz. egyik legkiválóbb szellemi nagysága, mikor a 7-tagú Küldöttséggel kiutazott Párizsba 1920 januárjában, hogy megkísérelje a lehetetlent a világ uraival szemben, kik ekkora már megácsolták a keresztet a Szent Korona Országának.
Nézzük meg a két részből álló kisfilmet, melyet ma is tanítani kellene, de ilyen lelkiségű tanárok már nincsenek!

1. gróf. Apponyi Albert védőbeszéde a Trianoni Diktátummal kapcsolatban I. rész.

2. gróf. Apponyi Albert védőbeszéde a Trianoni Diktátummal kapcsolatban II. rész.

Szent Pál apostol e levelével meg akarja óvni a kelta eredetű galatákat a judaista keresztyének tévtanításaitól, hiszen a pogány keresztyénekből zsidó prozelitákat akartak csinálni, mely kötelezővé tette a körülmetélkedést, valamint esküt kellett tenni a Tórára. A politikai befolyás volt a cél, Wass Albert író így fogalmazta meg: „minden a piacokról szól”
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet. Hallgassuk meg Selmeczi Roland színművész előadásában!

Deák Ferenc az elválást mondotta a világon a legrosszabb dolognak. Ha ez igaz,akkor a találkozás a világon a legkedvesebb és leghasznosabb dolgok közé tartozik. Különösen kedves és hasznos egy olyan család tagjainak, akik rég nem látták egymást, egymásra vannak szorulva, mindegyik egymagában elhagyatva él, s nem utolsó sorban szeretik egymást.

Deák Ferenc

„Hazajöttél kedves fiam, vártalak, de vártalak,
Harminc éve, száz éve, mióta nem láttalak.”

Ahogyan kiáltották 2005-ben Csíkszeredában az Illés koncerten a székelyek: „85 évet késtetek!”

Hallgassuk meg a Kormorán zenekar dalát: Sólyom a Hargitán!

Egyik legnagyobb püspökünk a Bánffyhunyadról származó Ravasz László volt, kit Mindszenty József hercegprímáshoz hasonlóan a kommunista terror egyházi segédlettel ahogy lenni szokott…,  – 1948-ban örök száműzetésbe kényszerített.
A 2. bécsi döntés után 1940-ben az ORLE elnökeként Komáromba hívta össze a gyűlést, ahol ezt mondta:

Ravasz László

„Köszöntöm ezt a várost és ősi gyülekezetét. Ez is olyan város és gyülekezet, amely minden magyar ember lelkét legalább ifjú korában lebilincseli. Komárom szinte második szülőföldje lett mindenkinek, aki a Jókai lelkével álmodott, emlékezett,gyönyörködött. Otthon vagyunk itt, mintha gyermekemlékeink galambdúcába szállna vissza a lelkünk rövid pihenőre.
Legnehezebb időkben a legszebb kezdet. Épüljön és álljon időtlen időkig a megújult Magyar Sion!”

Trianon Emlékművek – Kárpátia zenekar szakrális dalát hallgassuk meg: Egy az Isten, egy a nemzet!

Nem tudnak annyit mások rombolni, amit mi ne tudnánk felépíteni. Megborzadunk e szótól: Trianon. Mások bűnét hordozzuk,mint Krisztus Urunk.
De nem csak bűnöket kell hordoznunk, hanem terheket is. Azoknak a nemzettestvéreinknek lelki-anyagi terheit, kikhez mostoha volt a sors. A nacionál-kommunista, majd vad kapitalista világ egy évszázad alatt megzilálta sorainkat.
Az utolsó idők ámítói mindig másokat akarnak tanulásra és elfogadásra ösztönözni, miközben maguk soha nem jutnak el az igazság megismerésére.

Reményik Sándor: Trianont ledöntjük. Olvassuk el a verset!

Reményik SándorTéli szél a tar gallyakat fújja
Mint az Isten égre tartott ujja
Mint megcsúfolt, kikacagott álom
Állunk egyedül a nagyvilágon.

Elvették s most véle nagyra vannak
Törött véres kardját a magyarnak.
De még minden nép a sírját ássa
Van szava, hogy világgá kiáltsa

Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk
Csak mi, csak mi ne emeljük fel fejünk.
Tiporhatják szűz tiszta igazunk
Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk.

De hirdessük gúzsba kötött kézzel
Sebes ajkkal, lázadó vérrel
Idézve menny, pokol hatalmait
Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt.

Kezünk bár nem pihen a kardvason
A szíveinkben nem lesz nyugalom.
Jöhetnek jövő századok s megint
Csak felszakadnak régi sebeink.

E sebek és e fájdalom örök.
Ettől vonaglik minden magyar rög
Ettől vérez ki majd nyomunkba hág
Ettől nem gyógyulnak az unokák.

Tátra erdők ettől zúgnak-búgnak
Ettől reszket lelke minden zugnak
Puha szívek kővé ettől válnak
Kemény kövek élő szívként fájnak.

Amíg élünk ettől fájunk, égünk
Sírban ettől nem lesz pihenésünk
Ettől szorul a kezünk ökölbe
Ettől sír a gyermek anyaölben.

Fenyőmadár behavazott fákon
Száraz haraszt téli pusztaságon
A folyók, a fák, a füvek szelleme
Minden süvít, mi nem nyugszunk bele.

Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet
Versailles-ig lobogjon az üzenet
Hogy megroppant bár karunk ereje
Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. június 9.

A képek forrásai:
1848.network.hu
holokausztmagyarorszagon.hu
hu.wikipedia.org

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét” /Szent Pál apostol levele a Galata gyülekezethez 6:2/

 

Magyar Testvéreim!

 

Ez a törvény Isten szeretetének törvénye. A másokért való élésnek a törvénye. A kereszt alatt gúnyolva mondják: „Másokat megtartott, magát nem tudta megtartani?” Nem tudta! Szent Urunk élete fölött ott volt a szeretet törvénye: másokért meghalni.

Hányszor megtörtént már, hogy mi nem voltunk képesek mások lelki vagy anyagi terhéből egy fikarcnyit sem átvállalni? Pedig azt hittük, teherbíró keresztyének vagyunk…

Minden élet befelé nehezedő súllyal bír, ahogyan emlékezik egy régi diák Trianon átok-verte Nagypéntekére:

 

„Mi halálos csendben néztük a térképet és az előtte álló, szürkülő hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített sendben, inkább magának mint nekünk, ennyit mondott: Consummatum est, – Elvégeztetett!

Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, lebororultunk a padokra és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok.

Nagymagyarország keresztre feszítésének napja volt, 1920. június 4-én Pénteken”.

 

A világ teljes értetlenséggel, süketen és vakon esik át ezen a fenséges jézusi-apostoli törvényen is. Másokért élni? Másokért meghalni? Mások terheit hordozni? – Hiszen én mindig a fordítottját láttam, hallottam, tapasztaltam, mondja a régi diák. Az erős elveszi a gyengétől, legyen az egyén vagy nemzet. Ki akarja itt még Krisztus törvényét betölteni?

Az e világ istene a Sátán és az ő forgatókönyve látszik megvalósulni, kottájából játszanak a világ urai, kik intézik sorsunkat.

Jézusnak nem volt saját terhe, mert nem volt bűne. Bűneink terhének hordozója Ő.

Saját és szeretett népe terhét Jézussal kívánta megosztani gróf. Apponyi Albert a XX. sz. egyik legkiválóbb szellemi nagysága, mikor a 7-tagú Küldöttséggel kiutazott Párizsba 1920 januárjában, hogy megkísérelje a lehetetlent a világ uraival szemben, kik ekkora már megácsolták a keresztet a Szent Korona Országának.

Nézzük meg a két részből álló kisfilmet, melyet ma is tanítani kellene, de ilyen lelkiségű tanárok már nincsenek!

 

1. gróf. Apponyi Albert védőbeszéde a Trianoni Diktátummal kapcsolatban I. rész.

 

V I D E Ó

 

2. gróf. Apponyi Albert védőbeszéde a Trianoni Diktátummal kapcsolatban II. rész.

 

V I D E Ó

 

Szent Pál apostol e levelével meg akarja óvni a kelta eredetű galatákat a judaista keresztyének tévtanításaitól, hiszen a pogány keresztyénekből zsidó prozelitákat akartak csinálni, mely kötelezővé tette a körülmetélkedést, valamint esküt kellett tenni a Tórára. A politikai befolyás volt a cél, Wass Albert író így fogalmazta meg: „minden a piacokról szól”

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet. Hallgassuk meg Selmeczi Roland színművész előadásában!

 

Deák Ferenc az elválást mondotta a világon a legrosszabb dolognak. Ha ez igaz,akkor a találkozás a világon a legkedvesebb és leghasznosabb dolgok közé tartozik. Különösen kedves és hasznos egy olyan család tagjainak, akik rég nem látták egymást, egymásra vannak szorulva, mindegyik egymagában elhagyatva él, s nem utolsó sorban szeretik egymást.

„Hazajöttél kedves fiam, vártalak, de vártalak,

Harminc éve, száz éve, mióta nem láttalak.”

Ahogyan kiáltották 2005-ben Csíkszeredában az Illés koncerten a székelyek: „85 évet késtetek!”

 

Hallgassuk meg a Kormorán zenekar dalát: Sólyom a Hargitán!

 

Egyik legnagyobb püspökünk a Bánffyhunyadról származó Ravasz László volt, kit Mindszenty József hercegprímáshoz hasonlóan a kommunista terror egyházi segédlettel ahogy lenni szokott…, – 1948-ban örök száműzetésbe kényszerített.

A 2. bécsi döntés után 1940-ben az ORLE elnökeként Komáromba hívta össze a gyűlést, ahol ezt mondta:

 

„Köszöntöm ezt a várost és ősi gyülekezetét. Ez is olyan város és gyülekezet, amely minden magyar ember lelkét legalább ifjú korában lebilincseli. Komárom szinte második szülőföldje lett mindenkinek, aki a Jókai lelkével álmodott, emlékezett,gyönyörködött. Otthon vagyunk itt, mintha gyermekemlékeink galambdúcába szállna vissza a lelkünk rövid pihenőre.

Legnehezebb időkben a legszebb kezdet. Épüljön és álljon időtlen időkig a megújult Magyar Sion!”

 

Trianon Emlékművek – Kárpátia zenekar szakrális dalát hallgassuk meg: Egy az Isten, egy a nemzet!

 

Nem tudnak annyit mások rombolni, amit mi ne tudnánk felépíteni. Megborzadunk e szótól: Trianon. Mások bűnét hordozzuk,mint Krisztus Urunk.

De nem csak bűnöket kell hordoznunk, hanem terheket is. Azoknak a nemzettestvéreinknek lelki-anyagi terheit, kikhez mostoha volt a sors. A nacionál-kommunista, majd vad kapitalista világ egy évszázad alatt megzilálta sorainkat.

Az utolsó idők ámítói mindig másokat akarnak tanulásra és elfogadásra ösztönözni, miközben maguk soha nem jutnak el az igazság megismerésére.

 

Reményik Sándor: Trianont ledöntjük. Olvassuk el a verset!

 

V I D E Ó

 

Mohácsi László

Debrecen-Józsa, 2018. június 9.

]]>
Sat, 09 Jun 2018 16:51:38 +0200 181211_26390
„Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után” /Mennyei Jelenések 1:19/ http://iuh.blogger.hu/2018/06/01/ird-meg-tehat-amiket-lattal-amik-vannak-es-amik-tortenni-fognak-ezek-utan-mennyei-jelenesek-1-19 TRIANON

Magyar Testvéreim!

„Fáj a Földnek és fáj a Napnak s a Mindenségnek fáj dalom, de aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom” (Dsida Jenő)
„Gyászom van, lélekölő gyászom”, – mondjuk a költővel, mert ami a szerbeknek, osztrákoknak, szlovákoknak, ukránoknak, románoknak öröm, AZ A MAGYAROKNAK GYÁSZ!

TRIANON A VILÁGTÖRTÉNELEM ALJAS GAZTETTE VOLT DARABOKRA SZAGGATOTT HAZÁNK NEVÉBEN KÖVETELJÜK: IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Lobog az örök mécses az apostoli kettős kereszt tetején, a Királyok Városának fenséges harangjai kondulnak és hangjuk sírja a világnak a Csillagösvényről: Attila király birodalmát, Árpád fejedelem honát, Szent István – Szent László királyok ezeréves Államát a nagyhatalmak prédaként dobták oda utódállamok martalékául.
Porba hullott a Szentkorona-tan, az Aranybulla, a Vallásszabadság. A világ legrégebbi Alkotmánya, melyre a jogállam épült, elveszett. Trianon a gyűlölet, bánat, tehetetlenség szinonimája lett.

Juhász Gyula: Trianon hallgassuk meg a verset Csurka László színművész előadásában!

Gárdonyi Géza az örök helytállást, bátorságot és hazaszeretet hordozó író-óriás ezt mondta egyszer: Legjobb művem az Egri csillagok, legkedvesebb könyvem a Biblia és ezt a verset viszem Isten elé:

„Gyermeknek is: „Mily szép rege,”
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, – s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok”

Gárdonyi Géza

A látás, a hallás és a szólás csodája a Kárpátia zenekar hazaszeretete, mely Trianon átkát így foglalta dalba: Magyarország katonái. Hallgassuk meg a dalt!

Az a nagy megtiszteltetés ért másodszor bennünket ebben az esztendőben, hogy NAGYTISZTELETŰ SZÁSZ ATTILA, TUDÓS – TISZTELETES ESPERES LELKIPÁSZTOR HOZTA EL SZÁMUNKA A GÖRGÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÖSZÖNTÉSÉT ÉS KÖRTVÉLYFÁJA GYÜLEKEZETÉNEK SZERETETÉT.

Olvassuk el Nagytiszteletű Esperes Úr igei tanítását!

AMIKOR MEGKONDULTAK A HARANGOK

Amikor megkondultak a harangok…

A harangok sokszor megkondulnak.
Legtöbbször templomba hívnak, földhöz ragadt állapotunkból Isten szentséges világába. Az immanensből a transcendesbe. Az emberiből az istenibe. Mert szükségünk van néha isteni magasságokba emelkedni. Hogy egyre inkább emberek maradhassunk. A szó igazi, isteni értelmében.
Néha örömhírt konganak világgá, máskor fájdalmasan zengenek, mély, bús hangon sírnak.
Amikor egy országban egyszerre kondulnak meg a harangok, ott égbe kiált a fájdalom.
1920. június 4-én Magyarország harangjai hirdették azt, amit egy nép szavakban már el nem tudott mondani. Amit már csak a harangok tudtak világgá kongani. Hogy összedőlt egy világ. A magunk összedőlhetetlennek vélt ezeréves világa.
Nem lehet! -mondták oly sokan, százezrek kétségbeesve, és összecsomagolták kis cókmókjukat, hogy azzal  nekilóduljanak a világnak. A bizonytalannak. Hogy előlről kezdjenek mindent. Hogy magyarok maradhassanak. Hogy emberi életet éljenek. Nyomukba kiüresedett falvak, városok. És az itthonmaradtak leírhatatlan fájdalma.
Lehet, mert kell! – mondták fogcsikorgatva még többen, akik tovább szántottak, vetettek konokul, családot alapítottak és gyermeket nemzettek, és Erdélyi Helikonba tömörültek, és iskolákat alapítottak, és a szószékeken Igét hirdettek. A megtartatás, a megmaradás Igéit. És imádkoztak kitartóan, eget döngetve…Mert hittek…reméltek…
Lehet, mert kell! - valljuk azóta is, még ha halkabban, néha tétovázva is. Kell!...

Ki a magyar? -kérdezték oly sokan nagyjaink.
Széchenyi István szerint nyelvében él a nemzet.
Csakhogy magyarul beszélve is lehetünk ám idegen szívűek!

Magyar az, akinek fáj Trianon, hangzik Illés Gyula sajátos, magyar fájdalom szülte hitvallása.
Legjobb költőink megírták a maguk Nem, nem, soha verseit. Dsida Jenőből a Psalmus Hungaricus fájdalmas sorai törnek fel. Bizonyságául annak, hogy az elszakítottság fájdalmában megtalálta költői rendeltetését:

Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján!

2004. december 5-nek emléke jut eszembe. Hétköznapi, prózai történet. Lenyomata a pillanatnyi politikai érdekek keltette hangulatnak.
Néhány erdélyi  református lelkipásztorral igehirdetési körútra indultunk az Anyaországba. Ébresztgetni az alvó öntudatot. Önmagunkban is felkelteni a reményt. És imádságban kérni az akkor még lehetetlent. Magam Jászberényben hirdettem az Igét. A gyülekezet lelkipásztora reggel 4 órakor kelt útra Budapest felé, hogy ott szavazatát leadhassa és az istentisztelet kezdetére vissza érkezhessen. Szép példájaként a hitből fakadó öntudatnak. Istentisztelet végén kezet fogtam a gyülekezettel. Idős néni, szinte elnézésemet kérve súgta: Ő igazán tudja mi lenne ebben a történelmi helyzetben a tennivalója, de ne haragúdjak, neki olyan kevés a nyugdija. Alig jut belőle saját magának a mindennapi betévőre. Nem szóltam. Csak összeszorult a szívem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig a legnagyobb a szeretet, -hallom Pál apostol szavait.
A harangok azóta is konganak. Fülünkben. Leginkább pedig a szívünkben. Konganak fájdalmasan. Mélabúsan.
Maradjon meg a hit, a remény. És főleg a szeretet…
Hogy tudjuk hangjukat elhordozni…

Szász Attila lelkipásztor

Szász Attila
lelkipásztor

Szívből köszönjük Esperes Úr szolgálatát, hálásak vagyunk, hogy szerteágazó szolgálati teendő közepette tudott időt szakítani a net-szószék mintegy ezer fős gyülekezetére.
Imádságunkban hordozzuk, Isten gazdag áldása kísérje további Életét, Szeretteit, Szolgálatait az egykori Tündérkertben, a hitbuzgóság földjén.

Hiszünk a Biblia, a Hitvallásaink erejében és igazságában. Hiszünk abban, hogy igen is van geopolitikai realitása nemzetközi színtéren legalább az autonómia törekvések megvalósulásának. Nem mondunk le a területi követelésekről, áthat bennünket a revízió gondolata Deák Ferenc és Horthy Miklós szellemében. Eljöhet a kedvező történelmi pillanat, mert Isten a történelem ura és készen kell állnunk.

Nagy megtiszteltetés számunkra és úgy gondoljuk Kerecsenyi Tibor szerkesztő urral és Szeretteimmel, hogy szerény elismerése munkánknak az a sok-sok olvasói levél, mely az elmúlt öt esztendőben érkezett a 300 igei dolgozat megbecsüléseként. Hely hiány miatt mindössze hétnek jutott hely, de mindenkinek köszönjük, aki szóban és írásban erősít további munkánkban.

Az Úr legyen őriző pásztora közösségünknek.

Az igehirdetés után hallgassuk meg a Kárpátia zenekar új albumának aktuális dalát: Az Irredenta

Végezetül, néhány olvasói levél. Olvassák szeretettel, ahogy küldték nekünk.

1. Dr. Bakos Cinnia orvos

Kedves László!

Gratulálok a bizonyítványhoz,a tudás-ismeret nagy érték,továbbadni kötelesség.
Köszönöm a hírleveleket,üdv: B.Cinnia

2. Csoma Zoltán – lelkipásztor

Nagy szeretettel gratulálunk,van még egy szép bizonyítvány !

Csoma Zoltánék

3. Kádár Lajos újságíró

Szia Laci Bácsi!

Köszönöm a rengeteg szépet, jót amit küldesz.

Üdvözlettel: Kádár Lajos

4. Petrás János énekes – zeneszerző (Kárpátia zenekar)

Kedves László Barátom!

Nagyon szép és lélekemelő gondolatok.
Külön köszönet, hogy a Kárpátiát is megemlítetted.
A Mártír papokról pedig elgondolkodtattál, de nálunk a szövegeknek meg kell érni annyira, hogy a gyümölcse bárkinek fogyasztható legyen, kortól és felekezettől függetlenül. De nagy kihívás!!!
Nekem nagyon tetszenek a párhuzamok, Isten igéje és a Magyarság igéi között!
Ha ezeket követjük, törekszünk arra, hogy így is éljünk, nem lesz itt semmi baj.
Isten vezesse tetteidet tovább is.

Üdvözlettel: Petrás János

5. Tabajdi György Pál mérnök, egyházközségi gondnok

Drága László Barátom!

Hétről-hétre épülök írásaidból.
Az Isten áldjon meg érte és gratulálok sikeresen elvégzett legutóbbi tanulmányaidhoz.

Ölel barátod: Tabajdi György Pál

6. Szabó György vállalkozó

A Jó Isten tartsa meg meg drága Családodat erőben,egészségben az emberi élet legvégső határáig!

Gyuri

7. Szász Attila lelkipásztor – esperes (Körtvélyfája – Szászrégen) Erdély

Köszönetnyilvánítás

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére,

Debrecen, Piac u. 54.

Alulírott, a Görgényi Református Egyházmegye esperese, (Erdély, Románia), ezennel tiszteletteljes köszönetemet fejezem ki a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére azért a humanitárius jellegű élelmiszer adományért, melyet az önkormányzat két alelnöke Mohácsi László lelkipásztor, önkormányzati képviselővel egyetemben a magyarfülpösi Szivárvány alapítvány részére 2017. december 14-én eljuttatott.
Szeretném közölni Önökkel, hogy az adomány egy olyan alapítványhoz került, mely szórványvidékről származó, nehéz anyagi helyzetben élő magyar családok gyermekeinek oktatásával foglalkozik, akiknek szülőhelyén nem lenne lehetősége az anyanyelven való tanulásra. Az alapítvány ingyenes oktatást, kosztot és ruházatot biztosít a gyerekeknek, sőt, lehetőség szerint családjaikat is humanitárius segélyekben részesíti. E szolgálatot nem állami támogatással végzi, hanem pályázatok, civil szervezetek, egyházak pénzbeli és terménybeli juttatásaival. Az alapítvány munkatársai a lehető legnemesebb célt szolgálják tehát: olyan gyerekek oktatását, nevelését végzik az otthon oly gyakran hiányzó szeretetet is pótolva, akik reményeink szerint erdélyi magyar népünknek a jövendőben hasznos tagjai lehetnek.
Szívből köszönjük, hogy nemes szolgálatunk ez úttal az Önök támogató szeretetével találkozott. Úgy vélem, ezennel Önök is behelyeztek egy téglát népünk szülőföldön való megmaradásának reménybeli épületébe. Egyházi szolgálatot végző emberként engedtessék meg nekem egy bibliai Ige idézése: Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. (1János 3,18)
Az Önök adománya hitelessé tette a szót és picit szebbé tette a Magyarfülpösön tanuló gyermekek mindennapi élet-valóságát. Egyben erősítette gyerekekben, felnőttekben a hitet: népünk megmaradásának sokszor nehéz, de nemes  szolgálatában számíthatunk egymásra, jóérzésű, nem csak szavakkal, de cselekedetekkel is segíteni kész testvérekre.
Kívánom Isten gazdag áldását életükre, mindazon testvéreink életére, akiknek munkája, fáradozása, de mindenek előtt szeretete van benne a hozzánk eljuttatott adományban.
Egyben kívánok Önöknek Istentől megáldott békés karácsonyi ünnepet és örömteli, sikerekben gazdag újesztendőt.

Körtvélyfája, 2017. december 16.

Szász Attila
esperes

 

Mohácsi László tiszteletes úrMohácsi László
tisteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. június 2.

A képek forrásai:
vitezirend.com
hu.wikipedia.org

]]>
Fri, 01 Jun 2018 23:53:31 +0200 181211_26127
„Megkapjátok a Szentlélek ajándékát” /Apostolok Cselekedetei 2:38/ http://iuh.blogger.hu/2018/05/26/megkapjatok-a-szentlelek-ajandekat-apostolok-cselekedetei-2-38 El Greco: A Szentlélek eljövetele

Magyar Testvéreim!

Empedoklész görög filozófus szerint a föld, a víz, a levegő, a tűz maga az élet. Ha mindegyik elem áldásos hatásait vesszük figyelembe, meglátjuk, hogy mindegyikben jelen van a Szentlélek. A Szentlélek életünkre gyakorolt pozitív hatása mérhetetlenül gazdag, hiszen a teljesség ragyog fel benne.
Az Ószövetségi szent iratokban mint ruah jelenik meg, mely lebeg a mindenség felett a teremtés hajnalán. Vezeti a történelem útján a népeket, tanítja a jóra az embereket, prófétál a megmaradás mellett.
Az ószövetségi kor végén megjelenik a hellénizmus mindenhatóságba vetett álma. Az egész görög világ alapgondolata az emberi ész felségjogának elismerése volt. A világ ésszerű, rendezett valóság. Természete szerint engedelmeskedik azoknak a törvényeknek, amelyeket az ész ismer fel és állapít meg. Minden cselekvésnek értékét belső ésszerűsége adja meg és a világ felett való uralom tulajdonképpen az ész uralma.
A római szellem azt a nagy felfedezést tette, hogy a világ alakításában legfőbb erő az emberi akarat. Ezért az élet kérdése valójában szervezés, akarás és program kérdése.
Jogrend, közigazgatás, hadsereg és infrastruktúra a rendezett élet záloga.
Ész és akarat az antik világ nagy ajándéka, máig el nem fogyasztott tőkéje. – Ha minden meg van már amit az ész diadala adhatott „szépben-jóban télben, csak nem engedelmes nagy teljesülésben” (Ady Endre), ha meg van terítve a jog asztala, működik a társadalom, menetel a sereg, egyszer csak azt látjuk, hogy üres minden. Leginkább a szívek, a kapcsolatok, a holnapok. Minden meg van, de valami mégis hiányzik.

Az égető kérdésre választ ad ez a kisfilm: „Legyen nekem a Te igéd szerint” Nézzük meg!

A hit különös lelki erő. Gyermeteg és hősi vonások, együgyű és zseniális alkotóelemek, nyomorúságok és hatalmasságok keverednek benne. Sokszor megjelenik szemeim előtt a legnagyobb magyar, egyik példaképem Rákóczi Ferenc, amint 8 évesen sírva imádkozik sáros kis tábori sátrában, ahová elvitte nevelőapja a kuruc-király, Thököly Imre.
Vagy 14 évesen a jezsuita cellában Bécsben, amikor utoljára látja imádott édesanyját Zrinyi Ilonát, a világ leghősebb asszonyát, aki átadja az álnok Kollonich bíborosnak nevelésre.
Majd Rodostóban, amikor már mindenét elvette a gonosz Habsburg ami kedves volt számára, csak az emlék és a napi ötszöri imádság tartotta.

Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék  Hallgassuk meg a verset Cseke Péter színművész előadásban!

A Szentlélek legnagyobb ajándéka egyéni életünkben a HIT, közösségi életünkben pedig az EGYHÁZ!
Művészi szépséggel fogalmaz az apostol a Hit titkáról a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében:
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.”

A hitet Isten az öröm szolgálatába tudja állítani, mely a Szentlélek munkája bennünk. Lehet, hogy nem mindig teljes az ész diadala és az akarat rendje mint az antik világban volt, mégis tudunk boldogok és elégedettek lenni, mert van HITÜNK és van EGYHÁZUNK. Tudunk vágyakozni hittestvéreinkhez, népünkhöz, szülőföldünkhöz.

Erdély felé. Edda Művek: Hallgassuk meg a dalt!

A hit csak önmagát igazolhatja és minden ép hit igazolja is önmagát. A hit csodát teremt s a csodával önmagát táplálja. Általa és benne új erő lesz a művelődés, ismeret, művészet. Művébe beledolgozza Isten gondolatát és akaratát, így ragyog fölötte és benne a szeretet örök segedelme.
Az Újszövetség világában vagyunk már, hol a Szentlélek mint pneuma, kitöltetik az 50. napon minden népre, nemzetre és nyelvre. Látjuk az ószövetségi hagyományt, mely keret csupán. Az aratásért, az új zsengéért való hálaadás. A pentekoszté, a pünkösd a lelki aratásnak a napja.
A pünkösdi csodában lép a világ elé az Egyház, kezdi meg bizonyságtévő szolgálatát ,az igehirdetést, a missziót és a diakóniát. A történeti tény üdvtény lett.
Aki eddig Isten ellensége volt, mostantól lehet az Úr Jézus Krisztus népe.

A Biblia íróihoz mérni csak a legnagyobb költőket lehet. Irodalmunk gazdagsága csak a Bibliához mérhető. Ez pedig azért van, mert a Szentlélek ajándékaként mi őrizzük a leggazdagabb nyelvet, nekünk vannak a legáldottabb tehetséggel ajándékozott művészeink.

Hallgassunk meg most egyet Sinkovits Imre színművész előadásában, Sík Sándor: Ketten a Mesterrel!

Végbizonyítvány

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. május 26.

A képek forrásai:
origo.hu

]]>
Sat, 26 May 2018 04:31:23 +0200 181211_25865
„De amikor eljön Ő, az igazság Lelke” /Szent János apostol evangéliuma 16:13/ http://iuh.blogger.hu/2018/05/19/de-amikor-eljon-o-az-igazsag-lelke-szent-janos-apostol-evangeliuma-16-13 A Szentlélek kiáradása
A Szentlélek kiáradása

Magyar Testvéreim!

Isten szívében élt egy szándék kezdettől fogva: megismertetni magát. Teremtésben, természetben, történelemben, Szentírásban.
Szent Urunk mennybemenetelét másképpen látják a tanítványok és másképpen Jézus, és Jézusnak éppen az a célja, hogy a maga látását tegye a vigasztalás forrásává.
A tanítványok az elmenetelben csak az elszakadást látták. Ezzel azt hitték, minden elveszett, minden összeomlott, minden reménység hamuvá lett.
Jézus nem mondott el mindent az apostoloknak, de ami az üdvösség eléréséhez szükséges, azt mind tudatta velük. Lelkileg még nem voltak készek, hogy befogadják a teljes igazságot. Az igazság Lelke, a Szentlélek majd mindent tudtukra fog hozni.
Nikodémus, görög nevet viselve lehetett a Zsidó Nagytanács tagja és mikor titokban éjjel keresi fel Jézust nem tudhatta, amit Jézus tisztán látott: beszélgetésük egyike volt a legjelentősebbeknek a világtörténelemben.
A BÚCSÚZÓ TÖRVÉNYVALLÁS ITT KÖSZÖNT EL A MEGSZÜLETŐ LÉLEKVALLÁSTÓL! Nikodémus felfedezte a Szentlelket, de azt nem tudjuk, vette-e hasznát?

Hallgassuk meg Kodály Zoltán nagy zeneszerzőnk művét: Jővel Szentlélek Úr Isten!

A kicsiny nyájnak fedi fel Jézus azt a nagy titkot, hogy az Ő elmenetele előfeltétele a Paraklétos eljövetelének, a Paraklétos által pedig a Testté Lett Ige, a Testbe Zárt Ige.
Milyen nagy a különbség a mennyei Krisztus és a földi tanítványok között. A mennyei Krisztus átöleli szeretetével az egész világot, a földi tanítványok csak Jeruzsálemet.
A mennyei Krisztus múlt, jelen és jövendő megtestesülése. A földi tanítványok csak azért a kis időért aggódnak, amelyben benne élnek. Milyen nagy a távolság Krisztus és közöttünk.
Jézus mindig és mindenütt együtt lesz övéivel, ez az Ő hagyatéka.

„S a ragyogó azúron át a Lelke
A Genezáret kékségét kereste”
/Juhász Gyula/

„Jöjj Szentlélek, gyere szállj le rám. Reményt hozó fénysugár” Hallgassuk meg Csíksomlyó szent hegyén a szentséges hitvallást!

Ft. Dr. Hegedüs Lóránt Püspök Úr tanítja az Apostoli Hitvallásról szóló igehirdetés-sorozatban (382 oldal): – Hiszek Szentlélekben címmel 1984. június 10-én Pünkösd vasárnap 9 oldalon át.

Ft. Hegedűs Lóránt

„A hitvallás feje az Atyaistenben való hit megvallása, a hitvallás szíve az Úr Jézus Krisztusban való hit megvallása, a hitvallás lelke: HISZEK SZENTLÉLEKBEN.
Jung a XX. század legnagyobb pszichológusa mondta: „Egyetlen 35 éven felüli ember sem kereste fel fogadószobáját, akinek lelki problémái mélyén ne az elintézetlen vallási kételyek kérdése húzódott volna meg.”

Meggyőződésünk, hogy vak véletlennek, puszta törvényszerűségeknek hosszú időn át való érvényesülése, fejlődése, kikristályosodása, világos és tárgyilagos tudományos tapasztalat szerint az ős-atomrobbantásól számítva 15 milliárd éves világmindenség sohasem juthatott volna el a szellem-erkölcsi felelősséggel rendelkezni tudó ember magaslatáig. „Két dolog van a mi számunkra, ami állandó csodálattal és megilletődéssel kell hogy eltöltsön bennünket, – tanítja Kant: a csillagos ég felettünk és az erkölcsi érzék bennünk.”
Kicsoda a Szentlélek? Jézus megdicsőülésének Lelke, kereszthalála szeretetének Lelke, feltámadása erejének Lelke, örökkévalósága józanságának Lelke.
Mi csak csordultig telhetünk szívünkben a Szentlélekkel, de nem vehetjük annak a teljességét. A Szentlélek teljességét csak az egész látható és láthatatlan Anyaszentegyház veheti úgy, hogy annak feje Krisztus. Ahol a gyülekezet fejétől a Krisztustól szentlelkesül, úgy benne Krisztus egészen megtestesül.

Amit a tudós püspök, a lángelme professzor, a jóságos barát az Apostoli Hitvallásról 382 oldalon tanít, azt a titkot egy versben így gazdagítja Sík Sándor: A kék palást. Olvassuk el!

Sík Sándor"Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!"

(Boldogasszony Anyánk)

Amelynek színe mint a menny
És mint az édesanya-szem,
Olyan ölelő, olyan áldott,
Énekelem a Kék Palástot.

Kék mint az ég, jó mint az ég:
Mélység, magasság, messzeség,
Körülkarol és el nem enged,
Megharmatoz és fölmelenget.

Olyan könnyű a mosolya!
Búzavirág és ibolya.
És mégis oly kimerhetetlen
És titokzatos, mint a tenger.

Ó tőlem milyen messze már
Amely eléd bírálni jár,
A farizeusi szemöldök.
Már gyermeki bizalmat öltök.

Bizalmat, jó meleg ruhát:
Ha rám uszítja táborát
A Bűnnek Isten-tűrte titka,
Elburkolózom ráncaidba.

De nem magam, mind elhozom,
Kiért a gond mázsája nyom,
Mind, mind aki kedves szívemnek,
Kézen vonom megbújni benned.

Az árvákat, a foglyokat,
S kik megjárták a poklokat
A sötétség évein által, -
Fogadd alád, anyai Fátyol.

S akik után szívünk sajog,
A nagyszemű ártatlanok,
A kisdedek, s akik még jönnek
Másnapján az eldúlt özönnek...

De már nem is imádkozom:
Úgy buzog föl a bizalom
Szívem megéledt melegéből
Mint a forrás a föld szívéből.

Fölöttem a végtelen ég,
Lenn: hallgató arany kepék:
Keresztbe kötve várja sorsát
Szegény, pihegő Magyarország.

Az eleven-kék bolt, a menny.
Mintha libbenne odafenn,
És békére és háborúra
Egy nagy kék palást ráborulna.

Egy riporter találomra kérdezett embereket arról, hogy neki mit jelent a pünkösd-várás? Tízből nyolc még a kérdést sem értette fénylő kereszténydemokráciánkban!
A válaszokat máshol kell keresnünk.
Csiha Kálmán Erdély püspöke mondotta egyszer:

Csiha Kálmán püspök úr

„Jézus semmi jót nem kapott ettől a világtól. Hát mi se várjunk túl sokat ettől a világtól.
Jézus viszont Szentlelket adott, semmi mást. Ez a mi legdrágább kincsünk. Mindenünket elvehették, de a Szentlelket soha”

Ezredévek óta vagyunk itthon a Kárpát-hazában, mely régebbi, mint Trianon átka és az igazság Lelke le fogja győzni a gonosz diktátumot: 64 év után. Nézzük meg a kisfilmet!

A Szentlélek Úristen a Szentháromság harmadik személye, mely együtt imádandó az Atyával és a Fiúval, – tanítja Káténk. A Lélek nem mond újat ahhoz képest amit Jézus mondott, mert nem mond mást. A szentségnek új világa mérhetetlen mezőket nyitott az apostolok előtt. Boldogságos Szűz Mária a 11 tanítvánnyal várta a megígért Lelket lángnyelvek és szélzúgás formájában, mely kiáradt minden népre, nemzetre, nyelvre, kultúrára, égtájra.
Mindenki a maga anyanyelvén hallgatta Isten fenséges dolgait.
Már nem fájt annyira a világ baja és nyomorúsága, mert bennük volt a győzedelmes Krisztus Szentlelke által.
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről. Hallgassuk meg a csodálatos verset!

Áldott ünnepet kívánok Testvéreimnek a Lélek ünnepén!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. május 19.

A képek forrásai:
delmagyar.hu
origo.hu
hu.wikipedia.org

]]>
Sat, 19 May 2018 00:14:05 +0200 181211_25706
„Elmegyek, és visszajövök hozzátok” /Szent János apostol evangéliuma 14:28/ http://iuh.blogger.hu/2018/05/12/elmegyek-es-visszajovok-hozzatok-szent-janos-apostol-evangeliuma-14-28 Jézus mennybemenetele

Magyar Testvéreim!

Seneca, Krisztus Urunk kortársa, a nagy római sztoikus filozófus, drámaíró és államférfi mondotta, hogy a theologia azért hasznos tudomány, mert megvéd az eretnekségtől, a filozófia a butaságtól, de ki védi meg a kereszténységet, ha az Krisztus nélkül marad?
Áldozócsütörtök Urunk mennybemenetelének ünnepe (Ascensio Domini) a húsvét utáni 40. nap ekkor ünnepli a keresztyénség Jézus Krisztus mennybemenetelét.

Sokat elgondolkodtam arról, de még választ eddig nem kaptam igehirdetésben, hogy hol is van a menny? Mit tudunk a térről? Mikor keletkezett? Tágul? Görbül?

I. NEWTON több theologiai művet írt mint fizikai-matematikai könyvet, pedig három törvénye a tömegről, a mozgásról és a gravitációról mindörökre megteremtette a modern fizika alapjait . „Az abszolút tér és idő azt jelenti, hogy létezik olyan inerciarendszer, melyhez a világegyetemben fellépő minden, időben és térben történő változást viszonyíthatunk.”

Isaac Newton
Isaac Newton

I. KANT német filozófus már 16 évesen NEWTON fizikai-matematikai és filozófiai műveit tanulmányozta a königsbergi egyetemen, majd a Tiszta ész kritikája című művében kifejti:
„A tér transzcendentális értelemben ideális, empirikus értelemben viszont reális. Kant bizonyítja, hogy a tér és az idő, mint egyedi, egységes képzetek, maguk is az appercepció transzcendentális egysége alá rendelődnek, mely egyben a kategóriák forrása.
A tér és az idő már nem esetlegesen tételeződnek a szemlélet formáiként, hanem mint lényegileg feltételezett és létrehozott formák.”

Immanuel Kant
Immanuel Kant

BOLYAI JÁNOS a valaha élt legnagyobb lángész mikor 20 évesen megírja édesapjának Temesvárról, hogy a „semmiből egy új, más világot teremtettem”, a tér abszolút geometriája olyan új felismeréseket is tartalmaz, amelyik új megvilágításba helyezik a newtoni klasszikus gravitáció fogalmát is.
Bolyai János sorsának egyik tragédiája volt, hogy a nagy német Gauss irigységből elhallgatta az APPENDIX világraszóló sikerét és azt HAZUDTA, hogy ő ezt már korábban megoldotta, csak nem hozta nyilvánosságra…
Sorsának másik nagy tragédiája, hogy halála után 54 évvel 1914-ben titokban MAROSVÁSÁRHELYRE érkezett A. Einstein, aki átkutatta a 15000 oldalból álló BOLYAI-hagyatékot és ELLOPTA a világhírű, zseniális dolgozatot, majd két év múlva saját neve alatt kiadta, és mint az általános relativitáselmélet „atyja” tündököl máig.
Ma már bizonyos, Bolyai János jutott el geometriai vizsgálódása alapján ahhoz a felismeréshez, amely az általános relativitáselmélet fizikai lényegét alkotja.

(INDEED THE FORMER GREAT TRANSYLVANIAN JOHANNES BOLYAI) KANADA

Bolyai János
Bolyai János

Áprily Lajos örökszép erdélyi líráját Csiki Hajnalka színművésznő szavalja, mely gyógyítsa be a két Bolyain és a rajtunk ejtett sebeket is. Útravaló Hallgassuk meg!

„Ösvénnyel vár az égi rét, zenét hallok majd, felséges zenét, elmegyek, és visszajövök hozzátok”, – amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor a tanítványok szíve tele volt nyugtalansággal, kétséggel, félelemmel. Ez az Ige Krisztus búcsúbeszédéből való. A tanítványok érezték, hogy egyedül fognak maradni, s meg kell küzdeniük majd sok rosszindulattal, félelemmel, bánattal. Jézus ismerte a félelemmel és nyugtalansággal telt emberi szíveket, ezért így szólt a 11 apostolhoz: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek és ne féljetek”

Newton, hited még tudományodnál is nagyobb volt, ezért ne félj!
Kant, bizonyságot tettél rólam, ezért ne félj!
Bolyai, te áldott magyar, küzdöttél a teremtés titkával és az emberi gonoszsággal, de győztél, ezért ne félj!
Gauss, rideg és hazug voltál egész életedben, ezért félj!
Einstein, tolvaj és hazug voltál egész életedben, elvetlek, ezért félj!

Elmegyek, az Atyához megyek, a dicsőségbe, a jobbjára. A földi Egyházban megépítem dicsőséges Testem és megítélem a szétomló világ romjait. Elhozom az új eget és az új földet. A Miatyánk első három kérdése össze van foglalva Newton, Kant és Bolyai mindenek fölötti zseniális látásában, szívből mondott imádságotokban.
Világos lesz előttetek most még csüggedt tanítványaim, hogy minden olyan imádság, amely éppen ennek a folyamatnak a kibontakozására vonatkozik, azaz több hitet és reménységet kér, bűnbocsánatért esedezik, szolgálatra kér alkalmat és áldást, egyszóval a Jézus nevében, azaz a Reám való hivatkozással, az Én ügyemben hangzik el, egészen bizonyosan meghallgattatik…

Juhász Gyula: A föltámadott. Olvassuk el e hitvallást Nagypéntekről és Áldozócsütörtökről!

Juhász GyulaLatrok között, a gyászos, csonka péntek,
Hasadt kárpitja a mogorva égnek,

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa
Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom
És élni, élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,
Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,
Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke
A Genezáret kékségét kereste.

A világ kívülről megkötöz törvényekkel, szokásokkal, erkölccsel, Jézus pedig belülről gyógyít, elveszi a félelmet, nyugtalanságot, kísértést és ez végleges.
Igérete szerint velünk van minden napon a világ végezetéig. Az oly sok gondot és intellektuális kihívást jelentő tér és idő fogalma Jézusban megoldódik. Tudjuk hol van és tudjuk hogy az idő is uralma alatt áll.
Tudjuk, hogy ígérete szerint visszatér mennyei dicsőségében, hogy a Gauss, Einstein és hozzájuk hasonló sok millió elkövetett bűn ne maradjon büntetlenül és a Benne hívő bizonyságtévők szent jobbjára kerüljenek Hajlékában.

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. május 12.

A képek forrásai:
placen.com.eu
laphamsquarterly.org
nkbolyai.hu
magyarulbabelben.net

]]>
Sat, 12 May 2018 07:40:18 +0200 181211_25512
„Arcod verejtékével eszed a kenyeret” /I. Mózes 3:19/ http://iuh.blogger.hu/2018/05/05/arcod-verejtekevel-eszed-a-kenyeret-i-mozes-3-19 Gerard von Honthorst: József az ács
Gerard von Honthorst: József az ács (17. sz.)

Magyar Testvéreim!

Találóan mondta valaki, ha kitennénk reggel hat órakor a mezőre dolgozni egy politikust, egy fehérgallérost és egy egyházi embert, a feltétel annyi lenne mint oly sok milliónak a hazában, hogy amit termelsz, annyit fogsz keresni és enni.
Este hatkor összeszedné őket egy traktor a platójára, aztán péntek este bejelentenék, hogy hát ilyen tréfás világ ez a piacgazdaság, nekünk is tartoznak a beszállítók, de csak kitartás. Járni jár a heti bér, de most éppen nem jut. Egyébként sok áldást és erőt kívánunk, jó hétvégét, hétfőn reggel a szokásos helyen.

E bibliai Ige a Teremtés Könyvében alapműnek is tekinthető, hiszen egyetemes, megkerülhetetlen és örökkévaló. A klasszikusokat elég lenne megérteni! Így hangzik a teljes vers:
„ARCOD VEREJTÉKÉVEL ESZED A KENYERET, MÍG VISSZATÉRSZ A FÖLDBE, MERT ABBÓL VÉTETTÉL. BIZONY POR VAGY, ÉS VISSZA FOGSZ TÉRNI A PORBA!
Prófétai sorok a prófétától, mely nem a régmúlt hajnal ködéből ragyog fel a ma reggel világosságába, hanem korunk rögvalósága. Nem irodalomtanár mondta, hogy a XX. század legnagyobb közgazdásza József Attila!

Szent József a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ácsmester volt. Egyszerű, kétkezi munkásember. Emellett a kétkezi emberek, családok, üldözöttek és a katholikus egyház patrónusa.
Az Úr Jézus Krisztus gyermekkorában a délelőtti iskola után, délután mellette dolgozott és elsajátította a mesterséget.
Szent József a mindennapok hallgatag szentje. Nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. Csendben, hallgatva élte le életét a Megváltó mellett.
A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és hallgatásáért cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária.
Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ö Anyja, Boldogságos Szűz Mária, az egyetlen igen a földön, a Szentháromság Kiválasztottja.

A szelíd debreceni líra zseniális költője így ír egy versében:

Tóth Árpád„A Fénynek földi hang még nem felelt,
Csak a színek víg pacsirtái zengtek:
Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő, de aztán tompa, telt
Hangon a harangok is felmerengtek.

Bús gyársziréna búgott, majd kopott
Sínjén villamos jajdult ki a térre:
Nappal lett, indult a józan robot,
S már nem látták, a Nap még mint dobott
Arany csókot egy munkáslány kezére…”

(Tóth Árpád: Körúti hajnal 1923 részlet) Olvassuk el!

A bűn büntetése átok. Az asszony átka a terhesség és a gyermekszülés fájdalma. A férfi átka pedig a fárasztó, verejtékes munka. Nem maga a munka átok, hanem hogy fárasztó, sokszor eredménytelen, monoton, kudarcos, vesződség a megátkozott föld miatt. A munka, ha fáradságos is, tartalommal tölti meg az ember életét és megajándékoz az alkotás örömével. Az evangéliumban nagy becsületnek örvend az emberi munka, különösen ha azt kézzel végezték.
Szent József példaképe azoknak az alázatosaknak, akiket a keresztyénség nagy célokra rendel. Ő annak a bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői legyenek.
Az utolsó átokszó az egész emberiségre érvényes halál, a bűn zsoldja.

Dr. Hertz professzor, a Brit Birodalom főrabbija mindössze egy sort szentel magyarázatként az igehelyhez:
„A munka szükségessége az ember legnagyobb áldása, minden haladás és tökéletesítés okozója lett”

Május első vasárnapja a katholikus egyház életében a munka és a munkásember megbecsülésének ünnepe, melynek alapjait olvashatjuk a Bibliában, de a baloldali politika is zászlajára tűzte, amivel nincs is semmi baj. A baj ott van, mikor a kemény munkával telt hónap után hősünk a siratófalnál (bankautomata) állva látja, hogy ez a nettó semmire nem elég.
Igaz ő nem politikus, nem fehérgalléros, nem egyházi farizeus, csupán egy melós. E rejtélyes feladványt segít megvilágítani Bogár László közgazdász professzor, kiváló dolgozatából idézem:

Dr. Bogár László
Dr. Bogár László

„E súlyos kihívás újabb fontos állomásához értünk most azzal, hogy a világ teljes adóssága elérte a világ teljes anyagi vagyonának 80%-át. Hogy e roppant adósságtömeg dimenziói érzékelhetők legyenek, a világ teljes vagyona 290 ezermilliárd dollárt tesz ki, míg a teljes adósságtömeg 2017 végére elérte a 240 ezermilliárd dollárt.
Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy az elmúlt évtized hatvanezermilliárd dollárnyi adósságnövekménye szinte teljes egészében az államok és állampolgáraik eladósodásából származik.
Vagyis az ment végbe, amit Joseph Stiglitz Nobel-díjas amerikai közgazdász így írt le, hogy a nyereséget magánosította, a veszteséget pedig államosította a globális pénzhatalmi struktúra. Az USA államadóssága 107%, az EU 86%, de a négy dél-európai országban ennek a kétszerese. Az elmúlt évszázad legsúlyosabb gazdasági összeomlásai úgy következtek be, hogy a globális pénzhatalmi rendszer urai a legutolsó pillanatig tagadták a helyzet súlyosságát. 10 esztendeje a legjobbnak tartott Lehmann Brothers még a teljes megsemmisülés előtti hónapban is a legjobb minősítést kapta, aztán egy 600 milliárd dolláros krátert hagyott maga után.”

Hallgassuk meg a Beatrice dalát: 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás

Hazánk állapotáról külön is ír dolgozatában Bogár László professzor, újra őt idézem:

„Amikor az 1990-ben az SZDSZ zászlajára tűzte, hogy „Tudjuk, Merjük, Tesszük”, el kell ismernünk, hogy professzionális pontossággal ragadták meg a lényeget.
A magyar társadalom tudatos eladósítása és ezzel s ezzel a globális pénzhatalmi rendszernek való kiszolgáltatása már 1968-1973 között elkezdődött.
A Hunyadiak óta Magyarország folyamatosan egyre súlyosabb birodalmi függésben tengeti életét, és a labanc, urbánus, a mai neoliberális globálnyik ugyanannak a birodalmi kollaboráns karakternek a megnyilvánulása, amely a rendszerváltás keretében végbement újabb birodalmi kifosztást vezérelte. Az adósságszolgálatként a globális pénzhatalmi rendszer kiszivattyúzta kamat, valamint a hazánk területén ideiglenesen állomásozó multinacionális vállalatok által kiszivattyúzott profit teljes értéke legalább 600 milliárd dollárra tehető az elmúlt félévszázad során, amivel felére csökkent az ország nemzeti vagyona. Ennél is súlyosabb, a szó szoros értelmében felbecsülhetetlen az a kár, amely a népességünkben és egészségvagyonunkban keletkezett, és amit a lelki, szellemi, erkölcsi lepusztulás jelent.
A népnyelv – később felismerve a globális SZDSZ és a lokális SZDSZ pusztító hatását – keserűen így fogalmazott: „Sertés elvtársak, szavazzatok a böllérre” – és így lett!”

Arcod verejtékével, vagy régi fordítás szerint Orcád verítékével eszed kenyered és kérdezed a siratófalnál, hogy miért térek olyan korán vissza a porba? – hiszen csak adtam, mások meg csak kaptak és még választ sem kaptam politikustól, fehérgallérostól és egyházi farizeustól az elmúlt ötven évben.

Kárpátia zenekar új dala találó,szép célként van megfogalmazva a szebb jövő számára.
Az Irredenta Hallgassuk meg!

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tisteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. május 5.

A képek forrásai:
magyarkurir.hu
kairosz.hu
enciklopedia.fazekas.hu

]]>
Sat, 05 May 2018 10:09:33 +0200 181211_24664
„Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek” /Apostolok Cselekedetei 1:3/ http://iuh.blogger.hu/2018/04/28/szenvedese-utan-sok-bizonyitekkal-meg-is-mutatta-ezeknek-apostolok-cselekedetei-1-3 Tamási Áron emlékmű - Farkaslaka
Tamási Áron emlékmű - Farkaslaka

Magyar Testvéreim!

A történetírás a maga fejlődésének minden fokán gyakorolta azt, hogy kiemelkedő emberek tetteit feljegyezte az utókor számára, okulására, tanúságára.
Ez különösen dívott időszámításunk kezdetén, mikor az egységes világbirodalomban, az egységes hellénista műveltségben a kiváló emberek nagysága kedvező, szinte horizentális távlatot nyert. Igy lett szinte önálló műfajjá a Praxeis, a Tettek, Cselekedetek leírása.
E bibliai ige ihlette egykoron Tamási Áron székely író halála után Szervátiusz Jenőt és fiát Szervátiusz Tibort, hogy a legendás író regényeinek hőseit, szereplőit Farkaslakán bazaltba faragják. A 32 tonnás emlékmű az örökkévalóságot hirdeti az örökkévalóságnak az író sírja előtt, övéi között, a két tölgy és a harangszó szomszédságában.

Az Apostolok Cselekedeti című mű Krisztus Urunk személyes hatásait írja le, amelyekkel Ő a dicsőségből e földi világban az Ő Egyházát szervezi, segíti,vagy ahogy Káténk mondja:
egybegyűjti, oltalmazza és megtartja. Erre választja ki eszközeit,erre küldi el a Szent Lelket, ezért tesz jeleket és csodákat, s viszi végbe, hogy az evangélium Jeruzsálemből Rómába megérkezzék. Mindezzel egy tervszerű,mély értelmű, szükségképpeni történelmet valósít meg: A HITETLEN VILÁG ELFOGLALÁSÁT AZ Ő TUDOMÁNYA SZÁMÁRA !

„Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten Országa dolgairól”
A Feltámadott Úr egy egészen meghatározott időt használt fel arra, hogy eszközeit, az apostolokat előkészítse eljövendő szolgálataikra, melyet be kell tölteniük a föld végső
határáig.
Fájdalmak Férfia, népek Krisztusa, aki hordozta a világ bűneit, és bűntelen lévén bűnné tette az Isten, hogy kárhozatos életünk megváltott legyen.
A szenvedést és fájdalmat mindig okozza valaki, a Sátán, mint az ember rossz ideálja:

„Csak hazudni kéne, mennyi minden jönne
Magyar eredménnyel, sikerrel özönbe.
Már elhallgatni is milyen érdem volna,
De vallani mindent: volt életem dolga”
(Ady Endre)

„E világ istene a Sátán, a teljes sátáni emberalattisághoz is felkenetés kell: az antikrisztusi messiásság, amit életünk oklevelének az ördög számára való fausti aláírásával nyerhet el bárki.”
(Dr. Hegedüs Lóránt püspök”

Ady Endre: A Sátán kevélye Hallgassuk meg Hobo előadásában a művet!

„Mert az ember nem ördög és nem angyal, hanem ember az ördögi elaljasodásra való mondhatatlan hajlandóságával és az angyali megtisztulásra való véghetetlen lehetőségével.
Csak az ördögi lehetőség elutasítása lehet az angyali tisztulás minden kényszert kizáró önkéntességének alapja”
(Dr. Hegedüs Lóránt püspök)

Demjén Ferenc – Sztankay István: A gömb. Gyönyörű a dal, fenomenális Sztankay orgánuma, írja egy rajongó. Hallgassuk meg!

Negyven napig időzött még tanítványaival Jézus, s ezalatt meggyőzte őket arról, hogy Ő él. Kegyelmi időkben kegyelmi állapotként adatott meg számukra,hogy lássák sebeit és hallgassák tanításait Isten Országáról.

Tompa Mihály költő lelkipásztorként szolgált ezekről az igehelyekről, mely még Petőfi költői világát is formálta Isten Országa titkait illetően.
Felvidéki hívő magyar papként siratta az elbukott szabadságharcot, szenvedő népét a szenvedő Krisztushoz vezette és hirdette, hogy míg Isten Országa él bennük, addig nem fog elveszni a haza sem.

Tompa Mihály: A madár fiaihoz. Hallgassuk meg a verset Latinovits Zoltán színművész előadásában!

Kovács Kati énekesnő mondta egyszer, hogy egri leányként mélyen kötődik a magyar történelemhez, annak szenvedéséhez és dicsőségéhez és boldog, hogy énekelheti Tompa Mihály verseit is.
Hull a hó. Hallgassuk meg a dalt!


Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László

tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. április 28.

A képek forrásai:
farkaslaka.eu

]]>
Sat, 28 Apr 2018 07:31:03 +0200 181211_24175
„Békesség néktek” /Szent János apostol evangéliuma 20:19/ http://iuh.blogger.hu/2018/04/21/bekesseg-nektek-szent-janos-apostol-evangeliuma-20-19 Esztergom látképe
Esztergom látképe

Magyar Testvéreim!

Azt is lehetne mondani: az Első Zsinat a FELTÁMADOTT elnöklete alatt.
„Azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk:
Békesség néktek”
Ha belegondolunk mélységében ennek a világtörténelmet megfordító, és a világtörténelmet megformáló napnak drámai előzményeibe és pokoli prológusába meg kell kérdeznünk:
miféle akadályokat győzött le Szent Urunk, hogy idáig elért?
Bűnben fogant emberek világot megrontó bűneit, a bűn zsoldját a halált, melynek vérző sebei még nem hegednek, reménytelen kisemberek millióinak adta vissza hitét, szépbe szőtt álmaiknak holnapját.
Ingoványos vadvilágon keresztül vezetett ez a hosszú út, és ahogyan egyszer régen szépen fogalmazta Dr. Fekete Károly nyírségi esperes: „Minden gyűlölet, minden gonoszság, minden sár, minden gally, minden mocsokság először az Ő arcába csapódott.”
Mi ehhez képest neki egy zárt ajtó?

„Koncz Zsuzsa Művésznő, Ön egy példakép, amit nagyítóval kell keresni e hazában, a többiek vagy elmentek, vagy meghaltak, vagy meg sem születtek, írja egy tisztelő:”
Ingoványos vadvilág. Hallgassuk meg a dalt!

Bogár László professzor úr segít megmutatni azt az ingoványos vadvilágon keresztül vezető utat,melyet nekünk magyaroknak bőszen ajánlanak bejárni kedves ellenségeink:


Bogár László

„A láthatatlan globális véleményhatalmi terrorgépezet professzionális találékonysággal tudta elérni, hogy mindenki elbizonytalanodjon. Hunyadi Mátyás haláláig a Szent Korona  szakrális történelmi minden birodalmi függések által létrehozott lejtőn folyamatosan lejjebb csúszva veszíti el anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értékeit. E lejtő két nagy letörése mellett (Mohács, Trianon) számos kisebb jelentőségű, de annál fájdalmasabb vagyonvesztés is végbement. Ezek egyike a „rendszerváltás” fedőnevű újabb birodalmi kifosztás időszaka.”

A Feltámadott Krisztus eljő, megáll középen és éppen azt adja, amire leginkább szükségünk van: félelemoszlató, megnyugtató, mennyei derűt és erőt sugárzó békességet.
Amit soha senki más nem adhat meg, legkevésbé a világ.
Ki az, aki hozzá fogható? Ki lehet más a központban, mint a Király? Ki állhat a világtörténelem és világmindenség középpontjába?
Próféták, apostolok, szentek, bölcsek, tudósok, művészek, királyok, mesterek, családok, gyermekek veszik körül.
Ezen az első apostoli zsinaton megmutatja nekik kezeit és oldalát. Mint a szenvedés és halál hiteles dokumentumait.
Csak Ő a Krisztus, a Fiú, a Megváltó, a Főpap, az Áldozat, a Próféta, az Ige, az Ország, az Egyház, az Úr!
„Csodákat kik látni vágytok” Csíksomlyó Hallgassuk meg a Szentmise hívő bizonyságtételét, mely maga a csoda !

Nagy ajándékokat hozott Szent Urunk „azon a napon” a jeruzsálemi felházba. Az Isten ügyét, a misszió jövőjét, a győzedelmes evangélium ígéretét.
Ahogyan nagy ajándékokat hozott a Református Kollégium Szenior Akadémiájára Melocco Miklós szobrászművész. Kós Károlyt és Makovecz Imrét nevezte a magyar építészet  két legnagyobb személyiségének.

Kós Károly: „Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.”

Kós Károly
Kós Károly

Makovecz Imre: „Az ember úgy dolgozzon, hogy szórakoztassa a Jó Istent. És az pedig örökkévaló, és fenntartja és kormányozza ezt a világot. Ha őt sikerül szórakoztatni, akkor az egész világ kapott valamit”

Makovecz Imre
Makovecz Imre

Melocco Miklós:
„Tartsátok meg amit Pál apostol mondott: Legyetek Krisztusok.”
„Magyarok: legyetek Arany Jánosok”

Melocco Miklós
Melocco Miklós

A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Ennél nagyobb, tisztább, szentebb öröm nem létezhet az életben. Beleégett múlhatatlanul az örökkévaló a mába. A Szentlélek ereje, a kulcsok hatalma, a békesség köteléke egy olyan új világba melynek kapujában álltak „azon a napon”

„Dicső Szent Antal” Csíksomlyó Hallgassuk meg a Szentmise hívő bizonyságtételét, mely maga a csoda!

 

Mohácsi László tiszteletes úr
Mohácsi László
tiszteletes úr
Debrecen-Józsa, 2018. április 21.

A képek forrásai:
varmegom.hu
kairosz.hu
artificium-artis.blogspot.hu
makovec.hu
kieselbach.hu

]]>
Sat, 21 Apr 2018 21:26:11 +0200 181211_23894